KABUKIZA
   
City T˘ky˘
Management Sh˘chiku Company
History

21 November 1889: opening of the Kabukiza, built in T˘ky˘ in the district of Kobiki-ch˘ (Ginza).

October 1890: premiere at the Kabukiza of Kawatake Mokuami's Tokiwazu-based dance-drama "Modoribashi", which was performed with the following casting:

Roles Actors
Sayuri, the demon of Mount Atago Onoe Kikugor˘ V
Watanabe Genji Tsuna Ichikawa Sadanji I

March 1891: premiere at the Kabukiza of Fukuchi ďchi's drama "Buyű no Homare Shusse Kagekiyo", a revised revival of Chikamatsu Monzaemon's jidaimono "Shusse Kagekiyo" which was staged with the following casting:

Roles Actors
Taira no Kagekiyo, the carpenter Rokuz˘ Ichikawa Danjűr˘ IX
Akoya Band˘ Shűch˘ II
Hatakeyama Shigetada Ichikawa Gonjűr˘
Minamoto no Yoritomo, the carpenter Edo Shigenari Ichikawa Yaoz˘ VII
Akoya's brother Iba-no-Jűz˘ Nakamura Kangor˘ XII
The plasterer Kyűsaku, Kajiwara Heiji Kagetaka Ichikawa Ennosuke I
Mionoya Shir˘ Ichikawa Shinz˘ V
The daigűji of the Atsuta Shrine, Kajiwara Heiz˘ Kagetoki, a carpenter (in reality Satomi Yoshinari) Ichikawa Sumiz˘ V
The daughter of the daigűji of the Atsuta Shrine, Kagekiyo's daughter Princess Hitomaru, Shigemori's sister Koch˘ Ichikawa Metora II
Kagekiyo's son Ishiwaka Nakamura Kofuku

September 1891: premiere at the Kabukiza of Fukuchi ďchi's drama "Z˘ho Onna Narukami", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The ama Narukami (in reality Matsunaga's daughter Hatsuse-no-Mae) Nakamura Fukusuke IV
Kumo no Taemanosuke, Tomiwakamaru (in reality Kumo no Taemanosuke) Band˘ Kakitsu I
Sakuma Genba Ichikawa Yaoz˘ VII

January 1892: premiere at the Kabukiza of Kawatake Shinshichi III's drama "Shiobara Tasuke Ichidaiki", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Shiobara Tasuke, Michizure Kohei Onoe Kikugor˘ V
The r˘nin Shiobara Kakuemon, Hara Tanji Ichikawa Yaoz˘ VII
Kakuemon's wife Osei, the goke Okame Band˘ Shűch˘ II
Hara Tanzabur˘ Onoe Kikunosuke II
Fujinoya Mokuemon Band˘ Kakitsu I
The farmer Shiobara Kakuemon, Akidarugai Kyűhachi, Matatabi Okaku Onoe Matsusuke IV
Kishidaya Unosuke (in reality Kishida Unai), Gohachi, Tsugitate no Nisuke Onoe Kikushir˘ III

July 1892: premiere at the Kabukiza of the drama "Kaidan Botan D˘r˘", adapted for Kabuki from a famous Rakugo story created by San'yűtei Ench˘, staged with the following casting:

Roles Actors
Tomoz˘, Oyone's ghost Onoe Kikugor˘ V
Genjir˘'s lover Okuni, Tomoz˘'s wife Omine Band˘ Shűch˘ II
Hagiwara Shinzabur˘ Onoe Kikunosuke II
Iijima Heizaemon Onoe Matsusuke IV
Otsuyu, Otsuyu's ghost Onoe Eizabur˘ V
Miyanobe Genjir˘ Ichikawa Yaoz˘ VII

July 1892: premiere at the Kabukiza of the dance "Makura Jid˘", which starred Onoe Kikugor˘ V in the role of Kikujid˘.

October 1892: premiere at the Kabukiza of the matsubamemono "Su˘ Otoshi", starring Ichikawa Danjűr˘ IX and Nakamura Fukusuke IV in the roles of Tar˘kaja and the Princess.

March 1893: premiere at the Kabukiza of Fukuchi ďchi's Nagauta-based dance "Shunky˘ Kagami Jishi". The musical accompaniment was written by Kineya Sh˘jir˘ III, the choreography was made by Fujima Kan'emon II and the leading role was played by Ichikawa Danjűr˘ IX. His two daughters played the roles of the butterflies.

April 1897: premiere at the Kabukiza of Fukuchi ďchi's drama "Otokodate Harusame Gasa", which was staged with the following casting:

Roles Actors
ďguchiya Jihŕ, later ďguchiya Gy˘u Ichikawa Danjűr˘ IX
Henmi Ikkaku, later the r˘nin Henmi Tetsushinsai Ichikawa Ennosuke I
Karigane Sh˘bŕ Ichikawa Yaoz˘ VII
The keisei Katsuragi Nakamura Fukusuke IV
The keisei Hinotoyama Sawamura Gennosuke IV
Gennoshin's daughter Otsuru, later the keisei Usugumo Ichikawa Metora II
Amano Yukie, Jihŕ's half-brother ďguchiya Seizabur˘ Ichikawa Somegor˘ IV
ďguchiya Jizaemon, Imanishi Gennoshin Kataoka Ichiz˘ III
Matsubaya Yohŕ Ichikawa Sumiz˘ V

January 1898: premiere at the Kabukiza of Kawatake Shinshichi III's dance-drama "Hagoromo", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The celestial creature Onoe Kikugor˘ V
The fisherman Hakury˘ Onoe Eizabur˘ V
The fisherman Mihoji Onoe Matsusuke IV
The fisherman Isomatsu Kataoka Ichiz˘ III

May 1898: premiere at the Kabukiza of Kawatake Shinshichi III's drama "Edo Sodachi Omatsuri Sashichi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Omatsuri Sashichi Onoe Kikugor˘ V
The courtesan Koito Onoe Eizabur˘ V
Kurata Bampei, the tobigashira Kan'emon Kataoka Ichiz˘ III
Koito's foster mother Otetsu Onoe Matsusuke IV
Kan'emon's ny˘b˘ Otatsu Band˘ Shűch˘ II
Mi no Sankichi Ichimura Kakitsu VI
Oyuki Onoe Umejir˘
Otane Kataoka Kamez˘ III
The Yoshinoya bant˘ Yahei Ichikawa S˘zabur˘ VI
Yoshinoya Tomijir˘ Mimasu Inemaru III
The hakomawashi Kyűsuke Onoe Kanijűr˘ II
The tobi Nizabur˘ Ichikawa Danshichi III
Odedeko Denji Ichikawa Hataya
Sudare no Yoshimatsu Onoe Kikusabur˘ V (?)
Onaka Onoe Kikuji I (?)

January 1900: premiere at the Kabukiza of Kawatake Shinshichi III's dance-drama "Yami no Ume Hyaku Monogatari", which was staged with Tokiwazu, Nagauta, and Kiyomoto musical ensembles with the following casting:

Roles Actors
Shiraume, a kasa ippon ashi, a gaikotsu, a yomiuri Onoe Kikugor˘ V
A yuki onna Nakamura Fukusuke IV
A tanuki Ichimura Kakitsu VI
A kappa Onoe Eiz˘
A kogaikotsu, a yomiuri Onoe Ushinosuke II
Miyamoto Musashi Ichikawa Yaoz˘ VII

May 1901: Nakamura Fukusuke IV took the name of Nakamura Shikan V at the Kabukiza.

October 1902: premiere at the Kabukiza of the drama "Ninj˘ Banashi Bunshichi Mottoi", whose script was based on a famous story written by the rakugoka Sanyűtei Ench˘. The casting included the following actors:

Roles Actors
Ch˘bŕ Onoe Kikugor˘ V
Ch˘bŕ's wife Okane Onoe Eizabur˘ V
The Izumiya tedai Bunshichi Ichimura Kakitsu VI
Ch˘bŕ's daughter Ohisa Onoe Ushinosuke II
The Kadoebi Brothel madam Okoma Nakamura Shikan V
Izumiya Seibŕ Onoe Matsusuke IV

March 1903: great shűmei at the Kabukiza for the Otowaya guild; the actors Onoe Ushinosuke II, Onoe Eizabur˘ V and Onoe Eiz˘ respectively took the names of Onoe Kikugor˘ VI, Onoe Baik˘ VI and Onoe Eizabur˘ VI. The three actors played the roles of Soga Gor˘, Soga Jűr˘ and Hachiman Sabur˘ in the drama "Kichirei Soga no Ishizue". They also performed together with Ichikawa Danjűr˘ IX in the drama "Kiyomasa Seichűroku". Casting for "Kichirei Soga no Ishizue":

Roles Actors
Kud˘ Saemon Suketsune Ichikawa Danjűr˘ IX
Soga Gor˘ Tokimune Onoe Kikugor˘ VI
Soga Jűr˘ Sukenari Onoe Baik˘ VI
ďiso no Tora Nakamura Shikan V
Kewaizaka no Sh˘sh˘ Ichikawa Monnosuke VI
Kobayashi Asahina Sabur˘ Ichikawa Gonjűr˘
Hachiman Sabur˘ Onoe Eizabur˘ VI
ďmi no Kot˘ta Ichikawa Somegor˘ IV
Oni˘ Shinzaemon Ichikawa Yaoz˘ VII

June 1904: premiere at the Kabukiza of the drama "Meiboku Kasane Monogatari", which was is staged with the following casting:

Roles Actors
Yoemon Ichikawa Yaoz˘ VII
Kasane Onoe Baik˘ VI
Princess Utakata Ichimura Uzaemon XV
Kingor˘ Onoe Matsusuke IV
The t˘fu maker Saburobŕ Kataoka Ichiz˘ III

November 1908: revival at the Kabukiza of the Kabuki Jűhachiban drama "Kagekiyo", which was staged with a Tokiwazu musical accompaniment and the following casting:

Roles Actors
Akushichiby˘e Kagekiyo Ichikawa Komaz˘ VIII
Kagekiyo's wife Akoya Onoe Baik˘ VI
Chichibu no Sh˘ji Shigetada Nakamura Shikan V
Nitan no Shir˘ Tadatsune Ichimura Uzaemon XV
Iwanaga Saemon Munetsura Ichikawa Yaoz˘ VII
Hase no Hachir˘ Ichikawa Ennosuke I
Hanzawa Rokur˘ Narikiyo Onoe Kikugor˘ VI
Kajiwara Heiz˘ Kagetoki Onoe Matsusuke IV
Kagekiyo's daughter Princess Hitomaru Sawamura S˘jűr˘ VII

April 1910: premiere at the Kabukiza of "Yuki no Yűbe Iriya no Azemichi", a few scenes taken from "Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana" focusing on Kataoka Naojir˘ and his lover Michitose and staged independently from the rest of the play, which was staged with the following casting:

Roles Actors
Kataoka Naojir˘ Ichimura Uzaemon XV
Michitose Onoe Baik˘ VI
Kaneko Ichinoj˘ Ichikawa Ennosuke I
The blind masseur J˘ga Onoe Matsusuke IV
Kurayami no Ushimatsu Nakamura Kichiemon I

November 1911: Nakamura Shikan V took the name of Nakamura Utaemon V at the Kabukiza.

