UPDATES
31 October 2021

PROGRAMS: November 2021 (details for the Kabukiza and National Theatre programs), December 2021 (Kabukiza), January 2022 (Shinbashi Enbuj˘, the program and a new flyer for the Sh˘chikuza) and February 2022 (Hakataza, Shibuya Bunkamura Theatre).

OTHERS: 1 new link; an illustration page for the dramas "Genpei Nunobiki no Taki" and "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki"; the pages on the Yamamura Takumi and Yamamura Tomoemon lines of actors have been reworked; the pages on the actors Jitsukawa Enjaku I, Jitsukawa Enjaku II, Jitsukawa Enjaku III, Jitsukawa Gakujűr˘ I, Jitsukawa Gakujűr˘ II, Jitsukawa Yaoz˘ I, Kamakura Ch˘kur˘ II, Kamakura Heikur˘ I, Kasaya Matakur˘ I and Kasaya Matakur˘ II have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); 10 new illustrations for the book "Sangoku R˘ei Ky˘butai" (1731); a new illustration for the actors Tsugawa Kamon, Yamamura Utanosuke and Yamashita Kinsaku I; a new illustration page for the actors Shibazaki Tamijűr˘, Sodesaki Miwano I, Tomizawa Montar˘ I, Uemura Hanakiku and Yoshizawa Tamazuma; 3 new guilds in the guilds list (Awaya, Edoya, Itaya).

30 September 2021

ACTORS: Fujikawa Kanekur˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Fujita Kuhachir˘.

PROGRAMS: October 2021 (new flyers for the Kabukiza, National Theatre and Misonoza, details for the Kabukiza, National Theatre and Misonoza programs, Tessenkai), November 2021 (Kabukiza, National Theatre), December 2021 (Minamiza) and January 2022 (Sh˘chikuza).

OTHERS: 3 new links; a new guild in the guilds list (Takegawaya).

31 August 2021

ACTORS: Shinomiya Heihachi I.

PLAYWRIGHTS: Shibaya Katsusuke.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Shibazaki Genz˘ and Shimada K˘z˘.

PROGRAMS: September 2021 (a new flyer and details for the Kabukiza programs), October 2021 (Kabukiza, National Theatre, Kinshű Special Tour, Hana no Mai Tour) and November 2021 (TBS Akasaka Act Theater, Hana no Mai Tour).

OTHERS: 3 new links; 9 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 1 new role in the bilingual list of roles; the pages on the Shibazaki Rinnosuke and Shinozuka Jirozaemon lines of actors have been reworked; the pages on the actors Shibazaki Rinzaemon I, Shibazaki Rinzaemon II, Shinomiya Genpachi, Shinozuka Jirozaemon I and Shinozuka Kazaemon have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); 2 new guilds in the guilds list (Yoshidaya, Nakajimaya); a temporary page for the dramas "Shikorobiki", "Shina Sadame", "Shitenn˘ Oedo no Kaburaya" and "Shitenn˘ji Garan Kagami" (without any global summary); akushichiby˘e kagekiyo, garan, kaburaya, kamitsumiya ˘ji, kuni kuzushi, mayasan, mononobe no moriya, mononobe-shi, ono no imoko, shikoro, shikorobiki, shikorobikimono, soga umako, soga-shi, suiko tenn˘, sushun tenn˘, taira kagekiyo, umayado ˘ji and y˘mei tenn˘ have been added to the glossary.

31 July 2021

ACTORS: Nakajima Saburoshir˘.

PLAYS: "Nakaz˘ Ky˘ran".

PLAYWRIGHTS: Nakamura Seigor˘ II.

ACTORS LINES: Nakamura Denz˘, Nakamura Gyoraku, Nakamura Kasen, Nakayama Icch˘ and Nakayama Ihachi.

LESSER KNOWN ACTORS: Nakagawa Shigejűr˘ and Nakagawa Takegor˘.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Naka Kiichi, Nakagawa Sh˘emon, Nakamatsu Bunz˘, Nakamura Seijűr˘, Nakanogawa T˘shichi, Nakata Mansuke and Nakayama Otohachi.

PROGRAMS: August 2021 (National Theatre, a new flyer for the Kabukiza, details for the Kabukiza and Minamiza Theatre programs), September 2021 (Kabukiza, Shunjűza, National Bunraku Theatre, ďtsuki N˘ Theatre, a new flyer for the Minamiza) and October 2021 (Sh˘chikuza, Misonoza).

