UPDATES 2015
31 December 2015

2015 in figures:

 • 620 actors
 • 430 summaries
 • 420 actors lines
 • 52 playwrights
 • 30 lesser known actors
 • 1600 entries in the Kabuki plays list
 • I would like to thank very much all the friends who helped me building this site. Happy new year of the monkey 2016. We wish that 2016 will be the year of Nakamura Fukusuke's comeback on stage. We also wish for two successful series of shűmei performances for both Nakamura Jakuemon V and Nakamura Shikan VIII!

  ACTORS: Matsushima Moheiji.

  PLAYS: "Bun'ya", "Henj˘", "Kuronushi" and "Rokkasen Sugata no Irodori".

  ACTORS LINES: Ichikawa Momotar˘, Nakamura Shibaz˘ and Suketakaya Kodenji.

  LESSER KNOWN ACTORS: Sakata T˘kur˘ and Sakata Hy˘shichir˘.

  PROGRAMS: January 2016 (details for the Sh˘chikuza, National Theatre, Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘ and Asakusa K˘kaid˘ programs), February 2016 (Kabukiza, Orchard Hall, ďsaka NHK Hall), March 2016 (Kabukiza, updated casting at the Sh˘chikuza) and April 2016 (Kanamaruza, Hakataza).

  OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a new illustration for the actors Ichikawa Danz˘ VIII, Ichikawa Danz˘ IX, Ichikawa Ebiz˘ XI, Kataoka Ichiz˘ VI, Nakamura Baishi IV and Onoe Baik˘ VII; ariwara narihira, bun'ya yasuhide, kisen h˘shi, man'y˘shű, ˘tomo kuronushi and s˘j˘ henj˘ are added to the glossary.

  30 November 2015

  PLAYS: "Shiki Sanbas˘".

  CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Muneo and Nakamura Yoshio.

  KAOMISE: Edo 1715 (Moritaza) and ďsaka 1715 (ďsaka Tazaemon's theater).

  LESSER KNOWN ACTORS: Fujikawa Kinjűr˘ and Fujikawa Koisa.

  PROGRAMS: December 2015 (details for the Minamiza, National Theatre and Kabukiza programs), January 2016 (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, Asakusa K˘kaid˘), February 2016 (Sistine Kabuki) and March 2016 (Sh˘chikuza).

  OTHERS: 1 new link; 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the pages on the Nakamura Kanjaku and Nakamura Shibajaku lines of actors were reworked; more details about the Fall 2015 revivals of "Ise Ondo Koi no Netaba" and "Shinrei Yaguchi no Watashi" at the National Theatre; more details and a new picture for Ichikawa Ebiz˘ V; the page on Kataoka Nizaemon I is slightly reworked; bikuni, kami, kanteiryű, maneki-age, maneki kanban, okina, okina, oshie, oshieshi, sanbas˘, senzai and takeyarai are added to the glossary.

  20 October 2015

  KABUKI ART: Kabuki Kiss.

  KABUKI VISUAL ENCYCLOPEDIA: Hanamichi.

  DERIVATIVES: Stamps 2003.

  STROLLING AROUND: Mimeguri Shrine Memorial Stones.

  LESSER KNOWN ACTORS: Nakamura Ky˘ka, Onoe Samon and Segawa Kamesabur˘.

  PROGRAMS: October 2015 (National Theatre), November 2015 (Eirakukan, National Theatre, details for the Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘ and the Sh˘chiku Grand Kabuki Tour programs), December 2015 (Kabukiza), January 2016 (Sh˘chikuza, casting for the Asakusa K˘kaid˘, playbill for the National Theatre) and February 2016 (Hakataza).

  OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the summary for "Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana" is heavily reworked (the last scene of act II and act V are added); two new illustrations for the actor Nakamura Tomijűr˘ V; data about Nakamura Ryűnosuke are relocated in the Lesser Known Actors (Nakamura) page; a new illustration page for the actor Band˘ Tamasabur˘ V; the data on Band˘ Aiz˘ are moved from the Sanogawa Ichimatsu page to the Lesser Known Actors (Band˘) page; bakame, ike-no-hata, ishin no sanketsu, izumo, kenjutsu-zukai, k˘chiyama s˘shun, kosh˘, tajima and tanshű are added to the glossary.