April 1912: premiere at the Kabukiza of the dance "Hashi Benkei", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Benkei Ichikawa Danshir˘ II
Ushiwakamaru Kataoka Gad˘ IV

November 1912: premiŔre at the Kabukiza of Enomoto Torahiko's drama "Meik˘ Kakiemon". The leading role of Kakiemon, the Bernard Palissy of Japan, was played by Kataoka Nizaemon XI.

October 1913: revival at the Kabukiza of the drama "Z˘hiki", a long-forgotten play belonging to the Kabuki Jűhachiban. The script was written by Hiraki Hakusei and it was staged with the following casting:

Roles Actors
ďtomo Kachimaru Ichikawa Sadanji II
Mita no Genji Takeru Ichikawa Danshir˘ II
Ikitsu Gazenb˘ Ichikawa Ennosuke II
Funakata Hy˘e Nakamura Karoku III
Princess Yayoi Ichikawa Monnosuke VI
The k˘shitsu Atago-no-Mae Nakamura Shikaku I
Toshima Aoinosuke Nakamura Shibajaku IV
Takegawa Azuma Ichinoj˘ II
Horikawa Kageyu Ichikawa Shinjűr˘ III
Matsubara Danpachi Ichikawa Dan'emon II
ďmiya Hayato Nakamura Utajűr˘

August 1915: the drama "Kaidan Chibusa no Enoki" revised by the Kamigata actor Jitsukawa Enjir˘ I was staged for the first time in T˘ky˘ with the following casting:

Roles Actors
Hishikawa Shigenobu, the ghost of Shigenobu, the servant Sh˘suke, Uwabami no Sanji Jitsukawa Enjir˘ I
Isogai Namie Band˘ Jusabur˘ III
Shigenobu's wife Oseki Nakamura Shibajaku IV
Matsui Sabur˘ Ichikawa Sumiz˘ VI

April 1916: Nakamura Kotar˘ II took the name of Nakamura Fukusuke V at the Kabukiza.

August 1917: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" was produced for the first time at the Kabukiza, with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Jitsukawa Enjaku II
Issun Tokubŕ Ichikawa Sadanji II
Tsuribune Sabu Nakamura Karoku III
Otatsu Sawamura Gennosuke IV
Mikawaya Giheiji Ichikawa Danshir˘ II
Okaji Ichikawa Sumiz˘ VI

October 1918: Ichikawa Yaoz˘ VII and Ichikawa Matsuo I respectively took the names of Ichikawa Chűsha VII and Ichikawa Yaoz˘ VIII at the Kabukiza.

September 1919: premiere at the Kabukiza of the Kiyomoto-based dance "Sumidagawa", a adapted for Kabuki by Yamazaki Shik˘ with a musical accompaniment made by Kiyomoto Umekichi II and inspired by Russian ballets seen by Ichikawa Ennosuke II during his European study tour. It was staged with the following casting:

Roles Actors
Hanjo-no-Mae Ichikawa Ennosuke II
The boatman Ichikawa Danshir˘ II
The spirit of Umewakamaru Ichikawa Danko II
A traveller Ichikawa Kodayű II

October 1921: premiere at the Kabukiza of Okamoto Kid˘'s drama "ďsakaj˘". The leading role of Lady Yodo (Yodogimi) was played by Nakamura Utaemon V.

30 October 1921: the Kabukiza was burnt to the ground in a fire caused by an electrical short circuit.

1 September 1923 (11:58 AM): T˘ky˘ was destroyed by a powerful earthquake called Kant˘ Daijishin, which killed more than 200,000 people; the Kabukiza was burnt to ashes.

January 1925: reopening of the Kabukiza.

April 1926: premiere at the Kabukiza of Matsui Sh˘˘'s drama "Yodogimi Odawara-jin". The leading role of Lady Yodo (Yodogimi) was played by Nakamura Utaemon V.

July 1926: premiere at the Kabukiza of Okamoto Kid˘'s drama "Gonza to Sukejű", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Gonza Ichimura Uzaemon XV
Sukejű Ichikawa Sadanji II
The landlord Rokurobŕ Nakamura Kichiemon I
Sukehachi Ichikawa Ennosuke II
Okan Ichikawa Sh˘ch˘ II

July 1927: premiere at the Kabukiza of "Shunshoku Ume Goyomi", an adaptation to Kabuki by the playwright Kimura Kinka of Tamenaga Shunsui's 1833 novel, which was staged with the following casting:

Roles Actors
Karakotoya Tanjir˘ Ichimura Uzaemon XV
The geisha Yonehachi Onoe Baik˘ VI
The geisha Adahachi Sawamura S˘jűr˘ VII

June 1928: premiere at the Kabukiza of Okamura Shik˘'s dance-drama "Maboroshi Wankyű", starring Onoe Kikugor˘ VI in the role of Wan'ya Kyűbŕ.

September 1928: premiere at the Kabukiza of Kimura Tomiko's Tokiwazu-based dance "Koma", with a choreography and a musical accompaniment made by Hanayagi Jusuke II and Tokiwazu Mojibŕ III; the leading role was played by Ichikawa Ennosuke II.

June 1929: revival at the Kabukiza of the dance "Gannin B˘zu", which was premiered in the 3rd lunar month of 1811 by Band˘ Mitsugor˘ III. It was staged under the title "Ukare B˘zu". The role of the bonze look-alike beggar was played by the star Onoe Kikugor˘ VI, who used a different musical accompaniment, written by Kiyomoto Enjudayű V.

November 1929: revival at the Kabukiza of the drama "Kan U", belonging to the Kabuki Jűhachiban collection. It was staged with the following casting:

Roles Actors
Akushichiby˘e Kagekiyo, later the Chinese general Kan U Ichikawa Sadanji II
Hatakeyama no Shigetada, later the Chinese general Ch˘ Hi Ichimura Uzaemon XV
Kagekiyo's daughter Hitomaru Ichikawa Sh˘en
Kajiwara Heiji Kagetaka Ichikawa Sumiz˘ VI

November 1928: premiere at the Kabukiza of Oka Onitar˘'s dance-drama "Kakuju Senzai", which was staged with the following casting:

Roles Actors
A young samurai, later a male crane Ichimura Uzaemon XV
A princess, later a female crane Onoe Kikugor˘ VI
A farmer Ichimura Kakitsu VII
An artisan Ichikawa Omez˘ IV
A merchant Nakamura Fukusuke V
A boy Onoe Ushinosuke IV
A boy Onoe Ukon I
A boy Kataoka Jűz˘ V
A girl Nakamura Kotar˘ III
A girl Band˘ Kamesabur˘ III
A boy Onoe Makoto
A girl Onoe Umetar˘
A girl Ichimura Tar˘

April 1932: premiere at the Kabukiza of Mayama Seika's drama "Yoritomo no Shi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
H˘j˘ Masako Nakamura Utaemon V
Minamoto no Yoriie Ichikawa Sadanji II
ďe Hiromoto Kataoka Nizaemon XII
Hatakeyama Shigeyasu Ichikawa Sumiz˘ VI
Kosu˘ Ichikawa Sh˘ch˘ II

April 1932: premiere at the Kabukiza of Mayama Seika's ninj˘mono drama "Edoe Ry˘goku Hakkei" (commonly called "Arakawa no Sakichi"), which was staged with the following casting:

Roles Actors
Arakawa no Sakichi Ichimura Uzaemon XV
Sh˘ki no Nihŕ, Sagamiya Masagor˘ Matsumoto K˘shir˘ VII
The r˘nin Narikawa G˘emon Ichikawa Sadanji II
The daiku Tatsugor˘ ďtani Tomoemon VI
Oshin Band˘ Shűch˘ III
Oyae Ichikawa Sh˘ch˘ II
Sumida no Seigor˘ Ichikawa Sumiz˘ VI
Gokuraku Tokubŕ Ichikawa Arajir˘ II
Emaya Jűsaku's daughter Osode Ichimura Kakitsu VII
Emaya Jűsaku Band˘ Mitsugor˘ VII
The buraikan Ago no Gonroku Band˘ Hikosabur˘ VI
Oshin's son Unokichi Band˘ Keiz˘ I
Yagurashita no Genji Ichimura Kamez˘ III
The tobigashira Hikojir˘ Ichikawa Sash˘ II

June 1932: premiere at the Kabukiza of Hasegawa Shin's drama "Irezumi Ch˘han", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Hantar˘ Onoe Kikugor˘ VI
Onaka Nakamura Fukusuke V
Masagor˘ Ichimura Uzaemon XV

November 1932: revival at the Kabukiza of the drama "Gedatsu", a rarely-staged play belonging to the Kabuki Jűhachiban. The script was written by Yamazaki Shik˘ and it was staged with the following casting:

Roles Actors
Akushichiby˘e Kagekiyo Ichikawa Sansh˘ V
Chichibu no Sh˘ji Shigetada Matsumoto K˘shir˘ VII
Ema no Koshir˘ Yoshitoki Onoe Kikugor˘ VI
The priest Mongaku Band˘ Hikosabur˘ VI
Taira no Munemori's son Kiyosada Sawamura S˘jűr˘ VII
Kagekiyo's daughter Hitomaru Nakamura Fukusuke V
Kajiwara Heiz˘ Kagetoki Onoe Izabur˘

February 1934: premiere at the Kabukiza of "ďishi Saigo no Ichinichi", the tenth and last play of Mayama Seika's cycle "Genroku Chűshingura", which was staged from the 1st to the 25th of February with the following casting:

Roles Actors
ďishi Kuranosuke Ichikawa Sadanji II
Isogai Jűr˘zaemon Ichikawa Sumiz˘ VI
Chikamatsu Kanroku Ichikawa Kuz˘ IV
Tominomori Sukeemon Nakamura Shikaku II
Yada Gor˘emon Ichimura Kakitsu VII
ďishi Sezaemon Ichikawa Somegor˘ V
Hosokawa Naiki Nakamura Moshio IV
Araki Jűzaemon Nakamura Kichiemon I
Hisanaga Naiki Ichikawa Komaz˘ IX
The bonze Tokuan Nakamura Matagor˘ II
Horiuchi Den'emon Sawamura Tosshi VIII
Shizuma, in reality Omino Ichikawa Sh˘ch˘ II
Horibe Yahŕ Nakamura Kichinoj˘ I
Akabane Genz˘ Ichimura Kamez˘ III
Murai Gembei Ichikawa Sash˘ II

April 1934: revival at the Kabukiza of "Oshimodoshi", a spectacular and short drama belonging to the Kabuki Jűhachiban; Ichikawa Sansh˘ V played the role of the demon-queller.

March 1935: premiere at the Kabukiza of the danmari "Otowa-ga-Dake Danmari", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Tenmei Yashatar˘ Ichimura Uzaemon XV
The sanzoku Harimoto Kesagor˘ Matsumoto K˘shir˘ VII
Futaara no Iwagor˘ Band˘ Hikosabur˘ VI
ďkubo Tomooki Sawamura S˘jűr˘ VII
Yűki Tamonnosuke Kataoka Gad˘ IV
Edo Jir˘ Masayuki Band˘ Mitsugor˘ VII
Mitsumine Nuinosuke ďtani Tomoemon VI
Tamagawa no Okaku Sawamura Gennosuke IV
The keisei Tsukuba Band˘ Shűch˘ III
The yakko Datehei, in reality Kiso Yoshikata Band˘ Shinsui VII

September 1935: premiere at the Kabukiza of Uno Nobuo's drama "K˘dan Yomiya no Ame", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ryűtatsu Onoe Kikugor˘ VI
Torafugu no Tajű ďtani Tomoemon VI
Tajű's ny˘b˘ Oichi Onoe Taganoj˘ III
Ryűtatsu's daughter Otora Onoe Kikunosuke III
The hayaokeya Tokubŕ Band˘ Hikosabur˘ VI
Tokubŕ's ny˘b˘ Otoma Ichikawa Omez˘ IV
The nezumitori-gusuri uri Katsuz˘ Onoe Matsusuke V

April 1936: revival at the Kabukiza of the drama "Uwanari", a long-forgotten play belonging to the Kabuki Jűhachiban. The script was written by Yamazaki Shik˘ and it was staged with the following casting:

Roles Actors
Teruhi no Miko, in Reality the ghost of Hatsuka-no-Mae Ichikawa Sansh˘ V
Princess Shiragiku Onoe Kikunosuke III
Tairy˘ Haruyo ďtani Tomoemon VI
The disciple Kingaku Band˘ Shinsui VII
The disciple Gungaku Ichikawa Somegor˘ V
Yokawa no Kohijiri Band˘ Hikosabur˘ VI

May 1936: revival at the Kabukiza of "Nanatsu Men", which used a new script written by Yamazaki Shik˘ and was staged with the following casting:

Roles Actors
The mask-maker Gagoze Akaemon, in reality Awazu Rokur˘ Saemon Ichikawa Sansh˘ V
Yoshida no Sh˘sh˘, in reality the priest Seigen Ichimura Kakitsu VII
Princess Sakura Nakamura Fukusuke VI

April 1937: revival at the Kabukiza of the drama "Fud˘", belonging to the Kabuki Jűhachiban; its was staged with the following casting:

Roles Actors
Fud˘ My˘˘ Ichikawa Sansh˘ V
Chitoseya Miyoshino Onoe Kikugor˘ VI
Hayakumo Daijin ďtani Tomoemon VI
Hayakumo Tokikaze Ichikawa Shinnosuke V

November 1938: premiere at the Kabukiza of "Nanbuzaka no Yuki Wakare", the sixth play of Mayama Seika's cycle "Genroku Chűshingura", which was staged with the following casting:

Roles Actors
ďishi Kuranosuke Ichikawa Sadanji II
Lady Y˘zeiin Kataoka Nizaemon XII
Hagura Itsuki Ichikawa Sumiz˘ VI
The koshimoto Oume Ichikawa Sh˘ch˘ II
Ochiai Yoemon Matsumoto K˘shir˘ VII
The koshimoto Miyuki Suketakaya Kodenji II
Shibukawa Godayű Nakamura Kichinoj˘ I
The koshimoto Yosame Nakamura Shikaku II

April 1939: premiere at the Kabukiza of "Fushimi Shumokumachi", the fourth play of Mayama Seika's cycle "Genroku Chűshingura", which was staged from the 1st to the 26th of April 1939, with the following casting:

Roles Actors
ďishi Kuranosuke Ichikawa Sadanji II
Matsunoj˘, later ďishi Chikara Ichikawa Sumiz˘ VI
Shind˘ Hachir˘emon Nakamura Baigyoku III
Ukihashi Kataoka Nizaemon XII
ďtaka Gengo Morita Kan'ya XIV
Horibe Yasubŕ Sawamura Tosshi VIII
Fuwa Kazuemon Kataoka Gat˘ IV
Onodera Jűnai Ichikawa Sash˘ II

May 1940: Ichikawa Komaz˘ IX took the name of Ichikawa Ebiz˘ IX at the Kabukiza, playing the role of role of a uir˘ peddler, in reality Soga Gor˘ Tokimune in disguise, in the drama "Uir˘ Uri", which was revived for this occasion.

June 1942: revival at the Kabukiza of the drama "Kan U", belonging to the Kabuki Jűhachiban collection. It was staged with the following casting:

Roles Actors
Akushichiby˘e Kagekiyo, later the Chinese general Kan U Ichikawa Sansh˘ V
Hatakeyama no Shigetada, later the Chinese general Ch˘ Hi Sawamura S˘jűr˘ VII
Kagekiyo's daughter Hitomaru Sawamura Tossh˘ IV
Kajiwara Heiji Kagetaka Ichikawa Arajir˘ II

10 March 1945 (00:08 AM): 344 US Army B29 bombers dropped 2,000 tons of bombs on T˘ky˘, killing more than 120,000 people and destroying almost everything; the Kabukiza was burnt to ashes.

January 1951: the Kabukiza reopened.

April 1951: Nakamura Shikan VI took the name of Nakamura Utaemon VI at the Kabukiza.

July 1951: Ichikawa Jukai III, Ichikawa Sumiz˘ VII and Ichikawa Raiz˘ VIII celebrated their shűmei in T˘ky˘ at the Kabukiza.

July 1951: premiere at the Kabukiza of Uno Nobuo's drama "Jiisan Baasan", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Minobe Iori Ichikawa Ennosuke II
Iori's wife Run Nakamura Tokiz˘ III
Iori's son Kyűya Ichikawa Sh˘en II
Kyűya's wife Kiku Ichikawa Sh˘ch˘ III
Run's brother Kyűemon Ichikawa Yaoz˘ VIII
Shimojima Jin'emon Sawamura Tosshi VIII

("Jiisan Baasan" was also premiered in July 1951 in ďsaka at the ďsaka Kabukiza [casting])

July 1952: premiere at the Kabukiza of H˘j˘ Hideji's drama "Kitsune to Fuefuki", which was staged with the following actors:

Roles Actors
Harukata Ichikawa Jukai III
Tomone Nakamura Utaemon VI
Hideto Ichimura Uzaemon XVI
Akinobu Ichikawa Yaoz˘ VIII
Natsumasa Sawamura Tanosuke V
Teruyoshi Iwai Hanshir˘ X
Sokumitsu Ichikawa Raiz˘ VIII
Fuyutoshi Matsumoto Komagor˘ I
ďna Band˘ Shűch˘ IV

October 1952: premiere at the Kabukiza of Osaragi Jir˘'s drama "Wakaki Hi no Nobunaga", which was staged with the following actors:

Roles Actors
Nobunaga Ichikawa Ebiz˘ IX
Yayoi Onoe Baik˘ VII
Hirate Masahide Onoe Sh˘roku II
Kinoshita T˘kichir˘ Ichikawa Sadanji III

November 1952: premiere at the Kabukiza of Kema Nanboku's revision of Chikamatsu Monzaemon's drama "Daiky˘ji Mukashi Goyomi"; it was staged with the following casting:

Roles Actors
Mohei Matsumoto K˘shir˘ VIII
Osan Nakamura Utaemon VI
The daiky˘ji Ishun Ichikawa Yaoz˘ VIII
Otama Kataoka Roen V
The bant˘ Sukeemon Nakamura Kanzabur˘ XVII

March 1953: premiere at the Kabukiza of Osaragi Jir˘'s drama "Edo no Yűbae", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The hatamoto Honda Koroku Ichikawa Ebiz˘ IX
The hatamoto D˘mae Daikichi Onoe Sh˘roku II
The geisha Oriki Onoe Baik˘ VII
Otose Nakamura Fukusuke VII
The hatamoto Matsudaira Kamon Ichikawa Sadanji III
The old boatman Shinbŕ Kawarasaki Gonjűr˘ II
Okin Onoe Taganoj˘ III
Yoshida Ippeita Band˘ Hikosabur˘ VII
Amitoku's daughter Och˘ ďkawa Hashiz˘ II
The hatamoto Sekine Mondonoj˘ Sawamura Tanosuke V
Kamon's wife Omura Nakamura Shikaku II
Tokumatsu Band˘ Mitsunobu
Kuroiwa Dennai Kataoka Ichiz˘ V
A boatman Kawarasaki Gonzabur˘ IV
The sobaya master Ichibŕ Ichikawa Arajir˘ II
The hatamoto Uchikoshi Ikunosuke Suketakaya Kodenji II

June 1953: Ichikawa Yaoz˘ VIII and Matsumoto Komagor˘ I respectively took the names of Ichikawa Chűsha VIII and Ichikawa Yaoz˘ IX at the Kabukiza.

