UPDATES
30 November 2023

PLAYS: "Otowa-ga-Dake Danmari" and "ďuchi Yakata".

KAOMISE: ďsaka 1723 (Naka no Shibai) and ďsaka 1723 (ďnishi no Shibai).

LESSER KNOWN ACTORS: Osagawa Tatsuya.

PROGRAMS: December 2023 (details for the Minamiza, the Kabukiza and the Shinbashi Enbuj˘, new flyers for the Kabukiza and the Shinbashi Enbuj˘), January 2024 (Kabukiza, Sh˘chikuza, a new flyer and the full casting for the Shinbashi Enbuj˘), February 2024 (Kabukiza, Sh˘chikuza, Shinbashi Enbuj˘) and March 2024 (Heisei Nakamuraza, Minamiza, Shinbashi Enbuj˘).

OTHERS: 30 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 35 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Osagawa Shichiz˘ line of actors has been reworked; new illustrations for the actors Ogawa Kichitar˘ III, Ogino Izabur˘ II and Osagawa Tsuneyo II; a new illustration page for the actor Arashi Tomisabur˘ II, Nakamura Kan'emon III, Ogawa Kichitar˘ III, Onoe Tatsunosuke I, Osagawa Tsuneyo II and Osagawa Tsuneyo IV; the pages on the actors Ogawa Kichitar˘ III, Ogino Izabur˘ II, ďkawa Hashiz˘ II, Onoe Eizabur˘ VII, Onoe Kur˘emon II, Onoe Montar˘, Onoe Sh˘roku II, Onoe Tatsunosuke I, Osagawa Tsuneyo IV, ďtani Hirohachi I and ďtani Tomoemon II have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new guild in the guilds list (Ogawaya); 15 new haimy˘ in the haimy˘ list (Baizan, Chikuy˘, Eishi, Kenfu, Kiban, Kinbi, Kyosen, Kyosen, Rigyoku, Rit˘, Riyű, Riyű, Shoch˘, Teifu, Zegy˘); bungo, chichibu, goku-murui, gunpy˘, higo, kanesaka kan'ichi, kikori, naka-no-naka, okorago, okurago, ˘uchi-shi, sanzoku, shibai mae, shinsen, sh˘k˘sai hanbŕ, tsujid˘, yamamoto hisashi and yameishu have been added to the glossary.

31 October 2023

PLAYS: "Ochiyo Hanbŕ".

PLAYWRIGHTS LINES: Oto Usuke.

KAOMISE: Edo 1723 (Nakamuraza), Edo 1723 (Ichimuraza) and Edo 1723 (Moritaza).

LESSER KNOWN ACTORS: Ogino Kinnoj˘, Ogino Makinoj˘ and Ogino Sagenta.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: ďya Jinkichi and Oyomi Eisuke.

PROGRAMS: November 2023 (details and a new flyer for the Kabukiza), December 2023 (Kabukiza, casting and a new flyer for the Shinbashi Enbuj˘), January 2024 (Sh˘chikuza, Asakusa K˘kaid˘, Shinbashi Enbuj˘, Ky˘to Gekij˘) and February 2024 (Misonoza, Hakataza).

OTHERS: 1 new link; 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 10 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Matsumoto Shichiz˘ has been reworked; new illustrations for the actors Onoe Kikugor˘ V, Onoe Kikugor˘ VI and Yamashita Kinsaku II; a new illustration page for the actors Band˘ Hikosabur˘ VI, Kataoka Ichiz˘ III, Nakajima Mihoemon II, Onoe Baik˘ VI, Onoe Kikugor˘ V, Onoe Kikugor˘ VI, ďtani Tomoemon IV, ďtani Tomoemon VI and Sawamura Tanosuke III; the pages on the actors Onoe Baik˘ VI, Onoe Baik˘ VII, Onoe Kikugor˘ V, Onoe Kikugor˘ VI, Onoyama Ujiemon, ďtani Hiroji III, ďtani Hiroji V, ďtani Tomoemon IV, ďtani Tomoemon VI and ďtori Michiemon have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); 12 new haimy˘ in the haimy˘ list (Jicch˘, Jicch˘, Kakitsu, Rakuen, Renshű, Sanch˘, Sensha, Shid˘, Shid˘, Shiyű, Togyoku, T˘shű); aburakake-ch˘, bijinga, edomae, ikutama, kadobi, kanjinsho, , k˘shin, k˘shin machi, k˘shinzuka, morikawa chikashige, natori shunsen, ˘byakush˘, toyohara kunichika and yoi g˘shin have been added to the glossary.

28 September 2023

PLAYS: "Inga Koz˘".