  27 September 2015

  ACTORS: Fujikawa Sango, Hayakawa Shinkatsu and Izumikawa Sennosuke.

  PLAYS: "Heike Nyogo no Shima".

  PLAYWRIGHTS: Kaneshima Kaisuke.

  ACTORS LINES: Ichikawa Emisabur˘, Ichikawa Masusabur˘ and Ichikawa Monzabur˘.

  LESSER KNOWN ACTORS: Ichimura Mihoemon, Nakamura Danz˘ and ďtani Hikosabur˘.

  PROGRAMS: October 2015 (Yachiyoza, details for the Kabukiza and NHK Hall programs), November 2015 (Kabukiza, Yachiyoza, details for the National Theatre), December 2015 (Minamiza) and January 2016 (National Theatre).

  OTHERS: 1 new link; 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 1 new book referenced in the bibliography; a new (and more-detailed) summary for the drama "Murai Ch˘an"; the pages on "Sanmon", "Shinobu no S˘ta" and "Shunkan" are slightly reworked; the pages on the Azuma T˘z˘ (more details for Azuma T˘z˘ VI and Azuma T˘z˘ VII), Ichikawa Sadanji (pictures for Ichikawa Sadanji I, Ichikawa Sadanji III and Ichikawa Sadanji IV; illustration for Ichikawa Sadanji II), Morita Kan'ya (pictures for Morita Kan'ya I, Morita Kan'ya II, Morita Kan'ya III, Morita Kan'ya XI, Morita Kan'ya XIII and Morita Kan'ya XIV; illustrations for Morita Kan'ya V, Morita Kan'ya VII and Morita Kan'ya X) and Sawamura Genpei (pictures for Sawamura Genpei II, Sawamura Genpei V and Sawamura Genpei VI) lines are reworked; an illustration page for the actors Ichikawa Danjűr˘ XII, Nakamura Kichiemon II and Onoe Kikugor˘ VII; akabanebashi, bizen, bush˘, fujiwara naritsune, gokushi, hirakawa tenjin, honjo machi bugy˘, kami, kan u no mie, kita machi bugy˘, k˘jimachi, k˘shű kaid˘, machi bugy˘, minami machi bugy˘, miuke, mongaku, n˘shű, noto, noto-no-kami noritsune, nyogo no shima, ˘oka tadasuke, senoo kaneyasu, shirasu, sh˘sh˘, taira noritsune, taira yasuyori, tenchi no mie, tenjin, tokiwa gozen and yoriki are added to the glossary.

  31 August 2015

  ACTORS: Shinomiya Genpachi.

  PLAYS: "Yukanba Kichisa".

  ACTORS LINES: Kagaya Fukunosuke, Kagaya Hashinosuke, Kataoka Matsunoj˘ and Kataoka Shimanoj˘.

  SOGAMONO: Nakamuraza 1721.

  LESSER KNOWN ACTORS: Arashi Kinzabur˘, Band˘ Shinzaemon, Ichikawa Gennosuke, Ichimura Sanohachi, Matsumoto Somesh˘, Nakamura Manjir˘, Onoe Taijir˘ and Sawamura Kamesabur˘.

  PROGRAMS: September 2015 (Yachiyoza, details for the Kabukiza, Minamiza and Akasaka Act Theater programs), October 2015 (Kabukiza, Minamiza, NHK Hall, Shinbashi Enbuj˘, Yachiyoza, details for the National Theatre, NTK Hall and Heisei Nakamuraza programs), November 2015 (Shinbashi Enbuj˘, details for the Heisei Nakamuraza programs) and December 2015 (National Theatre).

  OTHERS: 1 new link; 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the list of disciples of both Matsumoto K˘shir˘ VII and Kataoka Nizaemon XIII; an illustration page for the actors Sakakiyama Koshir˘ I and Yashio Ikuemon; more details about the life and career of Onoe Baik˘ VI; correction of the birthday of Kawatake Mokuami; more details about Kawatake Mokuami retirement in 1881; 1 new book referenced in the bibliography; chakushi, daraku b˘zu, enj˘ji, hann˘, hong˘, kamikuzuya, ki no aritsune, koishikawa, naka no j˘, tenna no Taika, yaoya, yukan and yukanba are added to the glossary.

