UPDATES 2013
31 December 2013

2013 in figures:

 • 585 actors pages
 • 388 summaries
 • 1369 entries in the Kabuki plays list
 • 360 actors lines
 • 30 playwrights
 • I would like to thank very much all the friends who helped me building this site. Happy new year of the Horse 2014 to you all and let's spare a thought for Ichikawa Danjűr˘ who left us in 2013. We all wish that 2014 will be the year of a successful comeback on stage for Nakamura Fukusuke, Band˘ Mitsugor˘ and Kataoka Nizaemon!

  ACTORS: Asao Tamejűr˘ II.

  PLAYS: "Kasane", "Keisei", "Kishi Hime", "Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna" and "Kurotegumi Sukeroku".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Band˘ Tamasabur˘ V Tsuruya K˘kei

  THEATERS: T˘yoko Hall.

  PROGRAMS: January 2014 (Shinbashi Enbuj˘, details for the Kabukiza and Sh˘chikuza programs), February 2014 (Kabukiza) and March 2014 (Shinbashi Enbuj˘, Classics Tour).

  OTHERS: 7 new entries in the Kabuki plays list; new illustrations for Arashi Kichisabur˘ III, Arashi Rikan III, Band˘ Hikosabur˘ VIII, Band˘ Mitsugor˘ X, Ichikawa Danjűr˘ IV, Ichikawa Ebiz˘ V, Kataoka Ainosuke VI, Kataoka Gat˘ V, Nakamura Kantar˘ II, Nakamura Shichinosuke II, Onoe Kikunosuke V, Onoe Sh˘roku IV, Sakata Hangor˘ II and Sakata T˘jűr˘ IV; the pages dedicated to the Kataoka Gat˘ and Sakata T˘jűr˘ lines of actors are reworked daijin, d˘j˘ji, ennosuke shin'enshutsu jűshű, ezukushi banzuke, iyajahime, kand˘, kaomise banzuke, keiseimono, kinokuniya bunzaemon, k˘ji, mirin, , shirozake, sh˘chű, sugoroku, tamba, tsuji banzuke, umakata and yakuwari banzuke are added to the glossary.

  30 November 2013

  ACTORS: Mimasuya Sukejűr˘ I.

  PLAYS: "Ikutama Shinjű", "Jitsuroku Sendai Hagi" and "Kitsune to Fuefuki".

  CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Toranosuke.

  PLAYWRIGHTS: H˘j˘ Hideji, Mayama Seika, Mishima Yukio, Osaragi Jir˘ and Uno Nobuo.

  ACTORS LINES: Mimasuya Sukejűr˘.

  THEATERS: Mitsukoshi Gekij˘.

  PROGRAMS: December 2013 (more details for the Minamiza, National Theatre and Kabukiza programs), January 2014 (Sh˘chikuza, more details for the Asakusa K˘kaid˘ and Minamiza programs) and February 2014 (Hakataza, ďtsuka Museum of Art).

  OTHERS: 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a disclaimer is added to the website; aki, chawan'ya, fuyu, haru, ikutama jinja, inden'ya, jitsurokumono, konjaku monogatari, natsu and yomihon are added to the glossary.

  31 October 2013

  ACTORS: Yamanaka Takejűr˘.

  PLAYS: "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

  CONTEMPORARY ACTORS: Kataoka Matsunosuke and Nakamura Umemaru.

  ACTORS LINES: Kataoka T˘jűr˘, Matsumoto Kingo, Matsumoto K˘jaku, Nakamura Kichijűr˘, Nakamura Kichinoj˘, Nakamura Kichinosuke, Sawamura S˘gor˘, Sawamura T˘jűr˘, Sawamura Ujűr˘ and Sawamura Yodogor˘.

  PROGRAMS: November 2013 (details for the National Theatre, Eirakukan and Sh˘chiku ďkabuki Tour programs, new illustration for the Kabukiza programs), December 2013 (new illustration for the Kabukiza programs) and January 2014 (Kabukiza, Asakusa K˘kaid˘).

  OTHERS: a new illustration page for the drama "Kumagai Jin'ya"; new illustrations for Onoe Sh˘roku I; more details about Sawamura Tosshi VIII; a new illustration for Band˘ Shinsui III; a new illustration for the actor Kamakura Heikur˘ IV; kiri, minamoto yoshitsune and yanushi are added to the glossary.

  30 September 2013

  ACTORS: Kamakura Ch˘kur˘ II and Kamakura Heikur˘ I.

  PLAYS: "Hachijin", "Hagoromo" and "Hangaku".

  CONTEMPORARY ACTORS: Kamimura Kichitar˘.

  ACTORS LINES: Kamakura Ch˘kur˘ and Kamakura Heikur˘.

