MARCH 2001

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, National Theatre)!

 • Onoe Kikugor˘, Ichikawa Danjűr˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Shibajaku and the 3 Suke of Heisei Era (Heisei no Sansuke: Shinnosuke, Kikunosuke and Tatsunosuke) perform at the Shinbashi Enbuj˘!
 • Band˘ Tamasabur˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kankur˘, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Jakuemon and Matsumoto K˘shir˘ perform at the Kabukiza!
 • Nakamura Shikan and his two sons (Hashinosuke, Fukusuke) perform at the National Theatre!
 • Shinbashi Enbuj˘ (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 March 2001 (Sangatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kanadehon Chűshingura

 • Kabuto Aratame
 • Shinmotsu, Ninj˘
 • Hangan Seppuku, Shiro Akewatashi
 • Michiyuki Tabiji no Hanamuko (Ochiudo)
 • Evening

  Kanadehon Chűshingura

 • Tepp˘ Watashi, Futatsudama
 • Kanpei Harakiri
 • Gion Ichiriki Jaya
 • Uchiiri, Hikiage
 • Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Ichikawa Sadanji, Ichimura Uzaemon, Sawamura Tanosuke, Nakamura Shibajaku, Ichikawa Shinnosuke, Onoe Tatsunosuke, Onoe Kikunosuke, Band˘ Hikosabur˘, Onoe Matsuya

  Comments

  Great program which stars the Onoe Kikugor˘ Gekidan troupe performing the classic "Kanadehon Chűshingura", which commemorates the 12th anniversary (13th memorial service) and the 6th anniversary (7th memorial service) of the deaths of late Onoe Sh˘roku II and Onoe Baik˘ VII. It is staged with the following casting:

  Roles Actors
  En'ya Hangan, Hayano Kanpei (act 5, 6) Onoe Kikugor˘
  K˘ no Moron˘ Ichikawa Sadanji
  ďboshi Yuranosuke Ichikawa Danjűr˘
  Okaru Onoe Kikunosuke
  Hayano Kanpei (Ochiudo), Sadakur˘ Ichikawa Shinnosuke
  Momonoi Wakasanosuke, Teraoka Heiemon Onoe Tatsunosuke
  Kaoyo Gozen, Ichimonjiya Osai Nakamura Shibajaku
  Ishid˘ Umanoj˘ Ichimura Uzaemon
  ďboshi Rikiya Onoe Matsuya
  Genroku Onoe Matsusuke
  Ono no Kudayű Kataoka Roen
  Okaya Sawamura Tanosuke
  Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 March 2001 (Sangatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kimi-ga-Yo Sh˘chikubai

  Gion Sairei Shink˘ki (Kinkakuji)

  Fuji Musume

  Igagoe D˘chű Sugoroku (Numazu)

  Evening

  Toribeyama Shinjű

  Yasuna

  Kanadehon Chűshingura

 • Michiyuki Tabiji no Yomeiri
 • Yamashina Kankyo
 • Casting

  Band˘ Tamasabur˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kankur˘, Nakamura Jakuemon, Nakamura Tomijűr˘, Matsumoto K˘shir˘, Kataoka Hidetar˘, Kataoka Gat˘, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Kash˘, Kataoka Takatar˘, Band˘ Yajűr˘, Nakamura Shinjir˘, Kataoka Ainosuke, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Kantar˘

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 4 ~ 22 March 2001
  Program

  Imay˘ Kasane Kesh˘ no Sugatami

  Casting

  Nakamura Shikan, Nakamura Fukusuke, Nakamura Hashinosuke, Band˘ Kichiya, Ichikawa Komaz˘, Nakamura T˘z˘

  Comments

  Revival of a rare ghost play of Tsuruya Nanboku IV.

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News