  31 July 2015

  ACTORS: Yamashina Shirojűr˘.

  PLAYS: "Meoto D˘j˘ji", "Shakky˘", "Suma no Utsushie" and "Tsuru Kame".

  PLAYWRIGHTS: Horikoshi Nis˘ji I.

  LESSER KNOWN ACTORS: Band˘ Ch˘emon and Ichikawa K˘jaku IV.

  PROGRAMS: August 2015 (details for the Kabukiza programs, three new playbills, Ry˘zenji Temple), September 2015 (Kabukiza), October 2015 (Heisei Nakamuraza) and November 2015 (National Theatre, Heisei Nakamuraza, Sh˘chiku Grand Kabuki Tour).

  OTHERS: 13 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; more details about the end of the Hisamatsuza and the opening of the Chitoseza; ariwara yukihira, jakush˘, kariginu, meisho, monju bosatsu, ry˘shi, shakky˘, shishimono, shűgikyoku, suma no ura and suodori are added to the glossary.

  30 June 2015

  ACTORS: Ichikawa Dannosuke VI.

  PLAYS: "Fud˘", "Gedatsu", "Jayanagi", "Kan U", "Uwanari" and "Z˘hiki".

  PLAYWRIGHTS: Fujimoto Tobun.

  PROGRAMS: July 2015 (details for the Shinbashi Enbuj˘ program), August 2015 (Kabukiza, National Theatre, National Bunraku Theatre, Kanagawa Arts Theatre, Kintetsu Art Kan), September 2015 (Classics Tour, K˘fu Civic Center) and October 2015 (National Theatre, NTK Hall, Sh˘chikuza).

  OTHERS: 7 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a few extra details about Ichikawa Shinnosuke V; a new page on Kabuki history in Edo/T˘ky˘; asagimaku, bakamono, ch˘ hi, ch˘ ry˘, ch˘sen, gedatsu, jayanagi, jiutai, kaneiri, kan pei, kan u, kentei, k˘ga sabur˘, k˘yasan, kűkai, maibayashi, meifu no kuni, ˘ bijin, ryű bi, sang˘, seiryűt˘, shinreigoto, shű s˘, toshimashi, tsurigane, uwanari and are added to the glossary.

  31 May 2015

  ACTORS: Ichikawa Danzabur˘ V.

  PLAYS: "Genpei Nunobiki no Taki", "Go Taiheiki Shiraishi Banashi", "Kamakura Sandaiki", "ďmi Genji Senjin Yakata" and "Tamamo-no-Mae Asahi no Tamoto".

  PLAYWRIGHTS: Tsuruya Nanboku V.

  ACTORS LINES: Sawamura Kijűr˘ and Sawamura Kinpei.

  PROGRAMS: June 2015 (details for the Kabukiza, Hakataza, Sh˘chikuza and National Theatre programs, Ichikawa Ennosuke Tour), July 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, Nikkei Hall, details for the National Theatre programs), August 2015 (Shinkabukiza) and September 2015 (Akasaka Act Theater, Minamiza, Tour in the western provinces).

  OTHERS: 12 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a new illustration for the actors Band˘ Mitsugor˘ IX, Ichikawa Danzabur˘ VII, Kataoka Nizaemon VIII and Nakamura Matagor˘ II; abe yasunari, akahata, akudaikan, azemichi, band˘ sanjűsankasho, daikan, heike monogatari, h˘j˘ yasutoki, honjin, inaka musume, irezumi, kaminarimon, kankyo, kenshunmon, kimura shigenari, kiso yoshikata, kome arai, kusunoki masashige, kyűbi no kitsune, migawari, minamoto yoshikata, miura yoshimura, morokoshi, nasuno-ga-hara, nunobiki no taki, onmy˘d˘, onmy˘ji, ˘saka-j˘, ˘saka no eki, ˘saka no jin, sait˘ sanemori, sakamoto-j˘, sanada nobuyuki, sanada yukimura, sasaki moritsuna, sasaki takatsuna, seiry˘den, sessh˘seki, shirakawa tenn˘, shirohata, sűpÔ kabuki sekando, taira munemori, taira shigemori, tamamo-no-mae, tenjiku, toba rikyű, toba tenn˘, tokugawa ieyasu, uijin, watakuri and watakuri-uma are added to the glossary.

