SOMEMATSU SHICHISABURď I

Stage names:

Somematsu Shichisabur˘ I In Japanese
Mizuki Somematsu In Japanese

Poetry names: Gyok˘, Sh˘ken

Existence: 1707 ~ 10th day of the 9th lunar month of 1762 [1]

Connection:

Master: Mizuki Somenosuke II

Son: Somematsu Matsujir˘

Disciples: Somematsu Tsuneyo, Somematsu Kosaiza

Career:

1707: born in Ky˘to.

11th lunar month of 1719: disciple of Mizuki Somenosuke II, he received the name of Mizuki Somematsu and started his career as an iroko. He performed in the kaomise drama "Chiyo no Ume Naniwa Kagami", which was produced in Ky˘to by Sakakiyama Shirojűr˘.

11th lunar month of 1726: he became wakaonnagata and performed at Hayagumo Ch˘dayű's theater in the kaomise drama "Shinz˘ Kishi no Himematsu".

1st lunar month of 1727: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was (superior) [visual].

1730: tour in Ise with Arashi Shichigor˘ I and Sakurayama Sh˘zaemon II.

11th lunar month of 1734: he became tachiyaku, took the name of Somematsu Shichisabur˘ I and played in Ky˘to at Kameya Kumenoj˘'s theater the role of the hairdresser Ch˘suke in the kaomise drama "Oyayuzuri Kogane no Katokugura", which was produced by Sakakiyama Shirotar˘ I.

1st lunar month of 1735: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-(shiro)j˘ (superior - (white) superior) [visual].

11th lunar month of 1735: Shichisabur˘ played the role of Yukienoj˘ in the kaomise drama "Shin-yakata Banzei no Ishizue", which was produced in Ky˘to by Arashi Koroku I.

1st lunar month of 1736: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-(shiro)hankichi (superior - superior - (white) half excellent) [visual].

11th lunar month of 1737: Shichisabur˘ played at Ebisuya Kichir˘bŕ's theater the role of Kamonnosuke in the kaomise drama "Hachiman Tar˘ Denju no Tsuzumi", which celebrated the shűmei of Yoshizawa Sakinosuke II.

3rd lunar month of 1738: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual].

1st lunar month of 1738: Shichisabur˘ played in the same theater the role of the wakadono Katsujir˘ in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Daihi no Taki".

11th lunar month of 1738: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater the role of Suminoe Tanomo in the kaomise drama "Neko no Ko no Koneko no Ko".

11th lunar month of 1739: Shichisabur˘ performed in the kaomise drama "Oiwai N˘ Nishiki no Manmaku", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I at Nakamura Wakadayű's theater. He also had to replace Arashi San'emon III, who fell ill.

11th lunar month of 1740: Shichisabur˘ performed in Ky˘to at Miyako Mandayű's theater in the kaomise drama "Asuka Miyako Jindai no Maki", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I.

1st lunar month of 1741: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual]. He shared the same rank with Fujioka Daikichi, Haruyama Genshichi II and Tamiya Jűzabur˘ I. Shichisabur˘ played in the same theater the role of the wakadono Nuinosuke in the new year ni-no-kawari drama "Keisei ďigawa".

2nd lunar month of 1741: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Soga Jűr˘ Sukenari in the san-no-kawari drama "Date Kosode Susono no Sakura". This drama was sogamono, a rare feature in Kamigata. The roles of Kud˘ Saemon Suketsune, Soga Gor˘ Tokimune, the courtesan ďiso no Tora (Jűr˘'s lover) and the courtesan Kewaizaka no Sh˘sh˘ (Gor˘'s lover) were played by Fujikawa Hanzabur˘ II, Ogino Izabur˘ I, Sakata Ichitar˘ and Nakamura Kiyosabur˘ I.

11th lunar month of 1741: Shichisabur˘ played in Ky˘to the role of Negi Tomonoshin in the kaomise drama "Imay˘ Shinoda-zuma", which was produced at Miyako Mandayű's theater by Nakamura Kumetar˘ I.

1st lunar month of 1742: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was back to j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual].

7th lunar month of 1742: Shichisabur˘ played in the same theater the roles of Ono no Harukaze and the servant Mosuke in the drama "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura" [2]; the roles of Narukami, Kumedera Danj˘ and Fud˘ My˘˘ were played by Ogino Izabur˘ I.

