SAWAMURA KUNITARď I

Stage names:

Sawamura Kunitar˘ I In Japanese
Sawamura Ch˘kichi In Japanese

Other name:

Shinrokan Ebimaro In Japanese

Guilds: Tenmaya, Mikasaya

Line number: SHODAI (I)

Poetry name: Kit˘

Existence: 1739 ~ 2nd day of the 7th lunar month of 1818 [1]

Connections:

Father: Sawamura Ch˘shir˘ I

Disciples: Sawamura Takegor˘, Sawamura Kuniz˘, Sawamura T˘kichi, Sawamura Chidori, Sawamura Hinadori, Sawamura Kichimatsu, Sawamura Takichi (??)

Career:

1739 ~ 1748: born in Kamigata. His father Sawamura Ch˘shir˘ I was a disciple of the star Sawamura S˘jűr˘ I. He started his career playing under the name of Sawamura Ch˘kichi. Later on, he took the name of Sawamura Kunitar˘ I at an unknown date. Sadoshima Ch˘gor˘ I taught him his dancing techniques.

11th lunar month of 1748: Kunitar˘ performed in Ky˘to in the drama "Mitsu Uroko Asahi no Ume", which was produced by Somematsu Shichisabur˘ I. He also achieved a great success by performing a sanbas˘ dance.

11th lunar month of 1750: Kunitar˘ became wakashugata and performed in the kaomise drama "Kaikei Wag˘ Hanayakata", which was produced in Ky˘to by Hayagumo Handayű. He achieved one more time a great success by performing a sanbas˘ dance.

11th lunar month of 1751: Kunitar˘ achieved a great success at the Minamigawa no Shibai by playing the role of the fox spirit of the Inari Shrine and dancing in the style of Sadoshima Ch˘gor˘ I in the kaomise drama "Ky˘ganoko Asahi no Nishiki", which was produced by Sakakiyama Shirotar˘ II.

11th lunar month of 1753: Kunitar˘ became zamoto in Ky˘to, working with the nadai Hoteiya Umenoj˘. He produced the kaomise drama "Futaba no Nishiki Midori no Onikage"; his stage partners were the actors Somematsu Shichisabur˘ I, Sakata T˘jűr˘ III, Fujioka Daikichi, Imamura Shichisabur˘ II, Arashi Tominosuke I, Onoe Montar˘, Tatsuoka Hisagiku and Band˘ Sukesabur˘ I; Kunitar˘ played the role of the courtesan Shiragiku.

2nd lunar month of 1755: first Kabuki adaptation of the 5 acts puppet theater drama "Ono no T˘fű Aoyagi Suzuri", which was produced by Sawamura Kunitar˘ I and staged at the Minamigawa no Shibai as a kaomise drama; Kunitar˘ played the role of Daroku's sister Onui [casting].

12th lunar month of 1755: Kunitar˘ played the role of Honz˘'s daughter Konami in the drama "Homare Otoko Mandai Gura", which was produced in Ky˘to by Naniwa Matsunosuke.

11th lunar month of 1756: Kunitar˘ became zamoto in Ky˘to at the Minamigawa no Shibai, working for the nadai Hayagumo Ch˘dayű; he produced the kaomise drama "Daimy˘ Bimandai Kuniiri Kamakura Kagami". He also produced from the 15th day the drama "Kai Genji Sakura Gunbai".

11th lunar month of 1757: Kunitar˘ and Somematsu Matsujir˘ produced together the kaomise drama "ďyashiro Musubu no Sanban Tsuzuki", which was staged at the Minamigawa no Shibai for the nadai Hayagumo Ch˘dayű. They also produced the drama "Kitano no Goengi Senbon Ume".

1st lunar month of 1758: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Gion Sairei Shink˘ki", which was simultaneously produced at the Minamigawa no Shibai [casting] and the Kitagawa no Shibai [casting]. It used its real title at the former theater but it was entitled "Keisei Niwatoriyama" at the latter theater; Kunitar˘ played in the former theater the role of Kich˘-no-Mae.

11th lunar month of 1758: Kunitar˘ and Somematsu Shichisabur˘ I coproduced at the Minamigawa no Shibai the kaomise drama "Homare Musha Senri no Kachidoki".

11th lunar month of 1759: Kunitar˘ produced at the Minamigawa no Shibai the kaomise program "H˘nen no Miyako Mutsuki no Kotobuki", which celebrated the shűmei of Nakamura Kichiemon I, Nakamura Jűz˘ II and Matsuya Shinjűr˘.