  30 April 2015

  ACTORS: Anegawa Shinshir˘ IV.

  PLAYS: "Honz˘ Shimoyashiki" and "Uekiya".

  PLAYWRIGHTS: Segawa Jok˘ I and Segawa Jok˘ III.

  ACTORS LINES: Anegawa Shinshir˘.

  PROGRAMS: May 2015 (details for the Kabukiza, Meijiza, Minamiza and the New Green Leaves Tour programs), June 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, ABKAI 2015), July 2015 (Shinbashi Enbuj˘, details for the eastern and central provinces Kabuki tours) and August 2015 (Chűnichi Theatre, Orix Theatre).

  OTHERS: 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; asakusa kannon, chűshinguramono, kamigata ky˘gen, kamiyashiki, kanzaki yogor˘ noriyasu, karakuriya, sens˘ji, senzaki yagor˘, shijűshichishi, shimoyashiki, takebayashi tadashichi takashige, takemori kitahachi and uekiya are added to the glossary.

  29 March 2015

  ACTORS: Hyakunin'isshu Genzabur˘, Onoe Koisabur˘ III and Takenaka T˘zabur˘.

  PLAYS: "Dote no Oroku" and "Kin no Zai Sarushima Dairi".

  ACTORS LINES: Segawa Takenoj˘, Segawa Tamon and Segawa Yűjir˘.

  PROGRAMS: April 2015 (details for the Kabukiza, Kanamaruza and Minamiza programs), May 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, details for the National Theatre programs), June 2015 (Hakataza, National Theatre) and July 2015 (National Theatre, Kabuki Tours in the Eastern and Central Provinces).

  OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; details for the premiere of "Kakitsubata Iro mo Edozome" in the 5th lunar month of 1815 in Edo; revision of the details for the premiere of "Haji Momiji Ase no Kaomise" in the 7th lunar month of 1815 in Edo; details for the premiere of "Kin no Zai Sarushima Dairi" in the 11th lunar month of 1829 in Edo; the table of all the productions of "Date no Jűyaku" is updated; a new illustration for the actors Ichikawa Shinnosuke, Iwai Hisajir˘ II, Nakamura Tomijűr˘ V, Onoe Monzabur˘ III and Segawa Tomisabur˘ III; a new illustration page for the actor Nakamura Tomijűr˘ V; the pages on the Band˘ Matajir˘, Ichikawa Sumiz˘ and Onoe Koisabur˘ lines of actors are slightly reworked; fujiwara hidesato, fujiwara tadabumi, hashihime, hashihime jinja, hyakunin isshu, karuwazashi, miidera, minamoto mitsunaka, minamoto yorimitsu, misemono-goya, muk˘ ry˘goku, shakuj˘, tada mitsunaka, takiyasha, tawara t˘ta hidesato and ujibashi are added to the glossary.

  28 February 2015

  ACTORS: Tatsuoka Hisagiku and Tatsuoka Someemon.

  PLAYS: "Megumi no Kenka" and "Umagiri".

  PLAYWRIGHTS: Takeshiba Kisui, Tatsuoka Mansaku and Tenmaya Kyűshichi.

  DERIVATIVES: Shibaraku B˘ryokudan.

  PROGRAMS: March 2015 (details for the National Theatre and Minamiza programs, full casting for the Kabukiza programs), April 2015 (Kabukiza, Minamiza, details for the Heisei Nakamuraza and Chűnichi Theatre programs) and May 2015 (Minamiza, New Green Leaves Tour, National Theatre, details for the Heisei Nakamuraza programs).

