OCTOBER 2003

2 shows in Nagoya (Misonoza), 5 in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Heisei Nakamuraza) and 1 in Ky˘to (Minamiza)!

 • Nakamura Kaishun, Nakamura Kichiemon, Kataoka Nizaemon, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Shikan and Nakamura Shibajaku perform at the Misonoza!
 • Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Tokiz˘ and Matsumoto K˘shir˘ perform at the Kabukiza!
 • Ichikawa Ennosuke and his troupe perform at the National Theatre!
 • Nakamura Kankur˘, Nakamura Senjaku and Nakamura Fukusuke perform at the Heisei Nakamuraza!
 • Band˘ Mitsugor˘ and Nakamura Hashinosuke perform at the Minamiza!
 • Misonoza (Nagoya)
  Dates 1 ~ 25 October 2003 (Kichirei Kaomise K˘gy˘ Kabuki)
  MatinÚe

  Sasaki Takatsuna

  Tsumoru Koi Yuki no Seki no To

  R˘ben Sugi no Yurai (Nigatsud˘)

  Evening

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki
  (Ichij˘ ďkura Monogatari)

  K˘j˘

  Iro Moy˘ Chotto Karimame

  ďtsue D˘j˘ji

  Casting

  Nakamura Kaishun, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Shikan, Nakamura Shibajaku, Nakamura Baigyoku, Nakamura Kash˘, Kataoka Roen, Nakamura Kichinoj˘, Nakamura Tamatar˘

  Comments

  The first kaomise of the year and Nakamura Kaishun celebrates his shűmei at the Misonoza by playing the leading female roles of the 2 beautiful dance-dramas "Tsumoru Koi Yuki no Seki no To" and "Iro Moy˘ Chotto Karimame".

  Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 1 ~ 25 October 2003 (Geijutsusai Jűgatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kamikakete Sango Taisetsu

  Renjishi

  Evening

  Gion Sairei Shink˘ki (Kinkakuji)

  Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri
  (Osome no Nanayaku)

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Matsumoto K˘shir˘, Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Tokiz˘, Onoe Sh˘roku Kataoka Gat˘, Ichikawa Sadanji, Sawamura Tanosuke, Ichikawa Danz˘, Band˘ Hikosabur˘, Onoe Matsusuke, ďtani Tomoemon, Kawarasaki Gonjűr˘, Nakamura Shinjir˘, Ichikawa Unosuke, Ichimura Kakitsu, Kataoka Ainosuke, Ichikawa Kamejir˘, Ichimura Manjir˘

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 27 October 2003
  Program

  Hade Kurabe Ise Monogatari

  Casting

  Ichikawa Ennosuke, Nakamura T˘z˘, Nakamura Karoku, Ichikawa Ukon, Ichikawa Emisabur˘, Ichikawa Emiya, Ichikawa Komaz˘, Ichikawa Monnosuke, Ichikawa Danjir˘, Ichikawa Juen, Ichikawa En'ya

  Heisei Nakamuraza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 October 2003
  MatinÚe

  Kagamiyama Gonichi no Iwafuji

  Evening

  Benten Musume Meo no Shiranami

 • Hamamatsuya
 • Inasegawa Seizoroi
 • Honch˘ Nijűshik˘ (Kitsunebi)

  Ninj˘ Banashi Bunshichi Mottoi

  Casting

  Nakamura Kankur˘, Nakamura Fukusuke, Band˘ Yajűr˘, Kataoka Ichiz˘, Nakamura Shichinosuke

  Comments

  Fourth edition of the Heisei Nakamuraza in Asakusa. This temporary theater is built for the first time in the precinct of the Sens˘ji Temple in Asakusa.

  Minamiza (Ky˘to)
  Dates 2 ~ 26 October 2003
  Program

  Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki (Sum˘ba)

  D˘gen no Tsuki

  Mata Koko-ni Kabuki no Hanadashi

 • Take-no-Uchi no Sukuneya
 • Amiuchi
 • Sarutori
 • Casting

  Nakamura Hashinosuke, Band˘ Mitsugor˘, Kataoka Hidetar˘, Nakamura Kanjaku

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News