UPDATES 2009
31 December 2009

2009 in figures:

 • 520 actors pages
 • 300 summaries
 • 1072 entries in the Kabuki plays list
 • 230 actors lines
 • I would like to thank very much all the people who helped me building this site. Happy new year to all!

  ACTORS: biography of the actor Hayakawa Hatsuse.

  PLAYS: "Nidanme" and "Yoi Yakko".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Hayakawa Hatsuse Okumura Toshinobu

  KAOMISE: ďsaka 1772 (Naka no Shibai).

  PROGRAMS: March 2010 (National Theatre, Nissay Theatre ).

  OTHERS: 1 new link; 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; hikimaku, j˘shikimaku, omote, omotekata and ura are added to the glossary.

  20 December 2009

  ACTORS: biography of the actor Arashi Sanjűr˘ II.

  PLAYS: "Amakawaya Gihei Uchi" and "Kanzaki Ageya".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Ichikawa Shinnosuke I Katsukawa Shun'ei 1794

  STROLLING AROUND: Chűtar˘ Jiz˘.

  PROGRAMS: January 2010 (details for the National Theatre, Kabukiza and Asakusa K˘kaid˘ programs) and February 2010 (Kabukiza).

  OTHERS: 2 new links; 2 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; nakasend˘ is added to the glossary; the actor Arashi Sanjűr˘ I is referenced as Yagi Niemon in our database.

  12 December 2009

  PLAYS: "Godairiki" and "Shihei no Nana Warai".

  PLAYWRIGHTS: Namiki Gohei I.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Kataoka Nizaemon VII
  Sawamura S˘jűr˘ III
  Segawa Kikunoj˘ III
  Utagawa Toyokuni 1857

  PROGRAMS: January 2010 (details for the Minamiza programs) and February 2010 (Hakataza, Minamiza).

  OTHERS: 1 new link; 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; oman-gengobeimono, sakusha, sent˘ gosho, toneri and yuna are added to the glossary.

  24 November 2009

  ACTORS: biography of the actor Band˘ Matajűr˘ I.

  PLAYS: "Kawagoe J˘shi", "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki", "ďtsue D˘j˘ji" and "Yoritomo no Shi".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Ichikawa Danz˘ V Shunshosai Hokuch˘ 1828
  Nakamura Utaemon III Shunshosai Hokuch˘ 1828

  DERIVATIVES: Kabuki Zippos.

  PROGRAMS: December 2009 (details for the Kabukiza and National Theatre programs) and January 2010 (Kabukiza, Asakusa K˘kaid˘, Minamiza, details for the Shinbashi Enbuj˘ programs).

  OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; imadegawa is added to the glossary.

  31 October 2009

  ACTORS: biography of the actor Imamura Motojűr˘.

  PLAYS: "Jiraiya", "Murai Ch˘an" and "Shin Sarayashiki Tsuki no Amagasa".

  PLAYWRIGHTS: Kawatake Mokuami.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Arashi Bungor˘ I Suifutei 1782
  Ichikawa Kodanji IV Utagawa Yoshiiku 1862
  Ichikawa S˘zabur˘ IV
  Iwai Hanshir˘ V
  Utagawa Toyokuni 1810

  ACTORS LINES: Arashi Wasabur˘, Fujikawa Hanzabur˘, Ichikawa S˘zabur˘, Imamura Shichisabur˘, Iwai Matsunosuke, Jitsukawa Entar˘, Kataoka Hidetar˘, Matsumoto Tomojűr˘, Nakamura Kiyosabur˘ and Sawamura Tosshi.

  DERIVATIVES: "Kabuki Tie Pin" and "Hotel Kabuki".

  PROGRAMS: November 2009 (details for the National Theatre, Shinbashi Enbuj˘ and Sh˘chiku Grand Kabuki Tour programs), December 2009 (Kabukiza, details for the Minamiza programs) and January 2010 (Sh˘chikuza, National Theatre, Shinbashi Enbuj˘).

  OTHERS: 11 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; jiraiyamono, kanzen ch˘aku, kusaz˘shi, nihon zutsumi, ˘tsue and sansukumi are added to the glossary.

  30 September 2009

  ACTORS: biography of the actor Narumi Goroshir˘ I.

  PLAYS: "Hy˘tandana" and "Suma no Ura".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Ichikawa Danjűr˘ II
  Ogawa Zengor˘ I
  Yamashita Kinsaku I
  Torii Kiyomasu 1723~1727

  ACTORS LINES: Arashi Tokusabur˘, Band˘ Kamez˘, Ichikawa Danko, Ichimura Kamez˘, Kataoka Kamez˘, Nakamura Hashinosuke, Narumi Goroshir˘, ďtani Ryűzaemon and Sawamura Yoshijir˘.

  DERIVATIVES: The Tomomori-Tadanobu Shirt.