September 1953: Sawamura Tossh˘ IV and his son Sawamura Genpei VI respectively took the names of Sawamura S˘jűr˘ VIII and Sawamura Tossh˘ V at the Kabukiza.

March 1954: premiere at the Kabukiza of the 1st part of Funahashi Seiichi's drama "Ejima Ikushima", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ikushima Shingor˘ Ichikawa Ebiz˘ IX
The chűr˘ Ejima Onoe Baik˘ VII
The sokushitsu Gekk˘in Ichikawa Sadanji III
Ichikawa Danjűr˘ II Onoe Sh˘roku II
Manabe Echizen-no-Kami Akifusa Band˘ Hikosabur˘ VII
The zamoto Yamamura Ch˘dayű V Onoe Kur˘emon II
The yatsu yűjo Osome Nakamura Fukusuke VII
The chűr˘ Matsuyama ďkawa Hashiz˘ II
The chűr˘ Miyaji Kawarasaki Gonzabur˘ IV
The okuishi K˘chikuin Onoe Koisabur˘ III
The tsubone Takiyama Nakamura Shikaku II
The r˘jo Tamatsubaki Onoe Taganoj˘ III
The ukiyoeshi Debaya Genshichi Kataoka Ichiz˘ V
Ejima's brother Tejima Heihachir˘ Kataoka Daisuke
Okuyama Kinai's daughter Tomone Sawamura Yoshijir˘ IV
The head of nakai Mizunoe Onoe Kikuz˘ VI
A k˘ken Band˘ Mitsunobu
Miuraya S˘bŕ Suketakaya Kodenji II
The chaya ny˘b˘ Otetsu Sawamura Tetsunosuke IV
Okuyama Kinai Band˘ Shinz˘ III

March 1954: first edition at the Kabukiza from the 27th to the 28th of March of the Tsubomikai, a study group led by Nakamura Utaemon VI:

Play Casting
MatinÚe  
Tenmangű Natane no Gokű
(Sukune Tar˘ Yakata)
Nakamura Matagor˘ II, Nakamura Shibajaku VI, Band˘ Keiz˘ I, Sawamura Tossh˘ V, Nakamura Fukusuke V, Ichikawa Dannosuke VI, Nakamura Mannoj˘, Ichikawa Kuz˘ V, Nakamura Kichijűr˘ II
Tora Gozen Nakamura Utaemon VI, Matsumoto K˘shir˘ VIII, Nakamura Matagor˘ II, Nakamura Fukusuke V, Band˘ Keiz˘ I, Sawamura Tossh˘ V, Nakamura Shibajaku VI, Ichikawa Dannosuke VI, Nakamura Mannosuke, Ichikawa Kuz˘ V, Nakamura Kichijűr˘ II, Matsumoto Somenosuke
Oshi no Fusuma Koi no Mutsugoto Nakamura Utaemon VI (the keisei Kisegawa, the spirit of the female mandarin duck), Ichikawa Ebiz˘ IX (Kawazu Sabur˘ Sukeyasu, the spirit of the male mandarin duck), Onoe Sh˘roku II (Matano Gor˘ Kagehisa)
Evening  
Keisei Asama-ga-Dake Nakamura Utaemon VI (the keisei ďshű), Nakamura Matagor˘ II (the kagokaki Sakubŕ, in reality the kar˘ Hanaoka Wadaemon), Iwai Hanshir˘ X (the kagokaki Shichibŕ, in reality, Ozasa Tomoenoj˘), Sawamura Tossh˘ V (Otowa-no-Mae), Ichikawa Somegor˘ VI (the kamuro Mojino), Nakamura Mannoj˘ (the koshimoto Miyono), Ichikawa Kuz˘ V (the tsubone Matsugae), Nakamura Kichijűr˘ II (Fugen'in)
Imay˘ Suma no Utsushie Nakamura Utaemon VI (the ama Matsukaze), Nakamura Fukusuke VII (the ama Murasame), Matsumoto K˘shir˘ VIII (Ariwara no Yukihira, the ry˘shi Konohŕ)
Yuki Onna Nakamura Utaemon VI, Onoe Sh˘roku II, Band˘ Keiz˘ I, Band˘ Hikosabur˘ VII, Nakamura Kichijűr˘ II

July 1954: revival at the Kabukiza of the dance-drama "Oshidori" as part of a regular Kabuki program; it was staged with the following casting:

Roles Actors
The keisei Kisegawa, the spirit of the female mandarin duck Nakamura Utaemon VI
Kawazu Sabur˘ Sukeyasu, the spirit of the male mandarin duck Nakamura Kanzabur˘ XVII
Matano Gor˘ Kagehisa Morita Kan'ya XIV

October 1954: premiere at the Kabukiza of the 2nd part of Funahashi Seiichi's drama "Ejima Ikushima", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ikushima Shingor˘ Ichikawa Ebiz˘ IX
The chűr˘ Ejima Onoe Baik˘ VII
Ichikawa Danjűr˘ II Onoe Sh˘roku II
Ikushima Shingor˘'s younger sister Utsu Nakamura Fukusuke VII
Yamamura Ch˘dayű V Onoe Kur˘emon II
The chűr˘ Miyaji Kawarasaki Gonzabur˘ IV
The okuishi K˘chikuin Onoe Koisabur˘ III
Takii Hanshir˘ Sawamura Gennosuke V
The r˘jo Tamatsubaki Onoe Taganoj˘ III
The tsubone Takiyama Nakamura Shikaku II
Fujimura Handayű II ďkawa Hashiz˘ II
The head of nakai Mizunoe Onoe Kikuz˘ VI
Meakashi Tanekichi Kataoka Ichiz˘ V
Seishichi, a young employee at the Yamamuraza Band˘ Mitsunobu
A wakaz˘ Kataoka Daisuke
A wakaz˘ Kataoka Hidekimi
The heyago Tomone Sawamura Yoshijir˘ IV
The gofukushi Got˘ Nuinosuke Suketakaya Kodenji II
A bett˘ Kataoka Ainosuke V

November 1954: premiere at the Kabukiza of Mishima Yukio's comical play "Iwashi Uri Koi no Hikiami", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Sarugenji Nakamura Kanzabur˘ XVII
Hotarubi (in reality the Princess of Tankaku Castle) Nakamura Utaemon VI
Ebina Naamidabutsu Ichikawa Chűsha VIII
The proprietor Ichikawa Danz˘ VIII

February 1955: second edition at the Kabukiza from the 24th to the 27th of February of the Tsubomikai, a study group led by Nakamura Utaemon VI. It included the revival of Sakurada Jisuke I's dance-drama "Kumo no Hy˘shimai" (entitled "Waga Sekogakoi no Aizuchi"), the premiere of Mishima Yukio's dance-drama "Yuya" and the drama "Tenshu Monogatari", which was staged for the first time with Kabuki actors:

Play Casting
MatinÚe  
Tenshu Monogatari Nakamura Utaemon VI (Princess Tomi), Morita Kan'ya XIV (Zushonosuke), Nakamura Senjaku II (Princess Kame), Ichikawa Danz˘ VIII (ďminoj˘ T˘roku), Nakamura Shikaku II (Shitanaga Uba), Nakamura Matagor˘ II (Susuki), Nakamura Fukusuke V (Shu-no-Banb˘)
Yuya Nakamura Utaemon VI (Yuya), Matsumoto K˘shir˘ VIII (Taira Munemori) Ichikawa Danz˘ VIII (the s˘j˘ Tanshin), Nakamura Senjaku II (Asagao), Ichikawa Komaz˘ X (the jijo Sawarabi), Sawamura Tossh˘ V (the jijo Wakana)
Tsubame Nakamura Matagor˘ II, Ichikawa Komaz˘ X, Sawamura Tossh˘ V
Evening  
Waga Sekogakoi no Aizuchi Nakamura Utaemon VI (the shiraby˘shi Tsumagiku, in reality the spirit of a ground spider), Matsumoto K˘shir˘ VIII (Sakata Kintoki), Nakamura Matagor˘ II (Usui Sadamitsu), Nakamura Shibajaku VI (the catfish woman Oden), Ichikawa Komaz˘ X (the catfish priest Raiun), Sawamura Tossh˘ V (a female page, in reality a ground spider), Ichikawa Somegor˘ VI (a female page, in reality a ground spider)
Setsubun Nakamura Utaemon VI, Nakamura Kanzabur˘ XVII
M˘shű Nakamura Utaemon VI, Nakamura Senjaku II, Ichikawa Danz˘ VIII, Nakamura Matagor˘ II

March 1955: premiere at the Kabukiza of the 3rd (and last) part of Funahashi Seiichi's drama "Ejima Ikushima", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ikushima Shingor˘ Ichikawa Ebiz˘ IX
The chűr˘ Ejima Onoe Baik˘ VII
The sokushitsu Gekk˘in Ichikawa Sadanji III
Arai Hakuseki, Ichikawa Danjűr˘ II Onoe Sh˘roku II
Ikushima Shingor˘'s younger sister Utsu Nakamura Fukusuke VII
The okuishi K˘chikuin Onoe Koisabur˘ III
The chűr˘ Matsuyama, Fujimura Handayű II ďkawa Hashiz˘ II
Akimoto Tajima-no-Kami, Kido Jűbŕ Katsumasa Band˘ Hikosabur˘ VII
Ii Kamon-no-Kami, the r˘jo Tamatsubaki Onoe Taganoj˘ III
The tsubone Takiyama, Kuze Yamato-no-Kami Nakamura Shikaku II
Tsuchiya Sagami-no-Kami Kataoka Ichiz˘ V
Matsudaira Izu-no-Kami Band˘ Mitsunobu
Hori Tango-no-Kami, a tekomai performer Kataoka Hidekimi
A wakadoshiyori, a tobi Kataoka Daisuke
Inoue K˘chi-no-Kami Band˘ Shűch˘ IV
Abe Bungo-no-Kami Suketakaya Kodenji II

July 1955: Kataoka Roen V took the name of Kataoka Gad˘ V at the Kabukiza.