ACTORS LINES: Ichikawa Sanz˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Ichikawa Masujaku, Ichimura Tar˘, Ichinoya Sagoshichi, Ikushima Kashiwazaki, It˘ Tsumaemon and Iwai Hananoj˘.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Ichioka Rihei, Ichiyama Bokuhei and Ich˘ Reisuke.

PROGRAMS: October 2023 (details for the Kabukiza and the National Theatre, a new flyer for the Kabukiza), November 2023 (Kabukiza), December 2023 (Minamiza, Shinbashi Enbuj˘) and January 2024 (Asakusa K˘kaid˘).

OTHERS: 1 new link; 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 10 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Band˘ Kumajűr˘, Nakamura Tomijűr˘ and Onoe Fujaku lines of actors have been reworked; new illustrations for the actors Onoe Kikunosuke II and Sanogawa Ichimatsu I; a new illustration page for the actors Azuma T˘z˘ II, Onoe Fujaku III and Onoe Kikunosuke II; the pages on the actors Kataoka Ichiz˘ III, Kawarasaki Gonjűr˘ III, Nakamura Baigyoku III, Nakamura Daikichi III, Nakamura Kan'emon III, Nakamura Tomijűr˘ III, Onoe Fujaku III, Onoe Taganoj˘ III and Onoe Tamiz˘ III have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Ishida no Tsubone" (without any global summary); 2 new guilds in the guilds list (Naruoya, Yawataya); 9 new haimy˘ in the haimy˘ list (Baika, Baika, Baish˘, Baish˘, Haj˘, Keishi, Naruo, Rosui, Sanjaku); anmatori, inga koz˘ rokunosuke, ingamono, ingamonoshi, kaizoku, kinezumi kichigor˘, kinezumi kishigor˘, kumokiri nizaemon, mawashi-beya, misemono, misemonoshi, nozarashi, osaraba denji, subashiri kumagor˘, subashiri kumagor˘, takanawa and yamaneko sanji have been added to the glossary.

31 August 2023

PLAYS: "Daini no Shisha" and "Sh˘gun Edo o Saru".

PROGRAMS: September 2023 (details for the Kabukiza, the National Theatre, the Hakataza and the Eirakukan, a new flyer for the Kabukiza and the Hakataza, a flyer for the National Theatre), October 2023 (Kabukiza, National Theatre, details and a new flyer for the Misonoza, Asakusa K˘kaid˘), November 2023 (details for the Heisei Nakamuraza, National Theatre) and December 2023 (Minamiza, National Theatre).

OTHERS: 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 3 new roles in the bilingual list of roles; a new illustration for the actor Nakamura Shikan IV; a new illustration page for the actors Ichikawa Gonjűr˘, Iwai Shijaku III, Nakamura Kamenoj˘ I, Onoe Kikugor˘ IV and Seki Sanjűr˘ IV; the pages on the actors Kataoka Ichiz˘ IV, Kataoka Nizaemon IV, Kawarasaki Ch˘jűr˘ IV, Kawarasaki Kunitar˘ IV, Nakamura Denkur˘ IV, Nakamura Shikan IV, Onoe Kikugor˘ IV and Onoe Matsusuke IV have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the dance-drama "Kakuju Senzai" and the drama "Oshimodoshi" (without any global summary); 4 new guilds in the guilds list (Hamaya, Izutsuya, Komamuraya, Tomoeya); 12 new haimy˘ in the haimy˘ list (Baifu, Baiga, Baik˘, Bukaku, Gach˘, Gash˘, Jijaku, Kakusei, Sakoku, Shid˘, Shigan, Shish˘); amano hachir˘, bakumatsu no sanshű, itt˘ sh˘den mut˘-ryű, miokuri, ono tetsutar˘, shibusawa seiichir˘, sh˘gitai, takahashi deishű, takahashi hirotake, takahashi ise-no-kami, tokugawa yoshinobu, tsuru t˘ge, ueno sens˘, yamaoka takayuki, yamaoka tesshű, yamaoka tetsutar˘ and yui-ga-hama have been added to the glossary.

31 July 2023

PROGRAMS: August 2023 (details for the Kabukiza, the Minamiza and the Asakusa K˘kaid˘ programs, new flyer for the Kabukiza and the Kintetsu Art Kan), September 2023 (Kabukiza, National Theatre, Eirakukan, a new flyer for the Hakataza, a new flyer and details for the Minamiza), October 2023 (Kinshű Special Tour, Tachikawa Stage Garden, a new flyer and details for the Succession Announcement Tour) and November 2023 (Heisei Nakamuraza, Succession Announcement Tour).