  PROGRAMS: October 2009 (details for the Kabukiza programs, Zenshinza Tour, Kabukiza), November 2009 (Kabukiza, NHK Hall) and December 2009 (Minamiza, National Theatre).

  OTHERS: 6 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; ogurusu and tabi shibai are added to the glossary.

  09 September 2009

  ACTORS: biography of the actor Nakamura Shirogor˘ I.

  PLAYS: "Sugisaka".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Arashi Hinasuke II
  Iwai Kumesabur˘ I
  Utagawa Toyokuni 1800

  PROGRAMS: October 2009 (details for the Misonoza and National Theatre programs, Kinshű Tokubetsu K˘en) and November 2009 (Shinbashi Enbuj˘).

  OTHERS: 3 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; hakasho and tsugaru jamisen are added to the glossary.

  31 August 2009

  ACTORS: biographies of the actors Sawamura Gennosuke III and Sawamura Gennosuke V.

  PLAYS: "Soga Monogatari".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Band˘ Kichiya I
  Nakayama Bungor˘ II
  Utagawa Toyokuni 1851

  ACTORS LINES: Arashi Kanjűr˘, Band˘ Kichiya, Ichikawa Raiz˘, Jitsukawa Yaoz˘, Matsumoto Yonesabur˘, Nakamura Tamashichi, Onoe Ukon and Sawamura Gennosuke.

  PROGRAMS: September 2009 (details for the Kabukiza and Heisei Nakamuraza programs, Kanazawaj˘ Kabuki), October 2009 (Kabukiza) and November 2009 (National Theatre, Sh˘chiku Grand Kabuki Tour, Yachiyoza).

  OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; betsumei is added to the glossary.

  31 July 2009

  ACTORS: biographies of the actors Tamagawa Sennoj˘ III and Tamagawa Sennoj˘ IV.

  PLAYS: "Tajima-ch˘" and "Yane Ue".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Band˘ Hikosabur˘ III
  Kataoka Nizaemon VII
  Utagawa Toyokuni 1796

  ACTORS LINES: Band˘ Sanpachi, Ichikawa Otora, Ichimura Manjir˘, Nakamura Tsuruz˘, Onoe Usabur˘, Segawa Kichiji and Tamagawa Sennoj˘.

  PROGRAMS: August 2009 (details for the Kabukiza programs, Minamiza, Shinbashi Enbuj˘, Kamejir˘ no Kai), September 2009 (Kabukiza) and October 2009 (Misonoza, National Theatre, Hakataza).

  OTHERS: 1 new link; 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; a new page dedicated to the play titles with one strange ideogram.

  30 June 2009

  ACTORS: biography of the actor Segawa Tomisabur˘ II.

  PLAYS: "Genji Monogatari".

  CONTEMPORARY ACTORS: Ichikawa Otora VII and Nakamura Kotar˘ VI.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Ichikawa Ebijűr˘ II Utagawa Kunihiro 1829
  Jitsukawa Enzabur˘ II Nakai Yoshitaki 1871
  Segawa Tomisabur˘ II T˘shűsai Sharaku 1794

  ACTORS LINES: Band˘ Hikojűr˘, Ichikawa Danshir˘, Iwai Kiyotar˘, Jitsukawa Enzabur˘, Nakamura Tsurusuke and Segawa Tomisabur˘.

  THE GUILDS: Takinoya.

  PROGRAMS: July 2009 (details for the Kabukiza and Theatre Cocoon programs), August 2009 (Kabukiza, National Theatre) and September 2009 (Heisei Nakamuraza, Tour in the western provinces).

  OTHERS: 4 new links; 1 new entry in the Japanese-English Kabuki plays list.

  31 May 2009

  ACTORS: biographies of the actors Asao Kunigor˘ III and Nakayama Bungor˘ II.

  PLAYS: "Imose no Kadomatsu" and "Ubara no Sato".

  CONTEMPORARY ACTORS: Kataoka Sennosuke and Matsumoto Kintar˘ IV.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Asao Kunigor˘ III
  Kiriyama Monji III
  Shunk˘sai Hokushű 1822
  Nakayama Bungor˘ II Utagawa Toyokuni 1851

  ACTORS LINES: Asao Kunigor˘, Band˘ Kunigor˘, Nakamura Shingor˘, Nakayama Bungor˘ and Sakata Hangor˘.

  SOGAMONO: Moritaza 1755.

  PROGRAMS: June 2009 (Sh˘chikuza (Ebiz˘), Wahha Kamigata Engei Hall, details for the Kabukiza, National Theatre and Shinbashi Enbuj˘ programs), July 2009 (Kabukiza, Rihga Royal Hotel) and August 2009 (Eirakukan, National Theatre, National Bunraku Theatre).

  OTHERS: 1 new entry in the Japanese-English Kabuki plays list; daimon, hakama, k˘seki, kura, nagabakama, shichiya, su˘ and tanzaku are added to the glossary; a new illustrations/pages for the play "Jinmon/Kumiuchi"; more details on the March 2009 Kabuki tour in London; a new page about Matsumoto K˘shir˘'s blazons; a new page about the K˘raiya guild blazons.

