NOVEMBER 2001

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Heisei Nakamuraza), 1 in Yamaga (Yachiyoza) and 1 tour!

 • Onoe Kikugor˘, Kataoka Nizaemon, Ichikawa Sadanji, Nakamura Ganjir˘ and Nakamura Shikan perform at the Kabukiza!
 • The Naritaya guild (Ichikawa Danjűr˘ and his son Shinnosuke) and the Ky˘ya guild (Nakamura Jakuemon and his son Shibajaku) perform at the National Theatre!
 • Band˘ Tamasabur˘ performs at the Yachiyoza!
 • Nakamura Kankur˘, Nakamura Hashinosuke and Nakamura Fukusuke perform at the Heisei Nakamuraza!
 • Ichikawa Ennosuke and his disciples are on tour!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 1 ~ 25 November 2001 (Kichirei Kaomise K˘gy˘ Kabuki)
  MatinÚe

  Miyajima no Danmari

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki (Kikubatake)

  Modori Kago Iro ni Aikata

  Koi Bikyaku Yamato ďrai (Fűin Giri)

  Evening

  R˘ben Sugi no Yurai

 • Shiga-no-Sato
 • Sakura-no-Miya Monogurui
 • Nigatsud˘
 • Ibaraki

  Koi Bikyaku Yamato ďrai (Ninokuchi-mura)

  Tomo Yakko

  Casting

  Onoe Kikugor˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Tomijűr˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Shikan, Sawamura Tanosuke, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Kash˘, Band˘ Hikosabur˘, Onoe Kikunosuke, Onoe Tatsunosuke, Kataoka Takatar˘, Nakamura Kikaku

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 26 November 2001
  MatinÚe

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Kawagoe J˘shi
 • Torii Mae
 • Tokaiya
 • Funayagura
 • Daimotsu no Ura
 • Michiyuki Hatsune no Tabi
 • Evening

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Ko-no-Mi
 • Kokingo Uchijini
 • Sushiya
 • Kawatsura H˘gen Yakata
 • Okuniwa
 • Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Nakamura Jakuemon, Kataoka Hidetar˘, Kataoka Gat˘, Ichikawa Shinnosuke, Nakamura Shibajaku, Ichikawa Danz˘, Band˘ Kichiya, Ichikawa Unosuke, ďtani Tomoemon, Kataoka Jűz˘, Kataoka Shinnosuke, Onoe Matsuya, Sawamura Yoshijir˘, Kataoka Ainosuke, Sawamura S˘nosuke, Ichimura Kakitsu

  Heisei Nakamuraza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 November 2001
  MatinÚe

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Tokaiya
 • Funayagura
 • Daimotsu no Ura
 • Afternoon

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Ko-no-Mi
 • Kokingo Uchijini
 • Sushiya
 • Evening

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Yoshinoyama
 • Kawatsura H˘gen Yakata
 • Casting

  Nakamura Kankur˘, Nakamura Hashinosuke, Nakamura Fukusuke, Band˘ Takesabur˘, Band˘ Yajűr˘, Kataoka Kamez˘, Nakamura Shid˘, Nakamura Kantar˘

  Comments

  Second edition of the Heisei Nakamuraza in Asakusa. Nakamura Kankur˘ produces the play "Yoshitsune Senbon Zakura", in which he plays 3 great leading roles: Taira no Tomomori (first show), Igami no Gonta (second show) and the fox Tadanobu/Genkur˘ (third show).

  Ichikawa Ennosuke ďkabuki Tour
  Dates 1 ~ 24 November 2001
  Program

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Ko-no-Mi
 • Kokingo Uchijini
 • Sushiya
 • Kioi Jishi

  Casting

  Ichikawa Ennosuke, Ichikawa Emiya, Ichikawa Danshir˘, Ichikawa Monnosuke, Ichikawa Emisabur˘, Nakamura Karoku, Ichikawa Danjir˘, Ichikawa Kamejir˘, Ichikawa Ukon

  Yachiyoza (Yamaga)
  Dates 31 October ~ 4 November 2001
  Program

  Yuki

  Akoya

  Hagoromo

  Casting

  Band˘ Tamasabur˘

  Comments

  A special Buy˘ program starring the amazing onnagata Band˘ Tamasabur˘ in Yamaga at the Yachiyoza, a traditional wooden-built theater.

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News