OTHERS: 1 new link; 7 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 10 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Tsutsui Kichijűr˘ line of actors has been reworked; a new illustration for the actor Tsutsui Kichijűr˘ I; a new illustration page for the actors Nakamura Denkur˘ IV and Nakamura Sukegor˘ I; the pages on the actors Matsumoto Yonesabur˘ I, Nakamura Sukegor˘ I, Onoe Tamiz˘ I, Sanogawa Hanazuma I, Suketakaya Takasuke I, Tsuruya Nanboku I and Tsutsui Kichijűr˘ I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Akiba Gongen Kaisen Banashi" (without any global summary); 4 new haimy˘ in the haimy˘ list (Baishi, Bunsha, Gyoraku, K˘ch˘); 2 new guilds in the guilds list (Aizuya, Sengokuya); akiba gongen and ˘igawa have been added to the glossary.

30 June 2023

ACTORS: Nakamura Danz˘ and Nakamura Senz˘.

ACTORS LINES: Nakamura Jűz˘, Nakamura Kamenoj˘, Nakamura Kan'emon, Nakamura Kannoj˘, Nakamura Sanzaemon and Nakamura Seigor˘.

PLAYWRIGHTS LINES: Nakamura Seigor˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Nakamura Gan'emon, Nakamura Iwaz˘, Nakamura Karumo, Nakamura Komashichi, Nakamura ďmachi and Nakamura ďsai.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Nakamura Kawashichi.

PROGRAMS: July 2023 (Minamiza, details for the Kabukiza, the Shinbashi Enbuj˘ and the Asakusa K˘kaid˘ programs, a new flyer for the Kabukiza, the Sh˘chikuza, the Shinbashi Enbuj˘ and the Asakusa K˘kaid˘), August 2023 (Kabukiza, National Theatre, National Bunraku Theatre, Rai BoC Hall), September 2023 (more details and a new flyer for the Minamiza) and October 2023 (Misonoza, Succession Announcement Tour).

OTHERS: 1 new link; 6 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 5 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Iwai Kiyotar˘ and Sanogawa Ichimatsu lines of actors has been reworked; new illustrations for Iwai Kiyotar˘ III, Iwai Kiyotar˘ IV, Nakamura Jűsuke IV and Sanogawa Ichimatsu I; the pages on the actors Kataoka Ichiz˘ I, Kataoka Nizaemon I, Nakamura Shingor˘ I, Nakamura Tomosa I, Nakayama Bungor˘ I, Nakayama Yoshio I, Sanogawa Ichimatsu I and Sanogawa Jűkichi I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Soga Nakamura Aki no Torikomi" (without any global summary); a new page dedicated to actors' haimy˘; 5 new guilds in the guilds list (Kobeniya, Ky˘ya, Shinman'ya, Takedaya, Yoshiya); hannin, hikyaku, koina-hanbŕmono, onna hinin and yar˘ y˘kyű have been added to the glossary.

31 May 2023

PROGRAMS: June 2023 (details for the Kabukiza and National Theatre programs, a new flyer for the Kabukiza, the National Theatre and the Eastern Provinces Tour), July 2023 (Sh˘chikuza, Eastern Provinces Tour), August 2023 (Kabukiza, Western Provinces Tour, Kintetsu Art Kan, a new flyer and the casting for the Minamiza, a new flyer and details for the National Theatre) and September 2023 (Hakataza, Western Provinces Tour, Eirakukan, Minamiza).

OTHERS: 1 new link; 2 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 20 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Narumi Goroshir˘ line of actors has been reworked; a new illustration for the actor Arashi Hinasuke II; the pages on the actors Nakamura Kaisha, Narumi Goroshir˘ I, Osagawa Jűemon, ďtani Tokuji I, Sagawa Imagor˘, Sakurayama Sh˘zaemon I, Tamagawa Genzabur˘, Tamazawa Saijir˘ I, Uemura Kichiya I and Ukon Genzaemon have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); 2 new guilds in the guilds list (Sugataya, Yoneya); onib˘zu seikichi, ry˘gaeya, shoke, umebori yoshibŕ and umeshibu kichibŕ have been added to the glossary.

30 April 2023

PLAYS: "Kusemai", "ďuchi Tenpen", "Yoshida Shat˘" and "Yukie Goroshi".

CONTEMPORARY ACTORS: Onoe Maholo.

PROGRAMS: May 2023 (a new flyer of the Kabukiza, details for the Nihonbashi K˘kaid˘), June 2023 (Kabukiza, Hakataza), July 2023 (Kabukiza, National Theatre) and August 2023 (Minamiza).

OTHERS: 12 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 7 new roles in the bilingual list of roles; new illustrations for the actors Ogino Izabur˘ I and Segawa Kikunoj˘ I; the pages on the actors Matsushima Hy˘tar˘, Mihogi Shichitar˘, Nakagawa Kinnoj˘, Nakamura Gentar˘, Ogino Sawanoj˘, Onoe Kumesuke, Tamazawa K˘jűr˘ and Tomizawa Tatsujűr˘ have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); ashikaga yoshikazu, ashikaga yoshimochi, daigo tenn˘, fujiwara tokihira, iwai-maku, kusemai, naishi, ono takamura, sangi takamura, tenpen, torisashi and y˘kyű have been added to the glossary.