October 1955: Band˘ Hikosabur˘ VII took the name of Ichimura Uzaemon XVII at the Kabukiza.

July 1956: revival at the Kabukiza of the michiyuki "Ch˘ no Michiyuki"; the roles of Komaki and Sukekuni were played by Nakamura Utaemon VI and Matsumoto K˘shir˘ VIII. Revival at the Kabukiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Sumidagawa Hana no Goshozome", which was commonly called "Onna Seigen", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Princess Hanako, the Shinkiyomizu ama Seigen, the ghost of the nun Seigen Nakamura Utaemon VI
Sarushima no S˘ta Matsumoto K˘shir˘ VIII
Yoshida Matsuwakamaru Morita Kan'ya XIV
Awazu Rokuemon Toshikane Band˘ Mitsugor˘ VII
Gunsuke Ichikawa Chűsha VIII
The Shinkiyomizu chief priest Todorokib˘ Ichikawa Danz˘ VIII
The watashimori Otsuna Sawamura S˘jűr˘ VIII
Princess Sakura Ichikawa Komaz˘ X
Matsuyoi Nakamura Matagor˘ II
The yakko Tobahei Ichimura Kakitsu VIII
The tsubone Sanuki Nakamura Shikaku II
ďtomo Hitachinosuke Yorikuni, Arai Kit˘ta Ichikawa Kuz˘ V
The yakko Sudahei Nakamura Fukusuke V

September 1956: revival at the Kabukiza of the Kiyomoto version of the dance "Takao Zange" in which Nakamura Utaemon VI played the role of the ghost of the keisei Takao.

November 1959: revival at the Kabukiza of Tsuruya Nanboku IV's masterpiece "Sakura Hime Azuma Bunsh˘". The new script, which was based on Iwaya Shin'ichi's script for "T˘ryű Azuma Bunsh˘" (more details), was revised by Mishima Yukio. It was is produced under its original title with the following casting:

Roles Actors
The priest Seigen, Tsurigane no Gonsuke, Shinobu no S˘ta Matsumoto K˘shir˘ VIII
Princess Sakura, Fűrin Ohime Nakamura Utaemon VI
Tsunaemon Ichikawa Danz˘ VIII
Matsui Gengo Ichikawa Sumiz˘ VII
The priest Zangetsu Ichikawa Chűsha VIII
Awazu Shichir˘, Sentar˘ Nakamura Matagor˘ II
Iruma Akugor˘ Ichikawa Yaoz˘ IX
Katsushika no Ojű Sawamura S˘jűr˘ VIII
Nagaura Nakamura Shikaku II

January 1960: premiere (or revival?) at the Kabukiza of the dance "Kuruwa Sanbas˘", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The keisei Chitosedayű Nakamura Utaemon VI
The shinz˘ Umezato Kataoka Gad˘ V
The taiko mochi T˘chű Morita Kan'ya XIV

February 1960: premiere at the Kabukiza of Uno Nobuo's drama "Shiranui Kengy˘", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The fishmonger Shichibei, the masseur Tominoichi, later Shiranui Kengy˘ II Nakamura Kanzabur˘ XVII
Kurakichi, later K˘kichi Morita Kan'ya XIV
Tobaya Tanji Ichikawa Chűsha VIII
Tobaya Tamatar˘ Jitsukawa Enjir˘ II
Iwai T˘jűr˘ Sawamura S˘jűr˘ VIII
Shichibei's wife Oshin Ichikawa Sh˘ch˘ III
Iwai's okugata Namie Kataoka Gad˘ V
Yushima no Ohan Nakamura Shibajaku VI
Shiranui Kengy˘ I Ichikawa Danz˘ VIII
Ohan's mother Omoto Onoe Taganoj˘ III
Otsuma Nakamura Shikaku II
The young master Ch˘jir˘ Ichimura Kakitsu VIII
Fusagor˘ Nakamura Matagor˘ II
Sh˘-no-Ichi Ichikawa Somegor˘ VI
Kanji Nakamura Kichijűr˘ II
Kakuz˘ Kataoka Ainosuke V
Oran Ichikawa Dannosuke VI
Ishizuka Kinai Matsumoto Komagor˘ II

April 1960: premiere at the Kabukiza of Hagiwara Yukio's dance-drama "Onizoroi Momijigari", which was part of a program celebrating the shűmei of Nakamura Tokiz˘ IV and commemorating the 1st anniversary (2nd memorial service) of late Nakamura Tokiz˘ III; the music was performed by a Tokiwazu ensemble by Tokiwazu Chitosedayű and Tokiwazu Kikusabur˘ and a Nagauta ensemble (performing ďzatsuma) led by Yoshimura Gor˘ji II and Tanaka Denzaemon XI; there was also a Gidayű ensemble; it was staged with the following casting:

Roles Actors
Princess Sarashina, in reality the female demon of Mount Togakushi Nakamura Utaemon VI
Taira no Koremochi Ichikawa Ennosuke II
The shitenn˘ Ueda Tar˘ Yoshiharu Nakamura Fukusuke V
The shitenn˘ Komoro Jir˘ Mitsusada Ichikawa Kuz˘ V
The shitenn˘ Usunaga Sabur˘ Akimune Nakamura Kichijűr˘ II
The shitenn˘ Takat˘ Shir˘ Kaneyoshi Ichikawa Yaoz˘ IX
The messenger from the God of the Otokoyama Hachiman shrine Chiakihiko Kagaya Fukunosuke I
The messenger from the God of the Otokoyama Hachiman shrine Hyakuakihiko Kagaya Hashinosuke
A female retainer, in reality a female demon Nakamura Matagor˘ II
A female retainer, in reality a female demon Ichikawa Sh˘ch˘ III
A female retainer, in reality a female demon Ichikawa Komaz˘ X
A female retainer, in reality a female demon Sawamura Tossh˘ V
A female retainer, in reality a female demon Ichikawa Danko III
The attendant Yukir˘ta Ichimura Kakitsu VIII
The attendant Tsukir˘go Nakamura T˘tar˘

April 1962: Ichikawa Ebiz˘ IX took the name of Ichikawa Danjűr˘ XI at the Kabukiza.

June 1962: revival at the Kabukiza under the supervision of Takechi Tetsuji of Namiki Gohei I's drama "Keisei Yamato Z˘shi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Kanzaemon's sister Komaki, Momonoi's daughter Princess Yayoi Nakamura Utaemon VI
Gunjibŕ's son Kond˘ Sukekuni, Kitabatake Yukienosuke Onoe Baik˘ VII
Koshino Kanzaemon Ichimura Uzaemon XVII
Kond˘ Gunjibŕ Band˘ Minosuke VI
Komaki's mother Higaki Sawamura S˘jűr˘ VIII
Higaki's daughter Oume Nakamura Tamatar˘ III
Gonbŕ Ichikawa Dannosuke VI
Denbŕ Ichikawa Sabunji II
Tokubŕ Kagaya Utaz˘
The bant˘ Hachiz˘ Kataoka Ainosuke V

September 1962: great shűmei at the Kabukiza for 3 generations of actors belonging to the Yamatoya guild (Yamatoya Sandai Shűmei); Band˘ Minosuke VI took the name of Band˘ Mitsugor˘ VIII, Band˘ Yasosuke IV became Band˘ Minosuke VII and Band˘ Yasosuke V made his first appearance on stage.

November 1962: revival at the Kabukiza of the drama "Fud˘", belonging to the Kabuki Jűhachiban; it was staged with the following casting:

Roles Actors
Sakuramachi Kiyofusa, Fud˘ My˘˘ Morita Kan'ya XIV
Hayakumo Daijin Jitsukawa Enjir˘ II
Chitoseya Miyoshino ďtani Tomoemon VII
Hayakumo Tokikaze Kawarasaki Gonjűr˘ III
The kar˘ Hata no Minbu Onoe Kur˘emon II
The yakko Kiyohei, in reality the onmy˘ji Abe no Kiyotsura Band˘ Minosuke VII
The koshimoto Tsuruha, in reality Kumedera Danj˘'s sister Matsugae Ichikawa Monnosuke VII
The sh˘ya's daughter Otsumi Sawamura Yoshijir˘ IV
The sh˘ya Ichikawa Kuz˘ V
One of Hayakumo's retainers Ichikawa Yaoz˘ IX
One of Hayakumo's retainers Nakamura Fukusuke V

May 1963: great shűmei at the Kabukiza for the Omodakaya guild; Ichikawa Ennosuke II, Ichikawa Danko III and Ichikawa Kamejir˘ I respectively took the names of Ichikawa En'˘ I, Ichikawa Ennosuke III and Ichikawa Danko IV.

