JANUARY 2000

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Shinbashi Enbuj˘) and 2 in ďsaka (Sh˘chikuza)!

 • The Naritaya (Ichikawa Danjűr˘ and his son Shinnosuke), Otowaya (Onoe Kikugor˘, his son Kikunosuke and Onoe Tatsunosuke) and Ky˘ya guilds (Nakamura Jakuemon and his son Shibajaku) perform at the Shinbashi Enbuj˘!
 • Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Kankur˘, Nakamura Tomijűr˘ and Nakamura Kichiemon perform at the Kabukiza!
 • Nakamura Shikan, his two sons (Fukusuke - Hashinosuke), Nakamura Baigyoku and Nakamura Matsue perform at the Theater national!
 • Nakamura Ganjir˘ and Matsumoto K˘shir˘ perform at the Sh˘chikuza!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 January 2000 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kuruwa Sanbas˘

  Ya-no-Ne

  Yoshitsune Senbon Zakura (Yoshinoyama)

  Matsuura no Taiko

  Evening

  Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki (Sum˘ba)

  Ky˘ganoko Musume D˘j˘ji

  Dan no Ura Kabuto Gunki (Akoya)

  Casting

  Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Kankur˘, Sawamura S˘jűr˘, Ichimura Uzaemon, Nakamura Kash˘, Nakamura Tokiz˘, Band˘ Hikosabur˘, Nakamura Matagor˘, Bando Yajűr˘

  Sh˘chikuza (ďsaka)
  Dates 2 ~ 26 January 2000 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Narukami

  Kumo no Ito Azusa no Yumihari

  Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana (K˘chiyama)

  Evening

  Shinpan Utazaimon (Nozaki-mura)

  Kanjinch˘

  Wankyű Sue no Matsuyama

  Casting

  Nakamura Ganjir˘, Kataoka Gat˘, Ichikawa Danshir˘, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Kanjaku, Nakamura Senjaku, Kamimura Kichiya, Band˘ Kichiya, Arashi Tokusabur˘, Band˘ Takesabur˘, Matsumoto K˘emon, Ichikawa Komaz˘, Matsumoto Kingo, Kataoka Ainosuke, Ichikawa Kamejir˘

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 27 January 2000 (Hatsuharu ďkabuki)
  Program

  Narukami

  Shinobi Yoru Koi no Kusemono (Masakado)

  Komochi Yamanba
  (Yaegiri Kuruwa Banashi)

  Casting

  Nakamura Shikan, Nakamura Baigyoku, Nakamura Fukusuke, Nakamura Matsue, Nakamura Hashinosuke, Nakamura T˘z˘, Nakamura Tamatar˘, Nakamura Shid˘, Nakamura Utae

  Shinbashi Enbuj˘ (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 27 January 2000 (Kotobuki Shinshun ďkabuki)
  MatinÚe

  Kotobuki Soga no Taimen

  Kanjinch˘

  Aoto Z˘shi Hana no Nishikie

 • Hamamatsuya
 • Kuramae
 • Inasegawa Seizoroi
 • Gokurakuji Yane Rippuku
 • Sanmon
 • Namerigawa Dobashi
 • Evening

  Yoshitsune Senbon Zakura (Torii Mae)

  Migawari Zazen

  Sukeroku Yukari no Edo Zakura

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Jakuemon, Nakamura Tomijűr˘, Sawamura Tanosuke, Nakamura Shibajaku, Ichikawa Shinnosuke, Onoe Tatsunosuke, Onoe Kikunosuke, Band˘ Yasosuke

  Comments

  Amazing program which stars the Onoe Kikugor˘ Gekidan troupe performing the nec plus ultra of Kabuki classics ("Kanjinch˘", "Benten Koz˘", "Migawari Zazen", "Sukeroku", ...)!

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News