31 March 2023

PLAYS: "Miura no ďsuke K˘bai Tazuna", "Sanjikkoku Yofune no Hajimari" and "Yura no Minato Sengen Ch˘ja".

PROGRAMS: April 2023 (program details and a new flyer for the Kabukiza and the Meijiza, a new flyer for the Misonoza, a flyer for IHI Stage Around Theater, NHK ďsaka Hall), May 2023 (Kabukiza, program details and a new flyer for the Minamiza, a new flyer for the Meijiza, program details and a new flyer for the Heisei Nakamuraza), June 2023 (National Theatre) and July 2023 (Eastern Provinces Tour, Sh˘chikuza, Shinbashi Enbuj˘, Asakusa K˘kaid˘).

OTHERS: 1 new link; 7 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 17 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Arashi Izabur˘, Arashi Shinpei, Band˘ Sanpachi, Band˘ Shűka and Ichikawa Omez˘ lines of actors has been reworked; new illustrations for the actor Ichikawa Danjűr˘ VI, Ichikawa Yaoz˘ III, Sawamura S˘jűr˘ III, Segawa Kikunoj˘ III and Segawa Tomisabur˘ II; a new illustration page for the actor Matsushima Moheiji; the pages on the actors Mihara Jűdayű I, Mihogi Gizaemon I and Mimasuya Sukejűr˘ I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Keisei Sanbon Karakasa" (without any global summary); 7 new guilds in the guilds list (Hamamuraya, Koizumiya, Naritaya, Otowaya, Sakaiya, Takinoya, Yamatoya); chichibu sh˘ji shigetada, chisui k˘ji, ch˘zubachi, ge'nin, hatakeyama shigetada, hatakeyama sh˘ji, hatakeyama sh˘ji shigetada, hikid˘gu, ishibashiyama no tatakai, izu, kawamura zuiken, kinugasa-j˘, matano gor˘, matano gor˘ kagehisa, matano kagehisa, miura ˘suke, miura ˘suke yoshiaki, miura yoshiaki, miura-shi, ˘ba kagechika, ˘ba sabur˘, ˘ba sabur˘ kagechika, sanbon karakasa, sanjikkokubune, somemonoya, terakoya, yodo-han, yodo-j˘ and zushű have been added to the glossary.

28 February 2023

ACTORS: Ikushima Daikichi I and Takenaka Heikichi.

PLAYS: "Arakawa no Sakichi" and "Jirokichi Zange".

ACTORS LINES: Ikushima Daikichi and Yamashina Jinkichi.

PROGRAMS: March 2023 (new flyers and details for the Kabukiza, Minamiza and National Theatre programs, a flyer for the Shungy˘ Tour), April 2023 (Kabukiza, Makuhari Messe), May 2023 (casting and a new flyer for the Meijiza programs) and June 2023 (Kabuki Tour in the Eastern Provinces, Asakusa K˘kaid˘).

OTHERS: 3 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 8 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Nakamura Shikaku line of actors has been reworked; two new guilds in the guilds list (Azumaya, Taiya); aimasa, akiba jinja, ch˘meiji, dejaya, demae-mochi, heyagashira, ichigaya, ichigaya kameoka hachimangű, ido, kengy˘, k˘t˘, kuri, m˘kan, m˘moku, ninj˘mono, oyabun, sagamiya masagor˘, seisai, sujigaki, t˘d˘za and yamauchi masajir˘ have been added to the glossary.

31 January 2023

ACTORS: Namie Karumo and Namie Kokan I.

ACTORS LINES: Namie Kokan.

PLAYWRIGHTS LINES: Namiki Senryű.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Namiki Iwaz˘ and Namiki Shinz˘.

PROGRAMS: January 2023 (Zenshinza Tour), February 2023 (Zenshinza Tour, details and a new flyer for the Kabukiza programs), March 2023 (Kabukiza, National Theatre, IHI Stage Around Theater, Zenshinza Tour), April 2023 (IHI Stage Around Theater, Misonoza, a new flyer for the Meijiza) and May 2023 (Meijiza, Heisei Nakamuraza, National Theatre, Minamiza, Nihonbashi K˘kaid˘).

OTHERS: 2 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; one new illustration for the actor Ichikawa Yaoz˘ II; the pages on the actors Kaneko Rokuemon, Kirinoya T˘kur˘ and Kokan Tar˘ji I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); yakusha ˘kagami gassai has been added to the glossary.

Updates | Updates 2022 | | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News