June 1963: premiere at the Kabukiza of Hagiwara Yukio's Nagauta-based dance-drama "ďeyama Shuten D˘ji"; the music was written by Kineya Rokuzaemon XIV and the choreography was made by Fujima Kanjűr˘ VI; it was staged with the following casting:

Roles Actors
Shuten D˘ji Nakamura Kanzabur˘ XVII
Minamoto Yorimitsu (Raik˘) Onoe Sh˘roku II
Hirai Yasumasa Onoe Kur˘emon II
Watanabe Tsuna Ichimura Kakitsu VIII
Usui Sadamitsu Band˘ Minosuke VII
Sakata Kintoki Kawarasaki Gonjűr˘ III
Urabe Suetake Onoe Kikuz˘ VI
Nadeshiko Nakamura Senjaku II
Sawarabi Nakamura Fukusuke VII
Wakasa ďtani Tomoemon VII

June 1963: revival at the Kabukiza of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Yadonashi Danshichi Shigure no Karakasa", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Mohŕ Onoe Sh˘roku II
The courtesan Otomi Nakamura Senjaku II
The playwright Namiki Sh˘z˘ Nakamura Kanzabur˘ XVII
Iwai-buro Jisuke Band˘ Mitsugor˘ VIII
Daimonjiya Jihŕ (commonly called Sakai no Daiji) Ichimura Uzaemon XVII
Arashi Sangor˘ Band˘ Minosuke VII
Sawamura Kunitar˘ Onoe Kikuz˘ VI
Jisuke's wife Okaji Sawamura S˘jűr˘ VIII
Takaichi Kazuemon Nakamura Sh˘jaku
Manriki Ichiemon Nakamura Fukusuke V
The owner of the Naniwa chaya Kawakyű Suketakaya Kodenji II
Kyűshichi Iwai Hanshir˘ X
The brothel-keeper Gonbŕ Ichikawa Yaoz˘ IX

April 1964: Sawamura Yoshijir˘ IV and his father Sawamura Tanosuke V respectively took the names of Sawamura Tanosuke VI and Sawamura Shozan III at the Kabukiza.

May 1964: premiere at the Kabukiza of Hagiwara Yukio's Nagauta-based dance-drama "Bukaku Setsugekka"; the music was written by Kineya Rokuzaemon XIV and the choreography was made by Fujima Kanjűr˘ VI; this dance-drama was made up of 3 short dances, the first one being about the spirit of the cherry blossoms ("Sakura"), which symbolized Spring; the second dance was about insects under the full moon ("Matsumushi") which symbolized the autumn; the third dance was about a snowman ("Yuki Daruma Goyomi"), which symbolized Winter; it was staged with a Nagauta ensemble led by Kineya Rokuzaemon XIV and the following casting:

Roles Actors
The spirit of the cherry blossoms, the insect, the snowman Nakamura Kanzabur˘ XVII
The little insect ("Matsumushi") Nakamura Kankur˘ V

September 1964: great shűmei at the Kabukiza for the Ky˘ya and Akashiya guilds; ďtani Tomoemon VII, ďtani Hirotar˘ II and ďtani Hiromatsu I respectively took the names of Nakamura Jakuemon IV, ďtani Tomoemon VIII and Nakamura Shibajaku VII.

May 1965: shűmei at the Kabukiza for 3 young actors of the Otowaya guild; Onoe Ushinosuke V, Band˘ Kamesabur˘ IV and Onoe Sakon I respectively took the names of Onoe Kikunosuke IV, Band˘ Shinsui VIII, and Onoe Tatsunosuke I. The program also commemorated the 16th anniversary (17th memorial service) of the passing away of Onoe Kikugor˘ VI. Revival at the Kabukiza of the danmari "Otowa-ga-Dake Danmari", which was staged with the following casting:, which was staged with the following casting:

Roles Actors
Kumokiri Kesatar˘ Jitsukawa Enjaku III
Tenmei Yashagor˘ Ichimura Uzaemon XVII
ďuchi's daughter Princess Teru Nakamura Jakuemon IV
Tamagawa no Okane Sawamura S˘jűr˘ VIII
ďkubo Tomooki Ichikawa Danz˘ VIII
ďtsuki Shuzen Kawarasaki Gonjűr˘ III
Kusakiri's daughter Otaki Ichikawa Monnosuke VII
Futaara no Iwagor˘ Nakamura Fukusuke V
Mitsumine Nuinosuke Band˘ Minosuke VII
Edo Jir˘ Masayuki Kataoka Ichiz˘ V
Yűki Tamonnosuke Kataoka Roen VI
The yakko Tsumahei Band˘ Kichiya II
The keisei Tsukuba Band˘ Shűch˘ IV
Yamaguchi Genba ďtani Bunz˘ II

February 1967: premiere at the Kabukiza of Hagiwara Yukio's dance-drama "Dattan", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The priest Shűkei Onoe Sh˘roku II
The woman of the blue cloth Onoe Baik˘ VII
The d˘d˘ji Ichimura Uzaemon XVII
A rengy˘shű Band˘ Minosuke VII
A rengy˘shű Ichikawa Omez˘ V
A rengy˘shű Onoe Tatsunosuke I
A rengy˘shű Ichikawa Shinnosuke VI
A rengy˘shű Ichikawa Somegor˘ VI
A rengy˘shű Nakamura Kichiemon II
A rengy˘shű Ichikawa Komaz˘ X
A rengy˘shű Onoe Kikuz˘ VI
A rengy˘shű Band˘ Kichiya II
A rengy˘shű Ichikawa Ginnosuke I
A rengy˘shű Matsumoto Kingo III
A young temple attendant Nakamura Yonekichi IV

April 1967: great shűmei at the Kabukiza for the Narikomaya and Kagaya guilds; Nakamura Fukusuke VII, Kagaya Fukunosuke II, Kagaya Hashinosuke II and Nakamura Tamatar˘ III respectively took the names of Nakamura Shikan VII, Nakamura Fukusuke VIII, Nakamura Matsue V and Nakamura T˘z˘ VI; Shikan's son Nakamura Kotar˘ V made his first stage appearance.

July 1968: revival at the Kabukiza of the drama "Kama-ga-Fuchi Futatsu Domoe", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ishikawa Goemon Jitsukawa Enjaku III
Goemon's wife Otaki Nakamura Shikan VII
Iwaki Hy˘bu Ichikawa Yaoz˘ IX
Hayano Yat˘ji Iwai Hanshir˘ X
Iwaki T˘manoj˘ Sawamura Tanosuke VI
Kobuna Gengor˘ Ichikawa Omez˘ V
Goemon's son Goroichi Nakamura Kotar˘ V
Otaki's father Sanni Gorobŕ Ichikawa Sh˘haku

May 1969: Ichikawa Danko IV took the name of Ichikawa Danshir˘ IV at the Kabukiza.

November 1969: Ichikawa Shinnosuke VI took the name of Ichikawa Ebiz˘ X at the Kabukiza.

December 1969: revival at the Kabukiza of the Tokiwazu-based dance-drama "Kumo no Ito Azusa no Yumihari", which was staged as part of a special program centered on ďkawa Hashiz˘ II (and his son ďkawa Tatsugor˘ who made his debut on stage). Here was the casting:

Roles Actors
The zat˘ Utashichi, the keisei Usugumo, the Spirit of the Spider (kumo no sei) ďkawa Hashiz˘ II
Minamoto Yorimitsu Ichimura Uzaemon XVII
Sakata Kintoki Ichikawa Omez˘ V
Usui Sadamitsu Band˘ Shinsui VIII
The young girl Kagami ďkawa Tatsugor˘

May 1972: Band˘ Shinsui VIII and Ichimura Takematsu V respectively took the name of Band˘ Kamez˘ II and Ichimura Manjir˘ II at the Kabukiza.

September 1972: Ichimura Takenoj˘ VI took the prestigious name of Nakamura Tomijűr˘ V at the Kabukiza.

October 1973: Onoe Kikunosuke IV took the name of Onoe Kikugor˘ VII at the Kabukiza.

February 1975: premiere at the Kabukiza of Ikenami Sh˘tar˘'s drama "Debauchi Otama", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Debauchi Otama Onoe Baik˘ VII
Masuda Sh˘z˘ Onoe Sh˘roku II
Mori T˘jűr˘ Ichimura Uzaemon XVII
Donden no Shinsuke Kawarasaki Gonjűr˘ III
ďmiya Yohŕ Kataoka Ichiz˘ V
Yoshinoya Oroku Ichikawa Monnosuke VII
Mitsui Heinosuke Band˘ Kichiya II
Ofusa ďtani Tomoemon VIII
The izakaya master Jingor˘ Ichimura Yoshigor˘ II
The chaya customer Sakichi Kataoka Roen VI
The young man Yatar˘ Ichimura Tsuruz˘
The jochű Okane Onoe Kikuz˘ VI
Kiky˘ya Ibŕ Suketakaya Kodenji II
The osh˘ K˘en Band˘ K˘tar˘
The bonze S˘en Sawamura Sh˘nosuke

February 1976: revival at the Kabukiza of a 5-act revised version of Funahashi Seiichi's drama "Ejima Ikushima", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ikushima Shingor˘ Ichikawa Ebiz˘ X
Ohatsu, later the chűr˘ Ejima Onoe Kikugor˘ VII
Ichikawa Danjűr˘ II Onoe Tatsunosuke I
Manabe Echizen-no-Kami Akifusa Band˘ Kamez˘ II
The sokushitsu Gekk˘in Ichikawa Monnosuke VII
The okuishi K˘chikuin Band˘ Minosuke VII
The lady-in-waiting Miyaji Kawarasaki Gonjűr˘ III
Tamatsubaki Onoe Kikuz˘ VI
The zamoto Yamamura Ch˘dayű V Ichikawa Omez˘ V
Tsugaya Zenroku Kataoka Ichiz˘ V
Osai Ichimura Manjir˘ II
Ikushima Shingor˘'s younger sister Utsu Ichikawa Unosuke III
Seishichi, a young employee at the Yamamuraza Ichimura Tsuruz˘
Okuyama Kinai Ichikawa Ginnosuke I
Mizunoe ďtani Tomoemon VIII
Suzukawa Suketakaya Kodenji II
Tamagawa Ichikawa Kuz˘ V
Shirai Heiemon Sawamura Sh˘nosuke
Tomone Okamura Seitar˘ [1]

September 1976: Sawamura Tossh˘ V took the name of Sawamura S˘jűr˘ IX at the Kabukiza.

