UPDATES 2020
31 December 2020

2020 in figures:

 • 710 actors
 • 520 summaries
 • 510 actors lines
 • 105 playwrights
 • 110 lesser known actors
 • 47 playwrights lines
 • 2100 entries in the Kabuki plays list
 • 600 entries in the list of roles
 • I would like to thank very much all the friends who helped me building this site. We've decided that if would be a good idea to end this 2020 year with a new simple 'no fancy' graphical chart for our website. Happy new year of the ushi (ox) 2021. We hope that the 3rd year of the Reiwa era will be the year of the shűmei of Ichikawa Danjűr˘ XIII, which should have happened in 2020 but was postponed due to the COVID-19 crisis. A thought for Living National Treasure Sakata T˘jűr˘, the stage giant of the Sh˘wa/Heisei era, who passed away in 2020 after an almost 80-year long career spent on Kabuki stages and many decades dedicated to promote/help/save Kamigata Kabuki.

  Band˘ Mitsugor˘ III performing in the ushi section of the 12-role dance-drama "Yosete Mitsu Mata-mo Jűnishi" which was staged in the 3rd month of 1814 at the Nakamuraza (print made by Utagawa Kunisada I)

  PLAYS: "T˘jűr˘ no Koi" and "Tsukuda no Yoarashi".

  KAOMISE: Ky˘to 1720 (Miyako Handayű's theater), Ky˘to 1720 (Ebisuya Kichir˘bŕ's theater) and Ky˘to 1720 (Nakamura Hatsudayű's theater).

  PROGRAMS: January 2021 (details for the Kabukiza, National Theatre, Sh˘chikuza and Minamiza programs), February 2021 (Kabukiza, Hakataza, Nagame Yoky˘j˘), March 2021 (Minamiza) and April 2021 (Misonoza).

  OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 32 new roles in the bilingual list of roles; the pages on Yakusha Mono Iwai (1784) have been reworked (first book and second book); a new illustration for the actors Asao Monz˘, Asao Tamejűr˘ I, Fujikawa Kanekur˘, Imamura Shichisabur˘ III, Seki San'emon, Yamamura Giemon II, Yamashina Jinkichi II and Yamashita Kamenoj˘ IV; a new illustration page for the actors Arashi San'emon VI, Arashi Sanpachi I, Mihogi Gizaemon II and Nakamura Kichisabur˘ III; the pages on the Ichikawa S˘zabur˘ line of actors have been reworked (a new illustration for Ichikawa S˘zabur˘ VI); the pages on the actors Ichikawa Shinnosuke V, Ichikawa Shinz˘ V, Ichikawa Sh˘ch˘ II, Ichikawa S˘zabur˘ I, Ichikawa S˘zabur˘ II, Ichimura Uzaemon III, Ichimura Uzaemon VIII, Ichimura Uzaemon IX, Ichimura Uzaemon X, Ichimura Uzaemon XI, Ichimura Uzaemon XV and Ichimura Uzaemon XVI have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the dramas "Tamamo-no-Mae Kumoi no Hareginu" and "Tenp˘ Yűky˘roku" (without any global summary); two new guilds in the guilds list (Imamuraya, Koiya); d˘ketsu, fuefukigawa, fujiwara tamako, gion no ny˘go, hanare-zashiki, ishikawajima, kagoya, katsu awa, katsu kaishű, katsu rintar˘, katsu saemon tar˘, katsu yasuyoshi, katsu yoshikuni, meshitakidokoro, meshiya, morishima, ninsoku yoseba, ofunaguramaech˘, otani kamematsu, otani kokichi, sanganotsu-goku-murui, sh˘senky˘, taikenmon'in, tepp˘-gumi, yoroijima and yoseba have been added to the glossary.

  30 November 2020

  PLAYS: "Sarusawa no Ike", "Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji" and "Sono Kouta Yume mo Yoshiwara".

  PLAYWRIGHTS: Suzuki Senzabur˘.

  PLAYWRIGHTS LINES: Shimizu Sh˘shichi.

  KAOMISE: ďsaka 1720 (Naka no Shibai), ďsaka 1720 (Kado no Shibai) and ďsaka 1720 (Higashi no Shibai).

  KABUKI ART: Kabuki Murals in the USA - OKC.

  KABUKI VISUAL ENCYCLOPEDIA: Saruhiki.

  DERIVATIVES: Nyantar˘.