OTHERS: 2 new links; 9 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 4 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Nakajima Kanzaemon and Nakayama Shinkur˘ lines of actors have been reworked; the pages on the actors Nakajima Mihoemon I, Nakamura Kanjaku III, Nakamura S˘jűr˘, Nakamura Tokiz˘ III, Nakayama Kiraku I, Nakayama Shinkur˘ I and Nakayama Tomisabur˘ I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); 2 new guilds in the guilds list (Oriya, Suehiroya); dewa gunji, eiri ky˘genbon, goshuden, gunji, kugy˘, mura musume, ono yoshizane, shigayama-ryű and yoshimine munesada have been added to the glossary.

30 June 2021

ACTORS: Tamekawa Kohy˘e.

PLAYWRIGHTS LINES: Tamenaga Tarobŕ.

LESSER KNOWN PLAYWRIGHTS: Hirata Bunji, Iozaki Kyűsuke, Kadota Ky˘suke, Okuno Eiji, Sawai Chűz˘ and Yamada Heiz˘.

PROGRAMS: June 2021 (Matsumoto Performing Arts Centre, a new flyer for the Kabukiza and for the National Theatre), July 2021 (details for the Kabukiza, Sh˘chikuza and National Theatre programs, a new flyer for the Kabukiza, for the Minamiza and for the National Theatre), August 2021 (Kabukiza, National Theatre, National Bunraku Theatre, Hakodate Shimin Kaikan) and September 2021 (a new flyer for the Minamiza).

OTHERS: 1 new link; 22 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 9 new roles in the bilingual list of roles; a more detailed casting for the premiere of the drama "Kiku no En Tsuki no Shiranami"; a new page dedicated to lesser known playwrights; a temporary page for the dramas "Imaori Hakata no Irifune", "Okuni-iri Soga Nakamura", "Shitenn˘ Ubuyu no Tamagawa", "Shitenn˘ Yagura no Ishizue", "Torimazete Sekison Miyage" and "Yaegasumi Soga no Kumiito" (without any global summary); furugane-kai, haru ky˘gen, hatsuharu ky˘gen, ishizue, itoya, machigakae, nusubito, tabi, tabiya, tatamiya, ubuyu and yayoi ky˘gen have been added to the glossary.

31 May 2021

PLAYS: "Gohiiki Tsunagi Uma" and "Kiku no En Tsuki no Shiranami".

PLAYWRIGHTS: Tajima Konosuke I.

PROGRAMS: June 2021 (details for the Kabukiza programs), July 2021 (Kabukiza, National Theatre), August 2021 (Minamiza, Nihonbashi K˘kaid˘) and September 2021 (Minamiza).

OTHERS: 11 new links; 17 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 30 new roles in the bilingual list of roles; a temporary page for the dramas "Imoseyama Hitome Senbon", "Iroeiri Otogi Z˘shi", "Kachi Zum˘ Ukina no Hanabure", "Nazoraete Fujigane Soga" and "Shitenn˘ Momiji no Edoguma" (without any global summary); amanawa, ashigarayama, bushű, chigo, daiya, d˘ji, fujiwara sumitomo, furubone-kai, furud˘guya, furugasa-kai, hanabi, hanabi taikai, hanayashiki, ichiharano, ichij˘, isaragomachi, ishikiri, ishiya, jod˘, jor˘, jor˘-gumo, kan sh˘j˘, kanke, kashimonoya, kedamonoya, kintokisan, kintokiyama, kirimise, k˘guya, kohata koheiji, modoribashi, musashi, onagigawa, otogi z˘shi, ˘yane, rash˘mon kashi, ry˘goku, ry˘gokubashi, sairei, sajiki-ga-dake, sakanaya, shakuya, shiba, shin-torigoe-ch˘, s˘ma tar˘ yoshikado, s˘ma-shi, sugawara michizane taira masamori, taira yoshikado, tako, tsuchi-gumo, tsunagi uma, ushi no gozen, ushijima jinja and yugasan have been added to the glossary.

30 April 2021

ACTORS: Murayama Heijűr˘ IV.

PLAYS: "Musuko" and "Rakuda".

PLAYWRIGHTS: Murase Genzabur˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Murakami Takenoj˘, Murakami Zenzaemon, Murayama Jűrobŕ and Murayama Shirotar˘.

PROGRAMS: April 2021 (coronavirus updates, Makuhari Messe), May 2021 (coronavirus updates, details for the Kabukiza, National Theatre, Cocoon Kabuki and Meijiza programs), June 2021 (Kabukiza, Minamiza, details for the Hakataza and Minamiza programs), July 2021 (Sh˘chikuza, Minamiza) and August 2021 (Minamiza).