February 1977: premiere at the Kabukiza of Ikenami Sh˘tar˘'s drama "Ichimatsu Koz˘ no Onna", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ochiyo Onoe Baik˘ VII
Ichimatsu Koz˘ no Matakichi Nakamura Matagor˘ II
Shimaya Jűemon Ichimura Uzaemon XVII
The d˘shin Nagai Yogor˘ Onoe Sh˘roku II
The pickpocket Sentar˘ Kawarasaki Gonjűr˘ III
Okichi Ichikawa Monnosuke VII
Oyuki Nakamura Shibajaku VII
Moritaya Hikotar˘ Iwai Hanshir˘ X
The r˘nin ďkubo Kanz˘ Kataoka Ichiz˘ V
Gonbŕ's wife Okane Onoe Taganoj˘ III
The bushi ďsawa Rokunosuke Ichimura Tsuruz˘
The hyakush˘ Gonbŕ Suketakaya Kodenji II
The ˘bant˘ Ihŕ Sawamura Sh˘nosuke
The bant˘ Kumeshir˘ Nakamura Mataz˘ II
The tedai Yoshitar˘ Yamazaki Gon'ichi
The tedai Seikichi Onoe Kikujűr˘ IV
The doctor Yamada Ry˘an Onoe Shinshichi V
The sakanaya Shinkichi Onoe Tagaz˘ III
The jochű Osono Onoe Fujaku X

July 1977: revival at the Kabukiza of Katsu Genz˘ III's drama "Ogasawara S˘d˘", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Inugami Hy˘bu, Okada Ry˘suke, the yakko Kikuhei (in reality the fox of Mt. My˘jin) Ichikawa Ennosuke III
Ogasawara T˘t˘mi-no-Kami Nakamura Ganjir˘ II
Koheiji Ichikawa Danshir˘ IV
Ogasawara Haito Nakamura Yonekichi IV
Odai-no-Kata, Ohaya Ichikawa Monnosuke VII
Ogasawara Buzen-no-Kami Ichikawa Omez˘ V

February 1978: premiere at the Kabukiza of Ikenami Sh˘tar˘'s drama "Aibiki no Onna", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Okinaya Otoku Onoe Baik˘ VII
The Tamanoo teishu Ch˘bŕ Onoe Sh˘roku II
Okinaya Nihŕ Ichimura Uzaemon XVII
It˘ Genzabur˘ Ichikawa Ebiz˘ X
The Ch˘enji young bonze Kakujun Onoe Kikugor˘ VII
Izutsuya Sh˘shichi Kawarasaki Gonjűr˘ III
The Tamanoo clerk Jisuke Band˘ Minosuke VII
The Okinaya tedai Bunkichi Okamura Seitar˘
The tedai Seitar˘ Ichikawa Ginnosuke I
Otatsu Ichikawa Monnosuke VII
Tomoeya K˘emon Sawamura Sh˘nosuke
ďmiya Jűz˘ Onoe Kikuz˘ VI
The old clerk Yahŕ Ichimura Tsuruz˘
Oseki Iwai Hanshir˘ X

February 1979: Ichikawa Omez˘ V took the name of Ichikawa Sadanji IV at the Kabukiza.

February 1980: Band˘ Kamez˘ II took the name of Band˘ Hikosabur˘ VIII at the Kabukiza.

July 1980: t˘shi ky˘gen production of "Yoshitsune Senbon Zakura" at the Kabukiza; Ichikawa Ennosuke III created and staged as a large-scale tachimawari the never-performed 5th act of this drama with the following casting:

Roles Actors
Sat˘ Shiroby˘e Tadanobu Ichikawa Ennosuke III
Yokawa no Zenji Kakuhan, in reality Taira no Noritsune Ichikawa Danshir˘ IV
Minamoto no Yoshitsune Nakamura Ganjir˘ II
Shizuka Gozen Ichikawa Monnosuke VII
Kamei Rokur˘ Shigekiyo Nakamura Yonekichi IV
Kataoka Hachir˘ Kiyoshige Ichikawa Koyone II
Ise Sabur˘ Yoshimori Nakamura Shinjir˘
Suruga Jir˘ Kiyoshige Ichikawa Ukon
Washinoo no Sabur˘ Yoshihisa Band˘ Yajűr˘

June 1981: great shűmei at the Kabukiza for the Yorozuya guild; Nakamura Yonekichi IV, Nakamura Baishi III, Nakamura Mitsuteru and Ogawa Mikihiro respectively took the names of Nakamura Karoku V, Nakamura Tokiz˘ V, Nakamura Kash˘ III and Nakamura Shid˘ II.

July 1981: revival at the Kabukiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Hitori Tabi Gojűsan Tsugi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Yurugi Daigaku, the umakata Sankichi (in reality Tanba Yohachir˘), Omatsu, Osan (in reality the spirit of the Cat Demon), the hinin Edobei, the ghost of Omatsu, Nippon Daemon (in reality Tanba Yohachir˘), the decchi Ch˘kichi, Shinanoya Ohan, the courtesan Yukino, Okinu, Benten Koz˘ Kikunosuke, Dote no D˘tetsu, Oshige, the tobi boss Masakichi, the thunder, a ferryman, Kimon no Kihŕ, Dote no Oroku Ichikawa Ennosuke III
Tsuruya Nanboku IV Nakamura Ganjir˘ II
Akabori Mizuemon Ichikawa Danshir˘ IV
Yui Minbunosuke, Nakano T˘suke Sawamura S˘jűr˘ IX
Ishii Sanai Band˘ Hikosabur˘ VIII
Osode Ichikawa Monnosuke VII
The onna hinin Ohagi Sawamura T˘jűr˘ II
Ishii Hanjir˘ Nakamura Karoku V
Ippei Nakamura Kash˘ III
Princess Shigenoi Nakamura Tokiz˘ V
The koshimoto Fujinami, Denkichi Nakamura Shinjir˘
Akabori Kandayű Ichimura Yoshigor˘ II
Akabori Gengo, Akabaneya Jirosaku Kataoka Roen VI
Kurihara Tanz˘ Nakamura Kangor˘ XIII
Onami Sawamura Gennosuke V
Yajirobŕ Nakamura Shirogor˘ VII
Kitahachi Nakamura Sukegor˘ IV
The bonze Gantetsu, Kikugawa Heima, the kagokaki Matahachi Arashi Kanjűr˘ VI
Nadaroku Ichikawa Juen II
The koshimoto Wakana Ichikawa Koyone II
Okon Sawamura T˘sha
Oshima Sawamura Komondo IV
The hunter Gakeshichi Kataoka Matsunosuke IV
The servant Danroku, Hanekawa Kyűma, the kagokaki Sh˘roku Nakamura Tar˘ II

October 1981: great shűmei at the Kabukiza for 3 generations of actors belonging to the K˘raiya guild (K˘raiya Sandai Shűmei); Matsumoto K˘shir˘ VIII, Ichikawa Somegor˘ VI, Matsumoto Kintar˘ III, Ichikawa Nakanosuke III and Ichikawa Momomaru respectively took the names of Matsumoto Haku˘, Matsumoto K˘shir˘ IX, Ichikawa Somegor˘ VII, Matsumoto K˘emon and Ichikawa Shinsha II.

October 1982: premiere at the Kabukiza of the Kiyomoto-based d˘j˘jimono "Bungo D˘j˘ji", which starred Nakamura Jakuemon IV.

April 1985: Ichikawa Ebiz˘ X took the name of Ichikawa Danjűr˘ XII at the Kabukiza.

August 1990: revival at the Kabukiza of the drama "Kaidan Chibusa no Enoki", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Hishikawa Shigenobu, the ghost of Shigenobu, the servant Sh˘suke, Uwabami no Sanji Nakamura Kankur˘ V
Isogai Namie Nakamura Hashinosuke III
Shigenobu's wife Oseki Sawamura T˘jűr˘ II
Matsui Sabur˘ Band˘ Yasosuke V
The fan-maker Takeroku Ichimura Tsuruz˘
The sh˘ya of the village of Ochiai Matsumoto Kingo III
Yorozuya Shinbŕ Onoe Kikuz˘ VI
The jűshoku Unkai Nakamura Nakaz˘ V
Oseki's boy Mayotar˘ Nakamura Shichinosuke II

November 1990: Nakamura Senjaku II took the name of Nakamura Ganjir˘ III at the Kabukiza.

April 1992: Nakamura Fukusuke VIII and Nakamura Kotar˘ V respectively took the names of Nakamura Baigyoku IV and Nakamura Fukusuke IX at the Kabukiza.

May 1996: Onoe Ushinosuke VI took the name of Onoe Kikunosuke V at the Kabukiza.

August 1996: revival at the Kabukiza of H˘j˘ Hideji's drama "Korikori Banashi", with a script revised by Nagawa Sh˘suke. This was the Edo version of the drama and it was entitled "Edo Miyage" ("Souvenir from Edo"). It was staged with the following casting:

Roles Actors
Inosuke Nakamura Kankur˘ V
Okiwa Nakamura Fukusuke IX
The priest Jűzen Band˘ Yasosuke V
Fukuz˘ Kataoka Kamez˘ IV
Osome Nakamura Shid˘ II
Mataichi Ichikawa Somegor˘ VII
Jinbei Band˘ Kichiya II

January 1998: Kataoka Takao took the name of Kataoka Nizaemon XV at the Kabukiza.