  STROLLING AROUND: At the Kabukiza in October 2014.

  PROGRAMS: December 2020 (details for the Minamiza, National Theatre and Kabukiza programs), January 2021 (Kabukiza, National Theatre, Shinbashi Enbuj˘, Sh˘chikuza) and February 2021 (coronavirus updates).

  OTHERS: 5 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 33 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the yyy lines of actors have been reworked; 1 book was referenced in the bibliography; the pages on the actors Ichikawa Ebiz˘ II, Ichikawa Ebiz˘ III, Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Kodanji V, Ichikawa Komaz˘ X, Ichikawa Monnosuke I, Ichikawa Raiz˘ I, Ichikawa Raiz˘ V, Ichikawa Sadanji I, Ichikawa Sai'nyű I and Ichikawa Sansh˘ V have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); the pages on Yakusha Mono Iwai (1784) have been reworked (first book and second book); a new illustration page for the actors Arashi Shichigor˘ II, Arashi Shinpei I, Fujii Hanamatsu, Iwai Hanshir˘ III, Matsushima Hy˘tar˘, Nakamura Jiroza II, Nakamura Jűz˘ II, Nakamura S˘jűr˘, ďtori Michiemon, Sadoshima Ch˘gor˘ I, Shibazaki Rinzaemon II, Takeshima K˘zaemon II and Yamashita Kinsaku I; a new illustration for the actors Arashi Kanshir˘ I, Asao Kunigor˘ II, Band˘ Hikosabur˘ I, Band˘ Iwagor˘, Fujikawa Hachiz˘ I, Fujioka Daikichi, Ichikawa Ebiz˘ III, Kagaya Kashichi I, Kirinoya Gonjűr˘ I, Mimasu Daigor˘ II, Murayama Heijűr˘ II, Onoe Tamiz˘ I, Sagawa Bunz˘ I, Sakurayama Shirosabur˘ I, Sanogawa Jűkichi I, Sugiyama Kanzaemon III, Yamashita Kinsaku II and Yamatoyama Jinzaemon I; a temporary page for the dramas "Shidodera" and "Shinjuku Yawa" (without any global summary); a new picture for the Kabukiza; aoto saemon fujitsuna, chokushi, fujiwara fuhito, fujiwara kamatari, fujiwara tankai, hatagoya, hinawa, kakaeko, karigane-ryű, kashihon'ya, kasuga taisha, katoku s˘zoku, kenshi, kinokawa, k˘fukuji, koji, komatsubara, kuchi, maneki-kaki, mikasayama, mikuruma, mushirogoya, nakatomi kamatari, nara jidai, ˘ch˘mono, ˘daimono, raiby˘, saigoku sanjűsansho, sarusawa no ike, sesshű, shidodera, shitenn˘ji, soga emiji, soga iruka, taga taisha, taishokkan, takarazuka eiga, tatsutayama, tomozamurai, uba and yoshinogawa have been added to the glossary.

  31 October 2020

  ACTORS: Mimasu Matsugor˘ I and Mimasu Mitsugor˘.

  PLAYS: "Michiyuki Niai no Meotogan" and "Misao no Hana Toba no Koizuka".

  KAOMISE: Edo 1720 (Nakamuraza), Edo 1720 (Ichimuraza) and Edo 1720 (Moritaza).

  PROGRAMS: November 2020 (Kabukiza, National Theatre, coronavirus updates), December 2020 (Minamiza, National Theatre, Kabukiza) and January 2021 (Minamiza, coronavirus updates).