  OTHERS: 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a new illustration for the playwright Chikamatsu Tokuz˘; a new summary for "Shunkan"; the summary for the "Ichiwakamaru Seppuku" scene of "Wada Gassen Onna Maizuru" is added; the summaries for the "Kutsukakemura" and "Sakanoshita" scenes of "Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna" are added; the pages on the Arashi Sangor˘, Band˘ Takesabur˘ and Ichikawa Danjűr˘ lines of actors are slightly reworked; a new illustration for late Band˘ Mitsugor˘ X; details for the premiere of "Keisei Yanagi Zakura" in the 1st lunar month of 1793 in ďsaka; details for the premiere of "Hade Kurabe Ishikawa-zome" in the 4th lunar month of 1796 in ďsaka; details for the premiere of "Kami no Megumi Wag˘ no Torikumi" in March 1890 in T˘ky˘; details for the premiere of "Sanzen Ry˘ Haru no Komahiki" in January 2014 in T˘ky˘; the background image this month is the mon of late Band˘ Mitsugor˘ X; a new illustration for Band˘ Tamasabur˘ V; more details about the history of the Kiriza and a new illustration for this theater; ama, dazaifu tenmangű, jűshoku, kanze motokiyo, kenka, kerai, kikai-ga-shima, matsudaira ch˘shichir˘, megumi, megumi no kenka, minamoto t˘ru, nakama, rant˘, rant˘ jiken, shiba daijingű, shiba shinmeigű, shishigatani jiken, shishigatani no inb˘, shunkan, shunkan, tokugawa iemitsu, tokugawa tadanaga, tomozuna, t˘ru, umagiri, yanagisawa-s˘d˘mono, yotsuguruma daihachi and zeami motokiyo are added to the glossary.

  31 January 2015

  ACTORS: Sodesaki Iroha I, Sodesaki Iseno I and Sodesaki Miwano I.

  PLAYS: "Akegarasu" and "Keisei Yamato Z˘shi".

  PLAYWRIGHTS: Ky˘gend˘ Sak˘ II.

  CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Jűjir˘.

  ACTORS LINES: Ichikawa Kudanji, Sodesaki Iroha, Sodesaki Iseno and Sodesaki Miwano.

  SOGAMONO: Moritaza 1723.

  NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1723 and ďsaka 1723.

  THE KABUKI CLANS: the Sodesaki Clan.

  PROGRAMS: February 2015 (more details for the programs at the Hakataza and the EX THEATER), March 2015 (Minamiza, National Theatre, details for the programs at the Kabukiza and at the Kagekiza, Ichikawa Ebiz˘ Tour), April 2015 (Kanamaruza, Heisei Nakamuraza, Ichikawa Ebiz˘ Tour) and May 2015 (Meijiza, Heisei Nakamuraza).

  OTHERS: 7 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the actor Sodesaki Karyű is from now on referenced as Karyű Sawaemon in our database; more details about Ichikawa Jukai III's career; more details about Matsumoto K˘shir˘ VIII and Nakamura Kanzabur˘ XVII name-taking ceremonies; a new illustration for the actors Onoe Kikugor˘ VII and Sakurayama Sh˘zaemon I; a new entry in our disclaimer; we've decided to get rid of an old anomaly regarding names like Tokubei, Ch˘bei, Gombei or S˘bei, which are from now on written Tokubŕ, Ch˘bŕ, Gonbŕ or S˘bŕ within kabuki21.com; a new illustration page for the actors Kanazawa Goheiji, Kataoka Nizaemon I, Matsumoto Shigemaki and Sanogawa Hanazuma I; the page on the Nakayama Kiraku line of actors is reworked; opening of a new section dedicated to the Lesser Known Actors (Ichikawa, Nakamura and Onoe); 1 new book referenced in the bibliography; hachidaime, hibachi, hoshino kanzaemon, jűdaime, jűgodaime, jűhachidaime, jűichidaime, jűnidaime, jűrokudaime, jűsandaime, jűshichidaime, jűyondaime, kakeochi, kotatsu, mamemaki, ˘sh˘ya, sanjűsangend˘, setsubun, shichidaime, shinnai, tenmei kabuki, ugajin, wasa daihachir˘ and yuki are added to the glossary.

  Updates | Updates 2023 | Updates 2022 | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News