11th lunar month of 1742: Shichisabur˘ played in Ky˘to at Ebisuya Kichir˘bŕ's theater the role of the yakko Arisuke in the kaomise drama "Yamato-fumi Kaoyo Hinagata", which was produced by Sakata Ichitar˘.

11th lunar month of 1743: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater the role of H˘j˘ Tokimune in the kaomise drama "Yomeiri ďshimadai", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I and celebrated the shűmei of Sanj˘ Mankatsu.

12th lunar month of 1743: Shichisabur˘ played in the same theater the roles of Hata no Kanjir˘ Toyokatsu and ďtomob˘ in the drama "Kume no Sennin Yoshino Zakura".

11th lunar month of 1744: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater the role of Okazaki Yasabur˘ in the kaomise drama "Tanba Yosaku Kameyama Kayoi", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I.

11th lunar month of 1745: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater the role of Kinugasa Yukienosuke in the kaomise drama "Toragoyomi Hoteibukuro", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I.

1st lunar month of 1746: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Momonoi Okajir˘ in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Kinugasayama".

11th lunar month of 1746: Shichisabur˘ became zamoto and produced in Ky˘to the kaomise drama "Fukki no ďshimadai" [3], in which he played the role of the wakadono Nagahama Shiganosuke; his stage partners were Nakamura Jűz˘ I, Band˘ Sukesabur˘ I, Takenaka Heikichi, Sakakiyama Shirotar˘ I, Fujioka Daikichi and Imamura Shichisabur˘ II.

6th lunar month of 1747: Shichisabur˘ produced in the same theater the drama "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki", in which he played the role of Yoichi.

11th lunar month of 1747: Shichisabur˘ performed in Ky˘to at the Minamigawa no Shibai in the kaomise program "Meiken Kogane Zukuri", which was produced by Nakamura Kumetar˘ I.

1st lunar month of 1748: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual].

11th lunar month of 1748: Shichisabur˘ became zamoto and produced at Miyako Handayű's theater the kaomise drama "Mitsu Uroko Asahi no Ume", in which he played the role of Nitta Yoshisuke; his stage partners were Fujioka Daikichi, Ichikawa Danz˘ III, Iwata Somematsu I, Yamanaka Heijűr˘ I, Mihogi Shichitar˘ and ďtani Hirohachi I.

11th lunar month of 1749: Shichisabur˘ produced at Miyako Handayű's theater the kaomise drama "Imosegura Kogane no Ishizue", in which he played the role of the wakadono Yamatonosuke; his stage partners were Ichikawa Danz˘ III, Fujikawa Heikur˘, Asao Motogor˘ I, Anegawa Daikichi I, Arashi T˘jűr˘, Yamatoya Jinbŕ IV, Ichikawa Kanjűr˘, ďtani Hirohachi I, Arashi San'emon IV, Toyomatsu Kamon and Nakamura Yaehachi.

1st lunar month of 1750: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual]. He was kanjiku for tachiyaku

11th lunar month of 1750: Shichisabur˘ played in Ky˘to at Ebisuya Kichir˘bŕ's theater the role of Murakoshi Dengozaemon in Fujikawa Sakoku's kaomise drama "Taira no Miyako Onna Ez˘shi", which was produced by Sakakiyama Shirotar˘ II [picture].

1st lunar month of 1751: Shichisabur˘ played in the same theater the roles of the wakadono Yamatonosuke and the Shoshadera bonze Gy˘shun in Fujikawa Sakoku's ni-no-kawari drama "Keisei Kane-ga-Fuchi" [picture].

11th lunar month of 1751: Shichisabur˘ played in Ky˘to at Hoteiya Umenoj˘'s theater the role of Kiso Yoshinaka in the kaomise drama "Kaeribana Shinohara Gunki".

1st lunar month of 1752: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He shared the same rank with Nakayama Shinjűr˘, Sakakiyama Koshir˘ II, Fujioka Daikichi, Sakurayama Shirosabur˘ II and Yamashita Matatar˘ I.

4th lunar month of 1752: Shichisabur˘ played in the same theater the roles of Hayano Kanpei and Ishid˘ Umanoj˘ in the drama "Kanadehon Chűshingura".

11th lunar month of 1752: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater (Kitagawa no Shibai) the role of Hiraga no Sabur˘ in the kaomise drama "Tenka Taiheiki", which was produced by Arashi San'emon IV and celebrated the shűmei of Sawamura Otoemon II.