  OTHERS: 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 15 new roles in the bilingual list of roles; an illustration page for the actors Fujikawa Hachiz˘ II, Hanagiri Toyomatsu III, Mimasu Daigor˘ I, Nakamura Ky˘jűr˘ II and Nakamura T˘z˘ I; a new illustration for the actors Arashi Hinasuke I, Arashi Sangor˘ II, Hanagiri Toyomatsu III, Mimasu Tokujir˘ I, Nakamura Ky˘jűr˘ II, Nakamura Noshio II, Nakamura Tomijűr˘ I, Nakamura Utaemon II, Nakayama Bunshichi I, Nakayama Raisuke II, Nakayama Shinkur˘ II, Nakayama Taz˘, Ogawa Kichitar˘ I, Sawamura Kunitar˘ I and Yoshizawa Iroha I; the pages on Yakusha Mono Iwai (1784) have been reworked (first book); the pages on the Ichikawa Ebijűr˘, Ichikawa Ichiz˘ and Osagawa Tsuneyo lines of actors have been reworked; the pages on the actors Ichikawa Datez˘ I, Ichikawa Ebijűr˘ I, Ichikawa Ebijűr˘ II, Ichikawa Ebijűr˘ III, Ichikawa Ebijűr˘ IV, Ichikawa En'˘ I, Ichikawa Gonjűr˘, Ichikawa Hakuen I, Ichikawa Ichiz˘ III and Ichikawa Jukai III have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Mid˘ Mae no Adauchi" (without any global summary); azusa miko, azusa yumi, chinzei hachir˘, chinzei hachir˘ tametomo, genpei kassen, heiji no ran, himanegi no kiyomori, hi˘gi, h˘gen no ran, hotoke gozen, itsukushima jinja, jingoji, j˘gashi, j˘gashiya, komatsu naifu shigemori, kusuri-uri, matsuda kaja, minamoto tametomo, minamoto tameyoshi, minamoto tomonaga, minamoto yoshitomo, mochihito-˘, mutsu shir˘, oranda, sanj˘-no-miya, shigehito shinn˘, shinrei, sutoku shin'in, sutoku tenn˘, sutokuin, takakura-no-miya, taira munekiyo, takaosan, ueki-uri, umezugawa, urakata, yaheiby˘e munekiyo and yoban have been added to the glossary.

  30 September 2020

  ACTORS: Matsumoto Kozaemon.

  PLAYWRIGHTS: Matsuya Raisuke I.

  ACTORS LINES: Matsumoto Kin'ichi, Matsumoto Komagor˘ and Matsumoto Komasabur˘.

  PLAYWRIGHTS LINES: Matsu Kanshi.

  LESSER KNOWN ACTORS: Matsukawa Tsuneemon.

  PROGRAMS: September 2020 (Classics Tour), October 2020 (Kabukiza, National Theatre, Sh˘chikuza, Classics Tour), November 2020 (Hakataza) and December 2020 (dates for the Minamiza).

  OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 9 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Nakayama Raisuke line of actors has been reworked; the pages on the actors Ichikawa Sukejur˘, Ichikawa Sumiz˘ III, Ichikawa Sumiz˘ V, Ichikawa Sumiz˘ VII, Ichikawa Udanji II, Ichikawa Yaoz˘ I, Ichikawa Yaoz˘ II, Ichikawa Yaoz˘ IV and Ichikawa Yaoz˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); an illustration for the actor Anegawa Shinshir˘ I; a new illustration for the dramas "Katakiuchi Tsuzure no Nishiki" and "Sakigake Genpei Tsutsuji"; a temporary page for the drama "Hime Komatsu Ne-no-Hi no Asobi" (without any global summary); shitateya has been added to the glossary.

  28 August 2020

  ACTORS: Kirishima Gizaemon I.

  PLAYS: "Kimura Nagato-no-Kami" and "Kiri Hitoha".

  PLAYWRIGHTS: Kimura Kinka and Kimura Tomiko.

  KAOMISE: Ky˘to 1756 (Kitagawa no Shibai).

  PROGRAMS: September 2020 (Kabukiza), October 2020 (Misonoza, coronavirus updates) and November 2020 (coronavirus updates).

  OTHERS: 2 new links; 24 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 15 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Ichikawa Danzabur˘, Ichikawa Danz˘, Ichikawa Kuz˘, Matsumoto Yonesabur˘ and Sawamura Tossh˘ lines of actors have been reworked; a temporary page for the drama "K˘mori no Yasu-san" (without any global summary); a temporary page for the drama "Togitatsu no Utare" (without any global summary); the pages on the actors Ichikawa Danzabur˘ V, Ichikawa Danz˘ I, Ichikawa Danz˘ III, Ichikawa Danz˘ IV, Ichikawa Danz˘ VI, Ichikawa Danz˘ VII, Ichikawa Danz˘ VIII and Ichikawa Danz˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); chausuyama, ch˘shű, ecchű, esshű, fukushi, hy˘gi, ishikawa izu-no-kami, ishikawa sadamasa, jinsho, kanekashi, kanja, keppan, ketsubetsu, kiri, kyűyodogawa, nagara zutsumi, nagato, oda j˘shin, oda nobukatsu, ˘no harunaga, ˘no shűrinosuke, ˘shi, sassa kuranosuke, sassa narimasa, seki-ga-hara no tatakai, shinjo, temari, temariya, watanabe kuranosuke, watanabe kuranosuke tadasu and watanabe tadasu have been added to the glossary.

