JANUARY 2001

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Asakusa K˘kaid˘), 2 in ďsaka (Sh˘chikuza) and 1 in Ky˘to (Minamiza)!

 • Band˘ Mitsugor˘, entourÚ des stars Ichikawa Danjűr˘, Band˘ Tamasabur˘, Onoe Kikugor˘, Matsumoto K˘shir˘ and Nakamura Kankur˘ perform at the Kabukiza, celebrating the shűmei of Band˘ Mitsugor˘!
 • Nakamura Kichiemon, Nakamura Baigyoku, Nakamura Tokiz˘ and Nakamura Matsue perform at the National Theatre!
 • Kataoka Nizaemon, Nakamura Ganjir˘ and Nakamura Tomijűr˘ perform at the Sh˘chikuza!
 • Lots of young talented actors at the Asakusa K˘kaid˘!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 1 ~ 25 January 2001 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kotobuki Shiki Sanbas˘

  Ichi-no-Tani Futaba Gunki (Kumagai Jin'ya)

  Rokkasen Sugata no Irodori (Kisen)

  Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome (Gosho no Goroz˘)

  Evening

  Genpei Nunobiki no Taki (Sanemori Monogatari)

  K˘j˘

  Kotobuki Soga no Taimen

  Dango Uri

  Casting

  Band˘ Mitsugor˘, Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Nakamura Jakuemon, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Shikan, Ichimura Uzaemon, Nakamura Kankur˘, Nakamura Fukusuke

  Comments

  First month of a great name-taking ceremony at the Kabukiza: Band˘ Yasosuke V takes the prestigious name of Band˘ Mitsugor˘ X by playing the roles of Kisen ("Rokkasen"), the dumpling-maker ("Dango Uri"), Soga Gor˘ ("Kotobuki Soga no Taimen") and Yogor˘ ("Gosho no Goroz˘").

  Sh˘chikuza (ďsaka)
  Dates 2 ~ 26 January 2001 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Go Taiheiki Shiraishi Banashi (Ageya)

  Hane no Kamuro

  Ukare B˘zu

  Gion Sairei Shink˘ki (Kinkakuji)

  Evening

  Tsuchiya Chikara

  Kanjinch˘

  Shinpan Ukina no Yomiuri (Choi no Se)

  Casting

  Kataoka Nizaemon, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Tomijűr˘, Kataoka Hidetar˘, Nakamura Senjaku, Nakamura Kanjaku, Kataoka Gat˘, Band˘ Kichiya, Band˘ Takesabur˘, Kamimura Kichiya, Band˘ Yajűr˘, Kataoka Takatar˘, Kataoka Ainosuke, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Shinjir˘

  Comments

  The castings of the 2 great plays "Kinkakuji" and "Kanjinch˘" are as follows:

  Play Role Actor
  Kanjinch˘ Benkei Kataoka Nizaemon
    Togashi Nakamura Tomijűr˘
    Yoshitsune Nakamura Ganjir˘
  Kinkakuji Princesse Yuki Nakamura Ganjir˘
    Matsunaga Daizen Nakamura Tomijűr˘
    T˘kichi (Mashiba Hisayoshi) Kataoka Nizaemon
  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 27 January 2001 (Hatsuharu ďkabuki)
  Program

  Shiraby˘shi no Hana no En

  ďshű Adachi-ga-Hara

 • Bunji Sumika
 • Sodehagi Saimon
 • Casting

  Nakamura Kichiemon, Nakamura Baigyoku, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Matsue, Nakamura Kash˘, Kataoka Roen, Nakamura T˘z˘, Nakamura Kichinoj˘, Nakamura Utae, Nakamura Tamatar˘

  Comments

  Nakamura Kichiemon, one of the best Kabuki actors for male roles, plays one of the most difficult female roles of the Kabuki repertoire, Sodehagi in the play "ďshű Adachi-ga-Hara".

  Asakusa K˘kaid˘ (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 27 January 2001 (Hatsuharu Hanagata Kabuki)
  Program

  Sh˘fudatsuki Kongen Kusazuri

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki
  (Ichij˘ ďkura Monogatari)

  Benten Musume Meo no Shiranami

 • Hamamatsuya
 • Inasegawa Seizoroi
 • Casting

  Ichikawa Danshir˘, Ichikawa Kamejir˘, Nakamura Shid˘, Ichikawa Otora, Nakamura Kantar˘, Nakamura Shichinosuke

  Comments

  The yearly show for young promising actors at the Asakusa K˘kaid˘ in the heart of Asakusa, a lively and colorful neighboorhood that keeps the scent of old Edo.

  Minamiza (Ky˘to)
  Dates 1 ~ 25 January 2001 (Zenshinza K˘en)
  Program

  Genroku Chűshingura
  (Ohama Goten Tsunatoyo-ky˘)

  Shin Sarayashiki Tsuki no Amagasa
  (Sakanaya S˘gor˘)

  Ippon Gatana Dohy˘ Iri

  Casting

  Nakamura Umenosuke, Arashi Keishi, Kawarasaki Kunitar˘, Nakamura Tsuruz˘, Ichikawa Sh˘nosuke, Nakamura Seinosuke, Nakamura Baijaku, Yamazaki Ryűnosuke, Fujikawa Yanosuke, Yamamura Kunijir˘

  Comments

  The Zenshinza troupe celebrates its 70th anniversary in Ky˘to!

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News