June 2000: revival at the Kabukiza of the spectacular hengemono "ďtsue D˘j˘ji", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The wisteria maiden, a falcon-handler, a zat˘, a boatman and the ˘tsue demon Nakamura Ganjir˘ III
Ya-no-Ne no Gor˘ Nakamura Kanjaku V
Benkei Band˘ Kichiya II

December 2000: premiere at the Kabukiza of "Kaka Saiyűki", Ichikawa Ennosuke III's version of Kawatake Shinshichi III's 1878 drama "Tsűzoku Saiyűki" (Kaka was the haimy˘ of Ichikawa Ennosuke III), which was staged with the following casting:

Roles Actors
Son Gokű Ichikawa Ukon
The Priest Sanz˘ Ichikawa Emiya
Cho Hakkai Ichikawa En'ya
Sa Goj˘ Ichikawa Danjir˘
The queen of the Sairy˘ Province, in reality the spirit of a giant spider Ichikawa Emisabur˘
The queen's sister Fuy˘, in reality the spirit of a giant spider Ichikawa Shun'en

January 2001: Band˘ Yasosuke V took the name of Band˘ Mitsugor˘ X at the Kabukiza.

April 2002: Nakamura Matsue V took the name of Nakamura Kaishun II at the Kabukiza.

May 2002: Onoe Tatsunosuke II took the name of Onoe Sh˘roku IV at the Kabukiza.

May 2003: Band˘ Sh˘nosuke, Kataoka Jűz˘ VI and Ichikawa Otora VI respectively took the names of Kawarasaki Gonjűr˘ IV, Kataoka Ichiz˘ VI and Ichikawa Omez˘ VI at the Kabukiza.

May 2004: Ichikawa Shinnosuke VII took the name of Ichikawa Ebiz˘ XI at the Kabukiza.

March 2005: Nakamura Kankur˘ V took the name of Nakamura Kanzabur˘ XVIII at the Kabukiza.

April 2007: Nakamura Shinjir˘ took the name of Nakamura Kinnosuke II at the Kabukiza.

November 2008: official announcement about the future of the Kabukiza, the main Kabuki theater in Japan. Destruction from May 2010 and rebuilding on the current site, in the Eastern part of the Ginza district of T˘ky˘. The rebuilding was expected to take at least three years. To celebrate the closing of this prestigious theater, a series of performances entitled Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) were scheduled to be held from January 2009 to April 2010. Up to the reopening ceremony, monthly Kabuki performances were reported as being staged at the Shinbashi Enbuj˘.

January 2009: 1st of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

February 2009: 2nd of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

March 2009: 3rd of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

April 2009: 4th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

May 2009: 5th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

June 2009: 6th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances); isse ichidai performance of Kataoka Nizaemon in the role of Yohei in Chikamatsu Monzaemon's masterpiece "Abura no Jigoku" and the hatsubutai of Matsumoto K˘shir˘'s grandson Matsumoto Kintar˘ IV [more details].

July 2009: 7th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

August 2009: 8th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

September 2009: 9th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

October 2009: 10th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

November 2009: 11th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

December 2009: 12th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

January 2010: 13th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

February 2010: 14th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances); commemoration of the 22nd anniversary (23rd memorial service) of late Nakamura Kanzabur˘ XVII [more details]. Revival at the Kabukiza of the Nagauta-based dance "Tsume˘", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The fox Nakamura Kantar˘
The falcon Fubuki Nakamura Shichinosuke
The falconer Band˘ Yajűr˘
The sh˘ya Nakamura Kinnosuke

March 2010: 15th of the 16 Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

April 2010: final Kabukiza Sayonara K˘en (Kabukiza Farewell Performances) [more details].

30th April 2010: Kabukiza closing Ceremony [more details].

May 2010 ~ Spring 2013: destruction of the 4th Kabukiza; building of the 5th Kabukiza.

28th March 2013: traditional ceremonial hand-clapping (koshiki kaomise tejimeshiki in Japanese; the traditional face-showing ritual of hand-clapping) with all actors and Kabuki-related people on the brand-new stage for the successful opening of the 5th Kabukiza.

April 2013: 1st of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

May 2013: 2nd of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

June 2013: 3rd of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

July 2013: 4th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

August 2013: 5th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) and and 21st edition of the Hachigatsu N˘ry˘ Kabuki (literally "the August cool-breeze Kabuki"), a summer program which features a group of popular young stars in three short programs of Kabuki to fight the heat of summer [more details].

September 2013: 6th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

October 2013: 7th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

November 2013: 8th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances), which celebrated the promotion to the first league of Kabuki actors (kanbu sh˘shin) for two veterans, Arashi Kitsusabur˘ and Kataoka Matsunosuke [more details].

December 2013: 9th of the 12 Kokera Otoshi ďkabuki (Opening Ceremony Grand Kabuki Performances) [more details].

February 2014: revival at the Kabukiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kokoro no Nazo Toketa Iroito" [more details].

October 2014: the October Grand Kabuki at the Kabukiza commemorated the 26th anniversary (27th memorial service) and the 2nd anniversary (3rd memorial service) of late Nakamura Kanzabur˘ XVII and late Nakamura Kanzabur˘ XVIII [more details].

November 2014: the Annual Festive Face-Showing Grand Kabuki at the Kabukiza commemorated the 32nd anniversary (33rd memorial service) of the passing away of Matsumoto Haku˘ I. His two sons, Matsumoto K˘shir˘ and Living National Treasure Nakamura Kichiemon, were the zagashira [more details].

April 2015: Nakamura Ganjir˘ IV celebrated his shűmei in T˘ky˘ at the Kabukiza [more details].

May 2015: revival at the Kabukiza of the drama "Jayanagi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Tanba no Suketar˘ (in reality the spirit of the Snake Willow), the warrior Kong˘maru Ichikawa Ebiz˘ XI
The priest J˘ken Onoe Sh˘roku IV

March 2016: Nakamura Shibajaku VII took the name of Nakamura Jakuemon V at the Kabukiza [more details].

October 2016: important shűmei for the Narikomaya guild; Nakamura Hashinosuke III and his three sons Nakamura Kunio, Nakamura Muneo and Nakamura Yoshio take at the Kabukiza the names of Nakamura Shikan VIII, Nakamura Hashinosuke IV, Nakamura Fukunosuke III and Nakamura Utanosuke IV [more details].

November 2016: Nakamura Shikan VIII, Nakamura Hashinosuke IV, Nakamura Fukunosuke III and Nakamura Utanosuke IV celebrated their second month of shűmei at the Kabukiza [more details].

February 2017: debut on stage (hatsubutai) at the Kabukiza for Nakamura Kantar˘ III and Nakamura Ch˘zabur˘ II [more details].

May 2017: 3-generation shűmei for the Band˘ branch of the Otowaya guild at the Kabukiza; Band˘ Hikosabur˘ VIII, his two sons Band˘ Kamesabur˘ V and Band˘ Kametoshi respectively take the names of Band˘ Rakuzen, Band˘ Hikosabur˘ IX and Band˘ Kamez˘ III. There is also the hatsubutai of Rakuzen's grandson Band˘ Kamesabur˘ VI. Terajima Maholo, the grandson of Living National Treasure Onoe Kikugor˘ and son of the actress Terajima Shinobu makes his first stage appearance (omemie). Moreover, the 22nd and 16th anniversaries (23rd and 17th memorial services) of the passing away of Onoe Baik˘ VII and Ichimura Uzaemon XVII are commemorated [more details].

January 2018: great name-taking ceremony at the Kabukiza for 3 generations of actors belonging to the K˘raiya guild (K˘raiya Sandai Shűmei); Matsumoto K˘shir˘ IX, his son Ichikawa Somegor˘ VII and his grandson Matsumoto Kintar˘ IV took the names of Matsumoto Haku˘ II, Matsumoto K˘shir˘ X and Ichikawa Somegor˘ VIII at the Kabukiza [more details].

February 2018: second month of shűmei at the Kabukiza for Matsumoto Haku˘ II, Matsumoto K˘shir˘ X and Ichikawa Somegor˘ VIII [more details].

May 2019: hatsubutai of Onoe Ushinosuke VII at the Kabukiza [more details].

November 2019: Nakamura Umemaru took the name of Nakamura Kangyoku at the Kabukiza [more details].

March 2020: No Kabuki performances at the Kabukiza due to the worldwide COVID-19 crisis!

April 2020: No Kabuki performances at the Kabukiza due to the worldwide COVID-19 crisis!

May 2020: No Kabuki performances at the Kabukiza due to the worldwide COVID-19 crisis!

June 2020: No Kabuki performances at the Kabukiza due to the worldwide COVID-19 crisis!

July 2020: No Kabuki performances at the Kabukiza due to the worldwide COVID-19 crisis!

August 2020: first Kabuki performances at the Kabukiza since the beginning of the COVID-19 crisis [more details].

March 2022: Ichikawa K˘tar˘ took the name of Ichikawa Seiko II at the Kabukiza [more details].

September 2022: debut on stage (hatsubutai) for Nakamura Kash˘ IV's sons Nakamura Tanetar˘ V and Nakamura Hidenosuke at the Kabukiza [more details].

November 2022: Ichikawa Ebiz˘ XI took the name of Ichikawa Danjűr˘ XIII at the Kabukiza; his son made his hatsubutai and received the name of Ichikawa Shinnosuke VIII [more details].

December 2022: second month of shűmei for Ichikawa Danjűr˘ XIII and second month of hatsubutai for Ichikawa Shinnosuke VIII at the Kabukiza [more details].

June 2024: great shűmei at the Kabukiza for the Yorozuya guild; Nakamura Tokiz˘ V and Nakamura Baishi IV respectively took the names of Nakamura Manju and Nakamura Tokiz˘ VI [more details]. It was also the hatsubutai of Nakamura Baishi V, Nakamura Haruki and Nakamura Natsuki.

Notes

[1] The future Kiyomoto leader Kiyomoto Enjudayű VII.

The Kabukiza (April 2013)
Photographes of the Kabukiza
Matsuri in front of the Kabukiza the 1st of January 2010
Kabukiza Construction Site (March 2012)
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News