  24 April 2009

  ACTORS: biography of the actor Akita Hikoshir˘ I.

  PLAYS: "Osome no Nanayaku" and "Sanza R˘taku".

  PLAYWRIGHTS: Tsuruya Nanboku IV.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Ichikawa Danz˘ III
  Sawamura S˘jűr˘ II
  Katsukawa Shunsh˘ 1769

  ACTORS LINES: Band˘ Shinsha, Band˘ Tsurunosuke, Ogino Izabur˘ and Ogino Yaegiri.

  KAOMISE: Ky˘to 1766 (Kitagawa no Shibai).

  SOGAMONO: Ichimuraza 1721.

  PROGRAMS: May 2009 (National Theatre, details for the Kabukiza and Shinbashi Enbuj˘ programs), June 2009 (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘) and July 2009 (Theatre Cocoon, Sh˘chikuza, Tour in the eastern provinces, Tour in the central provinces, National Theatre).

  OTHERS: 3 new links; 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; doz˘, fuwa-nagoyamono, iroaku, r˘taku and zashiki are added to the glossary; a new illustration of the actor Sawamura S˘jűr˘ III; a new illustration of the actor Segawa Senjo; a new illustration of the actor Nakamura Nakaz˘ I; a new illustration of the actor Arashi Hinasuke II; the Kaomise pages are reformatted; a new section dedicated to the Edo Sogamono.

  31 March 2009

  ACTORS: biographies of the actors Mihogi Gizaemon I and Mihogi Gizaemon II.

  PLAYS: "Heikegani", "Minowa no Shinjű" and "Onoe Idahachi".

  PLAYWRIGHTS: Okamoto Kid˘.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Mihogi Gizaemon II Suifutei 1782

  ACTORS LINES: Mihogi Gizaemon.

  PROGRAMS: April 2009 (details for the Kanamaruza programs, Shunjűza), May 2009 (Kabukiza, Chűnichi Theatre) and June 2009 (Hakataza, National Theatre, Sh˘chikuza).

  OTHERS: 12 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; dan-no-ura no tatakai, genji, heike, heikegani, tanuki, yashima no tatakai and y˘kai are added to the glossary; Nakamura Utaemon IV's 4 faces; Prints & Illustrations for the drama "Yoshitsune Senbon Zakura"; some work on the Naniwaza page.

  28 February 2009

  ACTORS: biographies of the actors Azuma T˘z˘ II and Takeshima K˘zaemon II.

  PLAYS: "Nanbuzaka no Yuki Wakare" and "Otsuta Goroshi".

  PRINTS:

  Actor Print master
  Azuma Ichinoj˘ I Utagawa Toyokuni 1857
  Azuma T˘z˘ II
  Sanogawa Ichimatsu I
  Okumura Masanobu

  ACTORS LINES: Azuma Ichinoj˘, Azuma T˘z˘ and Takeshima K˘zaemon.

  KABUKI ART: Nakamura Tokiz˘ (Edo dolls series 7).

  DERIVATIVES: Brutus 468.

  STROLLING AROUND: Tonbŕ Jiz˘.

  PROGRAMS: March 2009 (details for the Kabukiza and National Theatre programs), April 2009 (Kabukiza, Misonoza, Minamiza) and May 2009 (Shinbashi Enbuj˘, Minamiza, Kabukiza).

  OTHERS: 5 new links; 15 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; azuma-ryű, godairikimono, sarayashiki and sengakuji are added to the glossary; the pages on the Ichikawa Yaoz˘ and Nakamura Tomijűr˘ lines of actors are refurbished a little bit.

  31 January 2009

  ACTORS: biography of the actor Nakayama Yoshio I.

  PLAYS: "Nebiki no Kadomatsu" and "Shusse Kagekiyo".

  PLAYWRIGHTS: Chikamatsu Monzaemon.

  PRINTS:

  Actor Print master
  Nakayama Yoshio I Shunk˘sai Hokushű 1816
  Nakayama Yoshio III Hasegawa Sadanobu 1841

  ACTORS LINES: Nakayama Ittoku and Nakayama Yoshio.

  THEATERS: Sh˘chikuza.

  KABUKI ART: Manga.

  DERIVATIVES: T˘kyű Train.

  PROGRAMS: February 2009 (details for the Kabukiza and Sh˘chikuza programs), March 2009 (Kabukiza) and April 2009 (Kanamaruza).

  OTHERS: 1 new reference in the bibliography; 5 new links; 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; azuma-yojibŕmono, daigűji, kiyomizudera, koj˘jűri, sendai j˘ruri, sh˘chiku and ujiza are added to the glossary; a new picture to illustrate the Minamiza's page; the actors global table is reformatted; details for the January 1982 and January 2009 revivals of "Z˘hiki".

  Updates | Updates 2023 | Updates 2022 | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News