OTHERS: 1 new link; 12 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 10 new roles in the bilingual list of roles; 4 new illustrations for the book "Sangoku R˘ei Ky˘butai" (1731); the pages on the Nakamura Shichisabur˘ and Shibazaki Rinzaemon lines of actors have been reworked; the pages on the actors Ikushima Hanroku, Ikushima Shingor˘, Murayama Heiemon III and Murayama Heijűr˘ I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new illustration for the actors Anegawa Kiyosabur˘, Fujikawa Buzaemon I, Fujioka Daikichi, Sakata T˘jűr˘ I and Shibazaki Rinzaemon I; a new illustration page for the actors Fujita Daijir˘ II, Ichikawa Danz˘ V and Yamatoyama Jinzaemon II; a new guild in the guilds list (Amazuya); buraikan, dokufumono, hi-no-bangoya, hitomaku-mono, hori, kamikuzu-kai, kan'oke, kas˘ba, keibo, k˘den, mita bungaku, nagaya, ogakuzu, oka onitar˘, osanai kaoru, rakuda, r˘ya, shigai, sonja, taru, tsukemono, tsuya, yoshi-ch˘ and yűjin have been added to the glossary.

31 March 2021

ACTORS: Sagawa Bunz˘ I.

PLAYS: "Saig˘ to Buta-hime" and "Sakazaki Dewa-no-Kami".

ACTORS LINES: Sagawa Bunz˘.

KABUKI ART: Kabuki Murals in the USA - Stillwater.

STROLLING AROUND: Fushimi Inari Kabuki.

PROGRAMS: April 2021 (details and a flyer for the Kabukiza programs), May 2021 (Kabukiza, Meijiza) and June 2021 (Minamiza).

OTHERS: 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 28 new roles in the bilingual list of roles; 6 new illustrations for the book "Sangoku R˘ei Ky˘butai" (1731); a new illustration page for the actors Hanai Saizabur˘ III, Ichikawa Gennosuke, Nakamura Kiyosabur˘ I, Nakayama Shinkur˘ I and Sakakiyama Shirotar˘ IV; a new illustration for the actors Arashi Koroku I, Asao Tamejűr˘ I, Hanai Saizabur˘ III, Ichikawa Ebiz˘ II, ďtani Hiroji II, Sanogawa Hanazuma I and Sanogawa Jűkichi I; two new illustrations for the actor Arashi Koroku I [one | two]; the pages on the Sakakiyama Koshir˘ and Sakakiyama Shirotar˘ lines of actors have been reworked; the pages on the actors Sadoshima Ch˘gor˘ I, Sadoshima Denpachi, Sakata Hangor˘ II, Sakata Hangor˘ III, Sakata Hangor˘ IV, Sakata T˘jűr˘ I and Sakata T˘jűr˘ III have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Sansh˘-dayű" (without any global summary); 4 new guilds in the guilds list (Hiiragiya, Sh˘gatsuya, Surugaya); bakumatsu yondai hitokiri, bakumatsumono, cha zashiki, cha-no-yu zashiki, dewa, fushimi inari taisha, geigi, goy˘kiki, hashidate, hitokiri, honda heihachir˘, honda heihachir˘ tadatoki, honda masazumi, honda sado, honda tadamasa, honda tadatoki, honda yahachir˘, honda yahachir˘ masazumi, ikeda daigo, inari daimy˘jin, inga, ishin sűden, iwami, kagoshima-j˘, kirino toshiaki, konchiin sűden, meakashi, nakamura hanjir˘, nariai, ˘kubo ichisuke, ˘kubo toshimichi, omote zashiki, rakuj˘, rakushoku, ri, saig˘ kichinosuke, saig˘ takamori, saig˘ takanaga, sanbongi, satsuma-han, sekishű, sekky˘-bushi, sen-hime, sakazaki naomori, sakazaki narimasa, shichiri no watashi, tayű, tayű, tayű, tenpura, tenpuraya, tesaki, tori musume, tsurumaru-j˘, tsuwano-han, ukita akiie, ushű and yura have been added to the glossary.

28 February 2021

ACTORS: Sodeshima Genji.

PLAYS: "Sode Nikki Banshű Meguri".

ACTORS LINES: Sodesaki Wakano and Sodeshima Ichiya.

LESSER KNOWN ACTORS: Sodeoka Sasao and Sodesaki Tsumanosuke.