  31 July 2020

  PLAYS: "Gosho no Goroz˘" and "Gosho Zakura Horikawa no Youchi".

  KAOMISE: Ky˘to 1756 (Minamigawa no Shibai).

  THEATERS: T˘ky˘ Takarazuka Theater.

  PROGRAMS: August 2020 (coronavirus updates, National Theatre, Kintetsu Art Kan), September 2020 (Cool Japan Park ďsaka TT Hall, ďtsuki N˘ Theatre), October 2020 (Yachiyoza) and November 2020 (Yachiyoza).

  OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 15 new roles in the bilingual list of roles; a temporary page for the drama "Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome" (without any global summary); new illustrations for the drama "Hototogisu Goroshi"; a new summary for the drama "T˘yata Monogatari"; a new summary for the last act of the drama "Kin no Zai Sarushima Dairi"; the pages on the Ichikawa Danshir˘ and Ichikawa Danshir˘ lines of actors have been reworked; the pages on the actors Ichikawa Dannosuke III, Ichikawa Dannosuke V, Ichikawa Dannosuke VI, Ichikawa Danshir˘ I, Ichikawa Danshir˘ II, Ichikawa Danshir˘ III and Ichikawa Danshir˘ IV have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); casting for the premiere of "M˘moku Monogatari"; jijű, kuge, ˘toshi, taira tokitada, t˘h˘, t˘h˘ kabuki, t˘ky˘ takarazuka gekij˘ kabushiki gaisha, tome onna and tome otoko have been added to the glossary.

  30 June 2020

  PLAYS: "Fushimi Shumokumachi", "Futa Omote D˘j˘ji" and "Fuwa".

  KAOMISE: ďsaka 1756 (Naka no Shibai).

  PROGRAMS: July 2020 (coronavirus updates), August 2020 (Kabukiza, coronavirus updates), September 2020 (coronavirus updates) and October 2020 (Sh˘chikuza).

  OTHERS: 9 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 7 new roles in the bilingual list of roles; 1 book was referenced in the bibliography; an illustration page for the actors Ichikawa Danjűr˘ I and Yamanaka Heikur˘ I; the pages on the actors Ichikawa Chűsha VIII, Ichikawa Danjűr˘ I, Ichikawa Danjűr˘ VI, Ichikawa Danjűr˘ VIII and Ichikawa Danjűr˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); akamatsu enshin, akamatsu norimura, aki, asano daigaku, asano daigaku nagahiro, asano nagahiro, dait˘, dait˘ kokushi, daitokuji, ebisuch˘, fukaamigasa, fuwa kazuemon, fuwa Kazuemon Masatane, fuwa masatane, fushimi, geishű, hiroshima-han, hiroshima-j˘, nyűd˘, onodera hidekazu, onodera hidetomi, onodera jűnai, onodera jűnai hidekazu, onodera k˘emon, onodera k˘emon hidetomi, shind˘ hachir˘emon, shind˘ hachir˘emon toshishige, shind˘ toshishige, sh˘ki daijin, shűh˘ my˘ch˘, shumokumachi and yamashina have been added to the glossary.

  31 May 2020

  PLAYS: "Ejima Ikushima".

  PLAYWRIGHTS: Enomoto Torahiko.

  KAOMISE: ďsaka 1756 (Kado no Shibai).

  PROGRAMS: June 2020 (coronavirus updates), July 2020 (coronavirus updates), August 2020 (National Bunraku Theatre) and September 2020 (tour in the Central Provinces).

  OTHERS: 2 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 5 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Ichikawa Yaoz˘ line of actors has been reworked; a temporary page for the drama "Ehon Taik˘ki" (without any global summary); the pages on the actors Edosaka Ky˘emon, Ichikawa Aragor˘ I, Ichikawa Aragor˘ IV and Ichikawa Chűsha VII have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new illustration for the actors Anegawa Daikichi I, Fujikawa Heikur˘ and Nakamura Kichiemon I; a new illustration page for the actors Ichinokawa Hikoshir˘ II, Nakamura Noshio II and Onoe Koisabur˘ I; a new illustration for the dramas "Kokusen'ya Gassen" and "Komeya"; chűr˘, ejima ikushima jiken, ejima-ikushimamono, gekk˘in, gofukushi, katsuta teruko, konoe hiroko, manabe akifusa, manzai, manzaishi, oj˘guchi, okiyo-no-kata, okuishi, ˘oku, r˘jo, saky˘ no tsubone, seiro, ten'eiin, togiya, tokugawa ietsugu, ukiyoe, ukiyoeshi, wakadoshiyori, wakaz˘ and yatsu yűjo have been added to the glossary.