  PROGRAMS: October 2013 (details for the National Theatre, Sh˘chikuza and NTK Hall programs), November 2013 (details for the Meijiza programs), December 2013 (details for the Kabukiza programs) and January 2014 (National Theatre, Minamiza).

  OTHERS: 1 new link; 6 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the "Otai Jaya" act is added to the summary of "Natsu Matsuri Naniwa Kagami"; the "Ishibe Yadoya" act is added to the summary of "Katsuragawa Renri no Shigarami"; more details on the career of late Nakamura Utaemon VI; ama midai, ama midaidokoro, gokenin, gozabune, hachijin, hagoromo, hagoromo, h˘j˘ masako, h˘j˘shi, h˘j˘ tokimasa, h˘j˘ yoshitoki, matsubara, minamoto sanetomo, minamoto yoritomo, mon yaburi, muromachi jidai, samurai-dokoro, shikken, surugawan, tennin, tennyo, wada gassen, wadashi, wada tsunemori and wada yoshimori are added to the glossary.

  31 August 2013

  ACTORS: Ichikawa Sansh˘ V.

  PLAYS: "Gohiiki Kanjinch˘" and "Hirakana Seisuiki".

  ACTORS LINES: Ichikawa Emiya, Ichikawa Juen, Ichikawa Jukai, Ichikawa Kamejir˘, Ichikawa Kodayű, Ichikawa Nedanji, Ichikawa Sansh˘ and Ichikawa Sukejűr˘.

  PROGRAMS: September 2013 (details for the Kabukiza programs, Hakataza), October 2013 (Kabukiza, Sh˘chikuza, NTK Hall, NHK Hall, Minamiza), November 2013 (Kabukiza, Meijiza, Eirakukan, Kanamaruza) and December 2013 (Minamiza, National Theatre, Kabukiza).

  OTHERS: echizen, genpei seisuiki, iwashimizu hachimangű, kaga, kiso yoshinaka, k˘zugű, tomoe gozen, yamashiro, y˘ji and y˘jiya are added to the glossary.

  14 July 2013

  PLAYS: "Gion Sairei Shink˘ki".

  PROGRAMS: August 2013 (National Theatre, Nihonbashi K˘kaid˘), September 2013 (Kabukiza), October 2013 (Classics Tour) and November 2013 (Sh˘chiku Tour).

  OTHERS: a new illustration for the actors Arashi Kichisabur˘ III and Band˘ Hikosabur˘ V; akahime, gion matsuri, matsunaga hisahide and seri are added to the glossary.

  30 June 2013

  ACTORS: Onoe Genji, Onoe Kumesuke, Onoe Montar˘ and Onoe Sh˘roku.

  PLAYS: "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki".

  PLAYWRIGHTS: Sakurada Jisuke I and Sawamura Bunji.

  ACTORS LINES: Band˘ Sukesabur˘ and Band˘ Toyosabur˘.

  STROLLING AROUND: Stars Hands 2012 (Ichikawa).

  PROGRAMS: July 2013 (details for the Sh˘chikuza, Kabukiza and National Theatre programs), August 2013 (Nissay Theatre, details for the Kabukiza programs), September 2013 (details for the Shinbashi Enbuj˘ programs), October 2013 (National Theatre) and November 2013 (National Theatre).

  OTHERS: 12 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; the pages dedicated to the Nakamura Nakasuke and Onoe Sh˘roku lines of actors are reworked; a new illustration for the actor Kataoka Nizaemon VIII; a new illustration page for the actor Nakamura Daikichi III; horie, shinkiyomizudera and shinmachi kuken are added to the glossary.

  31 May 2013

  ACTORS: Nakamura Fukusuke V.

  PLAYS: "Ehon Gapp˘-ga-Tsuji".

  PLAYWRIGHTS: Fukumori Kyűsuke I and Matsushima Ch˘fu I.

  ACTORS LINES: Nakamura Masajir˘, Nakamura Momosa, Nakamura Nakasuke, Nakamura Shijaku and Nakamura Yonekichi.

  KABUKI ART: Totem Kabuki Rebel Ink.

  DERIVATIVES: ╔clair Kabuki.

  STROLLING AROUND: Stars Hands 2012 (Nakamura).

  PROGRAMS: June 2013 (details for the Sh˘chikuza and National Theatre programs), July 2013 (details for the Kabukiza and tours programs), August 2013 (National Theatre, National Bunraku Theatre) and September 2013 (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, Kabuki Tour in the western provinces).