PROGRAMS: March 2021 (details for the Kabukiza, Minamiza and National Theatre programs, Shungy˘ Special Tour, Classics Tour, Yachiyoza, a new flyer for the Kabukiza), April 2021 (Kabukiza, Shungy˘ Special Tour), May 2021 (a flyer for the Theatre Cocoon) and June 2021 (Hakataza).

OTHERS: 2 new links; 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 34 new roles in the bilingual list of roles; a special page for the book "Sangoku R˘ei Ky˘butai" (1731); a new illustration for the actors Hayakawa Hatsuse, Hayakawa Shinkatsu, Ichikawa Ebiz˘ II, Katayama Tokujűr˘, Kirinami Takie, Namie Karumo, Sodeoka Sasao, Wakaura Kinjűr˘, Yamashita Kametar˘ and Yamashita Kinsaku I; three illustrations for the actor Sodesaki Iseno I [one | two | three]; a new illustration page for the actors Ichikawa Monnosuke I, Ichikawa Sadanji I, Nanboku Sabu II, Sodesaki Iseno I and Yamatoya Jinbŕ IV; the pages on the actors Sodeoka Masanosuke II, Sodesaki Iroha I, Sodesaki Iseno I and Sodesaki Miwano I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new guild in the guilds list (Hiranoya); ashikaga yoshimasa, ashikaga yoshimitsu, ashikaga yoshinori, edo kabuki hassh˘ no chi, hime-ga-j˘, himeji-han, h˘in, jűnihitoe, kah˘, kanetsukid˘, ky˘bashi, maiko no hama, murotsu, ˘kuradani, sangoku r˘ei ky˘butai, sh˘r˘, shukur˘, torii-ha, yamato hasedera and z˘ritori have been added to the glossary.

31 January 2021

ACTORS: Tsugawa Kamon.

PLAYS: "T˘jin Goroshi" and "T˘zum˘".

ACTORS LINES: Takenaka Kichisabur˘ and Tsutsui Kichijűr˘.

PLAYWRIGHTS LINES: Takeshiba Hy˘z˘ and Tsuchii Hy˘shichi.

LESSER KNOWN ACTORS: Takeshima K˘zabur˘.

PROGRAMS: January 2021 (Koganei Miyaji Musical Hall), February 2021 (details for the Kabukiza programs, new flyers for the Kabukiza and the Hakataza), March 2021 (Kabukiza, National Theatre, a new flyer for the Minamiza), April 2021 (details for the Misonoza program) and May 2021 (National Theatre, Theatre Cocoon).

OTHERS: 1 new link; 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 24 new roles in the bilingual list of roles; the pages on Yakusha Mono Iwai (1784) have been reworked (second book); an illustration page for the actors Arashi Sangor˘ I, Fujikawa Sango, Fujita Koheiji I, Hayakawa Shinkatsu, Nakamura Kazuma I and Suzuki Heizaemon I; a new illustration for the actors Anegawa Daikichi I, Anegawa Daikichi I, Anegawa Shinshir˘ I, Anegawa Shinshir˘ III, Arashi Bungor˘ I, Arashi Sangor˘ I, Arashi Shinpei II, Azuma T˘z˘ III, Fujikawa Hachiz˘ II, Fujikawa Happo I, Fujikawa Happo II, Hayakawa Shinkatsu, Ichikawa Yaoz˘ II, Ichimura Uzaemon IX, Onoe Kikugor˘ I, Onoe Kikugor˘ I, Onoe Koisabur˘ I, Segawa Kikunoj˘ I, Segawa Kikunoj˘ II, Segawa Senjo and Yamashita Yaoz˘ I; the pages on the actors Ichimura Takenoj˘ V, Ichimura Uzaemon XVII and Ichimura Yoshigor˘ II have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the dramas "Taiheiki Chűshin K˘shaku", "Tenjiku Tokubŕ Kikigaki ďrai", "Tenjiku Tokubŕ Koky˘ no Torikaji" and "Tomioka Koi no Yamabiraki" (without any global summary); a new guild in the guilds list (Kodamaya, Nanbuya, Sakaiya, Ujiya); aizomeya, edobashi, gesaku, hosokawa katsumoto, junkabuki, kandagawa, kanjin, kannin, kanrei, karako, kokubunji, kon'ya, k˘ya, kutsuwa, kutsuwaya, kyakuden, ky˘ka, maruyamamachi, muko, nihonbashigawa, oyakata, pintokona, tanka, tera-otoko, t˘jin, tsűji, tsukasabito, tsukkorobashi, yari and yoriaimachi have been added to the glossary.

Updates | Updates 2020 | | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News