  30 April 2020

  ACTORS: Daimatsu Hyakusuke.

  PLAYS: "Debauchi Otama".

  ACTORS LINES: Dekishima Kozarashi.

  KAOMISE: ďsaka 1756 (ďnishi no Shibai).

  LESSER KNOWN ACTORS: Dekishima Heihachi, Dekishima Kichiya, Dekishima Sagenta and Dekishima Sh˘gor˘.

  PROGRAMS: April 2020 (coronavirus updates), May 2020 (coronavirus updates), June 2020 (coronavirus updates), July 2020 (coronavirus updates, Sh˘chikuza) and August 2020 (Minamiza).

  OTHERS: 2 new links; 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 20 new roles in the bilingual list of roles; a new illustration page for the drama "Igagoe Norikake Gappa"; a new illustration for the actors Band˘ Iwagor˘, Band˘ Kunigor˘ I, Band˘ Matakur˘ II, Nakamura Denkur˘ I, Nakamura Kanzabur˘ VI, ďtani Hirohachi I, Sakakiyama Danshir˘ I, Tatsuoka Hisagiku and Tomizawa Hanzabur˘ I; a new illustration page for the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami"; a new illustration page for the actors Fujikawa Heikur˘, Sanogawa Hanazuma II and Yoshizawa Ayame II; the pages on the actors Fujimura Handayű II, Hanagiri Toyomatsu III, Haruyama Genshichi I, Haruyama Genshichi II, Hayakawa Hatsuse, Hayakawa Shinkatsu, Hyakunin'isshu Genzabur˘, Yagi Niemon, Yamada Jinpachi, Yamamoto Ky˘shir˘ I, Yamamura Giemon I, Yamamura Giemon II and Yamamura Tomoemon I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); the pages on the Fujimura Hanjűr˘, Hanagiri Toyomatsu, Nakamura Shirogor˘ and Yamamura Giemon lines of actors have been reworked; aogaishi, deai jaya, deba, deba b˘ch˘, debauchi, edo onna s˘shi, hyakush˘ya, iriya, izakaya, kan'eiji, kanezuru, kett˘, komeya, shich˘, shinobazu no ike, tabakoya, tsukaiya, ueno, yűjo, zaru and zaru-uri have been added to the glossary.

  31 March 2020

  ACTORS: Band˘ Jutar˘ III.

  PLAYS: "Buaku", "Bukaku Setsugekka" and "Bungo D˘j˘ji".

  ACTORS LINES: Band˘ Ikkaku, Band˘ Matazaemon and Band˘ Takejaku.

  LESSER KNOWN ACTORS: Band˘ Tachibana, Band˘ Toyokichi and Band˘ Tsuruemon.

  PROGRAMS: March 2020 (coronavirus updates), April 2020 (coronavirus updates), May 2020 (coronavirus updates, Kabukiza, a new flyer for the Akasaka Grand Kabuki), June 2020 (Kabukiza, Minamiza) and July 2020 (Kabukiza).