  OTHERS: 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a new illustration page for the actors Arashi Kichisabur˘ III, Arashi Rikan III, Kataoka Ichiz˘ I, Nakamura Tomosa II and Nakayama Nanshi II; a new illustration page for the dance-drama "Hakkenden", "Kuzu-no-Ha", "Ky˘ Ningy˘" and "Sakaro"; the pages dedicated to the Kataoka Ichiz˘, Nakamura Fukusuke and Onoe Baik˘ lines of actors are reworked; a new illustration for the actors Arashi Rikaku II, Arashi Rikan III, Band˘ Hikosabur˘ V, Band˘ Kamez˘ I, Band˘ Minosuke IV, Jitsukawa Gakujűr˘ II, Nakamura Tomijűr˘ II and Nakamura Utaemon IV; act IV and act V are added to the summary of "Natsu Matsuri Naniwa Kagami"; abe no seimei, dokusatsu, gapp˘-ga-tsuji, hebi-zukai, k˘ro, k˘satsu, kuragari t˘ge, matsunoo taisha, shij˘, taira no masakado, tateba, t˘ge, washű, yakusatsu, yamato and zansatsu are added to the glossary.

  30 April 2013

  ACTORS: Ichinokawa Hikoshir˘ II.

  PLAYS: "Daianji Zutsumi" and "Daimonjiya".

  ACTORS LINES: Ichinokawa Hikoshir˘.

  KAOMISE: Ky˘to 1751 (Minamigawa no Shibai).

  SOGAMONO: Ichimuraza 1767.

  NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1753.

  PROGRAMS: May 2013 (details for the Minamiza and National Theatre programs), June 2013 (details for the Kabukiza programs, Sh˘chikuza), July 2013 (Kabukiza, Sh˘chikuza, National Theatre, Akasaka Act Theater) and August 2013 (Kabukiza, Shinkabukiza, Theatre Cocoon, National Bunraku Theatre).

  OTHERS: 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 1 new book in the bibliography; the conclusion of "Honch˘ Nijűshik˘" is added to the summary page; a new illustration page for the drama "Honch˘ Nijűshik˘"; a new illustration page for the actors Anegawa Shinshir˘ I, Arashi Sanjűr˘ II and Fujioka Daikichi; a new picture for the actor Mimasu Tanin II; adauchimono, daianji, daidan'en, ganjir˘ jűnikyoku, kamiko, katakiuchi, katakiuchimono, katana, kot˘, sukerokumono, tameshigiri, tenran kabuki, tsutsumi and yamato k˘riyama are added to the glossary.

  31 March 2013

  ACTORS: Hanagiri Toyomatsu III.

  PLAYS: "Chűj˘ Hime".

  ACTORS LINES: Hanagiri Tomimatsu and Hanagiri Toyomatsu.

  DERIVATIVES: Shibaraku Inr˘.

  STROLLING AROUND: Kabukiza Construction Site (March 2012).

  PROGRAMS: April 2013 (details for the Kabukiza programs), May 2013 (Minamiza, details for the Kabukiza and Meijiza programs), June 2013 (details for the Hakataza programs) and July 2013 (Tours in the Eastern and Central Provinces).

  OTHERS: 6 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; data added to Ichikawa Danjűr˘ XI's page (1962~1963 shűmei); the page dedicated to the Kabukiza is refurbished; data added to "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki" page; chűj˘ hime, chűj˘-himemono, inr˘, kame, kumi odori, taimadera, yagura and yukizeme are added to the glossary.

  28 February 2013

  PLAYS: "Arima no Neko" and "Bunji Sumika".

  CONTEMPORARY ACTORS: Jitsukawa Enr˘.

  ACTORS LINES: Jitsukawa Enjir˘.

  KAOMISE: ďsaka 1748 (Kado no Shibai).

  SOGAMONO: Nakamuraza 1772.

  NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1772.

  THE GUILDS: Kawachiya.

  PROGRAMS: March 2013 (details for the Le Theatre Ginza and Akasaka Act Theater programs), April 2013 (Minamiza), May 2013 (National Theatre) and June 2013 (Hakataza, National Theatre).

  OTHERS: 2 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; abeshi, arimashi, chikugo, chikushű, kanda my˘jin, kashű, kawachi, kurume-han, naginata, neko, neko s˘d˘, neko-s˘d˘mono, onogawa kisabur˘, raiden tameemon, soto-ga-hama, torite, tsuru and tsuru goroshi are added to the glossary.

  31 January 2013

  ACTORS: Nakamura Tomitaki.

  PLAYS: "Akogi-ga-Ura".

  ACTORS LINES: Nakamura Moshio, Nakamura Sank˘ and Nakamura Tamatar˘.

  KAOMISE: Edo 1730 (Moritaza).

  PROGRAMS: February 2013 (details for the Hakataza and Sh˘chikuza programs), March 2013 (Shinbashi Enbuj˘, Le Theatre Ginza, Akasaka Act Theater), April 2013 (details for the Kanamaruza programs) and May 2013 (Meijiza).

  OTHERS: 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; akogi, akogi-ga-ura, amiuchi, ji shibai and yagara are added to the glossary.

  Updates | Updates 2022 | | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News