11th lunar month of 1753: Shichisabur˘ performed at Hoteiya Umenoj˘'s theater in the kaomise drama "Futaba no Nishiki Midori no Onikage"; his stage partners were Fujioka Daikichi, Imamura Shichisabur˘ II, Sawamura Kunitar˘ I, Sakata T˘jűr˘ III, Arashi Tominosuke I, Onoe Montar˘ and Band˘ Sukesabur˘ I.

11th lunar month of 1754: Shichisabur˘ played at Hoteiya Umenoj˘'s theater in Ky˘to the roles of Minamoto no Yoritomo and Shinobu no Rokur˘ in the kaomise drama "Fűkigusa Aioi Genji", which was produced by Shichisabur˘'s son Somematsu Matsujir˘. This drama was in fact the first Kabuki adaptation of the puppet drama "Yoshitsune Koshigoej˘" [more details].

11th lunar month of 1755: Shichisabur˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Narutaki Kisanta (in reality Kaneuri Kichiji) in the kaomise drama "Onna Monji Heike Monogatari", which was produced by Shichisabur˘'s son Somematsu Matsujir˘.

2nd lunar month of 1756: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Imagawa Nakaaki in the ni-no-kawari drama "Keisei Sato no Kawazu".

6th lunar month of 1756: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Onnanosuke in the "Imorizake" act of the drama "Karukaya D˘shin Tsukushi no Iezuto"; the roles of Yűshide and Tatara Shind˘zaemon were played by Nakamura Kumetar˘ I and Imamura Shichisabur˘ II.

11th lunar month of 1756: Shichisabur˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Kadowaki Shinpei in the kaomise drama "Ukematsuri H˘rai Yakata", which was produced by Shichisabur˘'s son Somematsu Matsujir˘.

1st lunar month of 1757: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Hosokawa Yorikatsu in the ni-no-kawari drama "Keisei Tsukimatsuyama".

3rd lunar month of 1757: Shichisabur˘ played in the same theater the role of Minbu in the drama "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura"; his stage partners were Ichikawa Danz˘ III (Narukami, the deity Fud˘ My˘˘ and Kumedera Danj˘), Nakamura Kumetar˘ I (Princess Taema) and Yoshizawa Sakinosuke II (Kisakata Gozen).

10th lunar month of 1757: Shichisabur˘ played in the same theater the role of the Iseya tedai Kinshichi in the drama "Kameyama Soga Gojűnenki". He fell ill afterwards and could not take part any kaomise at the end of the year.

11th lunar month of 1758: Shichisabur˘ was back on stage; he performed at the Minamigawa no Shibai in the kaomise drama "Homare Musha Senri no Kachidoki", which was produced by Sawamura Kunitar˘ I and Somematsu Matsujir˘.

1st lunar month of 1759: Shichisabur˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He was kanjiku for tachiyaku actors. Shichisabur˘ performed in the same theater in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Kach˘zan".

7th lunar month of 1759: Shichisabur˘ played in the same theater the roles of Sakuma Shingo and Isogami Tonerinosuke in the dramas "Shimabara Okuni Kabuki" and "Kurikararyű Renbo no Fuchi". He fell ill around that time and stopped acting.

10th day of the 9th lunar month of 1762 [1]: Shichisabur˘ died in Ky˘to.

Comments:

Somematsu Shichisabur˘ I was a Ky˘to tachiyaku actor, who was active in the Imperial City from the end of the 1710s to the end of the 1750s. He never performed in ďsaka, Nagoya or Edo. He was outstanding in wagoto and wakadono roles were his forte. He was zamoto for 3 seasons (1747, 1749 and 1750) and kanjiku twice (1750 and 1757).

[1] The 10th day of the 9th lunar month of the 12th year of the H˘reki era was the 26th of October 1762 in the western calendar.

[2] "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura" was premiered in the 1st lunar month of 1742 in ďsaka at the ďnishi no Shibai [casting]. It was such a huge success that it was quickly staged in Ky˘to. The three leading roles were also played by an actor trained in Edo.

[3] The two main sakusha were Nakamura Gohachi and Namiki Eisuke I.

Sawamura Shinji (left) and Somematsu Shichisabur˘ I (right) playing the roles of Shigaraki J˘nosuke and Murakoshi Dengozaemon in Fujikawa Sakoku's kaomise drama "Taira no Miyako Onna Ez˘shi", which was staged in the 11th lunar month of 1750 in Ky˘to

Prints & Illustrations

The Somematsu Shichisabur˘ line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News