  OTHERS: a few links have been modified; 19 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 19 new roles in the bilingual list of roles; two new illustrations for the actor Matsumoto K˘shir˘ V [1801 | 1811]; a new illustration for the drama "Akegarasu"; a new illustration for the actors Band˘ Hikosabur˘ V, Band˘ Mitsugor˘ III, Fujikawa Buzaemon I, Ichikawa Ebiz˘ V, Iwai Tojaku, Nakamura Tamasuke, Nakayama Tomisabur˘ I, Ogino Izabur˘ II, ďkawa Hashiz˘ I, Sawamura Tanosuke II, Segawa Rok˘ IV, Segawa Senjo, Shinozuka Jirozaemon I, Suketakaya Takasuke II and Yashio Ikuemon; a new illustration page for the actors Fujikawa Tomokichi I, Fujikawa Tomokichi II, Ichikawa Dannosuke III, Ichikawa Ebijűr˘ I, Nakamura Jakuemon I, Ogino Senjo, Sawamura Shirogor˘ II, Sawamura S˘jűr˘ IV, Seki Sanjűr˘ II, Tatsuoka Someemon and Wakaura Kinjűr˘; the pages on the Fujikawa Buzaemon, Fujikawa Hachiz˘, Fujikawa Kayű and Fujikawa Tomokichi lines of actors have been reworked; the pages on the actors Band˘ Mitsugor˘ I, Band˘ Mitsugor˘ III, Fujikawa Buzaemon I, Fujikawa Hachiz˘ I, Fujikawa Hachiz˘ II, Fujikawa Hachiz˘ III, Fujikawa Hanzabur˘ III, Fujikawa Heikur˘, Fujikawa Tomokichi I, Fujikawa Tomokichi II, Nakajima Kanzaemon I and Ogino Senjo have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new kuraizuke page with error-fixing; buaku, bungo-bushi, chűshibai, matsumushi, setsugekka, s˘kanjiku, sumiya, toribeyama, tsuki, uroko and yuki daruma have been added to the glossary.

  29 February 2020

  ACTORS: Arashi Wakano II.

  CONTEMPORARY ACTORS: Horikoshi Kangen.

  ACTORS LINES: Arashi Sank˘ and Arashi Shichisabur˘.

  NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1720 (Miyako Handayű's theater), Ky˘to 1720 (Hayagumo Ch˘dayű's theater), Ky˘to 1720 (Ebisuya Kichir˘bŕ's theater) and Ky˘to 1720 (Nakamura Hatsudayű's theater).

  LESSER KNOWN ACTORS: Asao Hisamatsu and Asao Monz˘.

  PROGRAMS: March 2020 (details for the Kabukiza, National Theatre and Meijiza programs, Hana no Mai Tour), April 2020 (details for the Shinbashi Enbuj˘ programs, Makuhari Messe), May 2020 (Kabukiza, MOA Museum of Art, Tour in the Eastern Provinces) and June 2020 (Hakataza, Kabukiza).

  OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list; 27 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Arashi Kitsusabur˘, Band˘ Katsutar˘ and Band˘ Minosuke lines of actors have been reworked; an illustration page for the actor Anegawa Chiyosabur˘ I; the pages on the actors Band˘ Matatar˘ IV, Band˘ Mitsugor˘ VI, Band˘ Mitsugor˘ VII, Band˘ Mitsugor˘ VIII, Band˘ Mitsugor˘ X, Band˘ Shűch˘ II, Band˘ Shűch˘ III, Band˘ Shűka I and Band˘ Yasosuke I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); jűji and kojiki have been added to the glossary.

  31 January 2020

  ACTORS: Yamashita Mangiku I.

  PLAYS: "Yuya".

  ACTORS LINES: Yoshizawa Goroichi.

  SOGAMONO: Nakamuraza 1780 and Ichimuraza 1780.

  PROGRAMS: February 2020 (Zenshinza Tour, details for the Kabukiza, Misonoza, Urara Theater Komatsu, Kagekiza, Minamiza and Hakataza programs), March 2020 (National Theatre, a flyer for the Minamiza), April 2020 (Shinbashi Enbuj˘) and May 2020 (TBS Akasaka Act Theater).

  OTHERS: 1 new link; 1 new entry in the Japanese-English Kabuki plays list; 3 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Band˘ Matakur˘ and Band˘ Matatar˘ lines of actors have been reworked; a new illustration page for the actor Ichimura Uzaemon IX; a new illustration for the actor ďtani Hiroji II; the pages on the actors Azuma T˘z˘ II, Azuma T˘z˘ III, Band˘ Hikosabur˘ III, Band˘ Hikosabur˘ V, Band˘ Hikosabur˘ VI, Band˘ Hikozaemon I, Band˘ Hikozaemon II, Band˘ Iwagor˘, Band˘ Jusabur˘ II, Band˘ Jusabur˘ III, Band˘ Jutar˘ I, Band˘ Kakitsu I, Band˘ Kamez˘ I, Band˘ Kunigor˘ I, Band˘ Manz˘, Band˘ Matajűr˘ I, Band˘ Matakur˘ I, Band˘ Matakur˘ II, Band˘ Matakur˘ III, Band˘ Matatar˘ I and Nakamura Utaemon VI have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); komamonoya, s˘j˘ and yuya (n˘) have been added to the glossary.

  Updates | Updates 2023 | Updates 2022 | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News