5th lunar month of 1760: Kunitar˘ produced Chikamatsu Monzaemon's drama "Sonezaki Shinjű" at the Minamigawa no Shibai, working with the nadai Hoteiya Umenoj˘. The roles of Hiranoya Tokubŕ and the courtesan Ohatsu were played by Arashi Sangor˘ II and Nakamura Kiyosabur˘ I.

11th lunar month of 1760: Kunitar˘ produced at the Minamigawa no Shibai the kaomise drama "ďshimadai Kitsune no Mukoiri".

11th lunar month of 1761: Kunitar˘ produced at Kameya Kumenoj˘'s theater Amano Kyűshichi's kaomise drama "Mineiri Futaba Genji".

11th lunar month of 1762: Kunitar˘ coproduced with Onoe Montar˘ at the Minamigawa no Shibai the kaomise drama "Tenka Taihei Kogane no Kurairi".

11th lunar month of 1763: Kunitar˘ produced in Ky˘to the kaomise drama "Sh˘chikubai ďshimadai".

1764: Kunitar˘ and the playwright Sakurada Jisuke I went together to Edo.

11th lunar month of 1764: Kunitar˘ achieved a great success at the Moritaza by performing in the kaomise drama "Gyosei Kanatami no Megumi"; his stage partners were Sawamura S˘jűr˘ II, ďtani Hiroemon III, Morita Kan'ya VI and Osagawa Tsuneyo I.

Fall 1765: Kunitar˘ went back to ďsaka.

11th lunar month of 1765: Kunitar˘ played the role of Okuni in the kaomise drama "Hanayagura Kikigaki Taiheiki", which was produced by Anegawa Kikuhachi at the Wakadayű no Shibai.

12th lunar month of 1767: Kunitar˘ played the role of Shizuka Gozen in the drama "Yoshitsune Senbon Zakura", which was staged for the first time at the Kado no Shibai [casting].

5th lunar month of 1770: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Hanji's gidayű ky˘gen "ďmi Genji Senjin Yakata". The play was staged in ďsaka at the Naka no Shibai; Kunitar˘ played the role of Kagaribi [casting].

11th lunar month of 1770: Kunitar˘ settled in Ky˘to and played the role of Chigusa in the kaomise drama "Sakae Genji Gojin no Kachidoki", which was produced at the Kitagawa no Shibai by Mimasu Tokujir˘ I.

3rd ~ 5th lunar months of 1771: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Imoseyama Onna Teikin", produced by Mimasu Tokujir˘ I at the Kitagawa no Shibai; Kunitar˘ played the roles of Hinadori and Okiji [casting].

11th lunar month of 1773: Kunitar˘ went back to ďsaka and played the role of Ky˘ no Tsukasa in the kaomise drama "Medetai Uchimash˘", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I at the Kado no Shibai.

11th lunar month of 1774: Kunitar˘ played 3 roles at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Isagiyoshi Kusunoki Banashi".

1st lunar month of 1775: Kunitar˘ was kanjiku for the wakaonnagata actors in the ďsaka hy˘banki.

8th lunar month of 1775: the play "Sekitori Senry˘ Nobori" was staged for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai; Kunitar˘ played the role of Iwagawa's wife Otowa [more details].

Fall 1776: Kunitar˘ fell sick.

12th lunar month of 1776: Kunitar˘ played the role of the courtesan Tenmaya Ohatsu in Chikamatsu Monzaemon's drama "Sonezaki Shinjű", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I at the Kado no Shibai for the nadai ďsaka Tazaemon; the role of Hiranoya Tokubŕ was played by Ogawa Kichitar˘ I.

1st lunar month of 1777: Kunitar˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

4th lunar month of 1777: premiere of Namiki Gohachi's drama "Tenmangű Natane no Gokű", co-written with Nakamura Akei and Tatsuoka Mansaku, which was staged at the Kado no Shibai; Kunitar˘ played the roles of Matsugae, Sh˘getsuin, Izayoi and Tonami [casting].

11th lunar month of 1777: Kunitar˘ played at the Naka no Shibai the role of Okuni in the kaomise drama "Daijizai Kaminari no Kodakara", which was produced by Ichiyama Tajir˘, celebrated the shűmei of Yamashita Kamenoj˘ IV and welcomed back in ďsaka the star Arashi Sangor˘ II after 3 and 7 seasons spent in Ky˘to and Edo.

12th lunar month of 1777: Kunitar˘ played in the same theater the role of the keisei Meigetsu in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Su˘ no Dairi".

9th lunar month of 1778: Kunitar˘ played the roles of Tonami, Kakuju and Yae in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami", which was produced by Ichiyama Tajir˘ at the Naka no Shibai; his stage partners were Nakamura Utaemon I (Matsu˘maru), Arashi Kichisabur˘ I (Shiratayű, Genz˘, Terukuni), Yamashita Kamenoj˘ IV (Tatsuta, Haru), Nakamura Jiroza II (Hy˘ei, Mareyo), Arashi Shichisabur˘ II (Ume˘maru), Band˘ Iwagor˘ (Shihei, Shund˘ Genba), Mimasu Tokujir˘ I (Kan Sh˘j˘, Chiyo) and Arashi Sangor˘ II (Sakuramaru).

11th lunar month of 1778: Kunitar˘ went to Ky˘to and played the role of Okuni in the kaomise drama "Etari Kashikoshi Hangan Biiki", which was produced by Mimasu Jirokichi at the Minamigawa no Shiba.

1st lunar month of 1779: Kunitar˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

11th lunar month of 1779: Kunitar˘ played in the kaomise drama "Miyako Han'ei Nanshi no Hiraki Hajime", which was produced in Ky˘to by Nakayama Ihachi I at the theater of Kameya Kumenoj˘ and Hayagumo Ch˘dayű.

1st lunar month of 1780: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Oyoshi and the courtesan Meigetsu in the new year ni-no-kawari drama "Keisei ďuchi no Hinagata".

5th lunar month of 1780: Kunitar˘ went to Edo to play at the Ichimuraza but the theater was in trouble and the performances were cancelled.

6th lunar month of 1780: Kunitar˘ went on tour in the Sahara area [2].

Fall 1780: Kunitar˘ went back to Ky˘to.

11th lunar month of 1780: Kunitar˘ played the role of Yatsuhashi in the kaomise drama "Sono Uwasa Kiku no Hataage", which was produced by Yamashita Yaoz˘ I at the Kitagawa no Shibai.

1st lunar month of 1781: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Otane and Princess Otozuru in the new year drama "Miyako no Hama Ogi".

3rd lunar month of 1781: tour in Ise with Arashi Sangor˘ II.

6th lunar month of 1781: Kunitar˘ played the roles of Osato, Shizuka Gozen and Suke-no-Tsubone in the drama "Yoshitsune Senbon Zakura", which was produced by Yamashita Yaoz˘ I at the Kitagawa no Shibai; his main stage partner was Arashi Sangor˘ II, who played the roles of Yasuke, Tokaiya Ginpei, Tadanobu and the fox Genkur˘.

9th lunar month of 1781: Kunitar˘ played in the same theater the role of Chidori in the drama "Hirakana Seisuiki"; his stage partners were Onoe Kikugor˘ I (Enju, Shigetada), Arashi Hinasuke I (Kajiwara Heiji Kagetaka, Matsuemon, Higuchi no Jir˘ Kanemitsu), Arashi Sangor˘ II (Kajiwara Genta Kagesue), Shibazaki Rinzaemon II (Takatsuna, Gonshir˘), Arashi San'emon VI (Ofude) and Anegawa Minato II (Oyoshi).

11th lunar month of 1781: Kunitar˘ played 2 roles in the kaomise drama "Tenmangű Natane no Gokű", which was produced by Yamashita Yaoz˘ I at the Kitagawa no Shibai.

1st lunar month of 1782: Kunitar˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was itaru-j˘-j˘-kichi (unique - superior - superior - excellent). He played in the same theater the role of the courtesan Okaji in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Chikugo-ga-Fuchi". He also played at the end of the program the role of the courtesan ďgiya Yűgiri, in duo with Arashi Sangor˘ II, who played the role of Yűgiri's lover Fujiya Izaemon.

3rd lunar month of 1782: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Okaru and Osono in the drama "Kanadehon Chűshingura".

Summer 1782: Kunitar˘ played in the same theater the role of Omiwa in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

11th lunar month of 1782: Kunitar˘ went to ďsaka and performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Yamato Moji Sansai Zue", which was produced by Fujikawa Sango.

12th lunar month of 1782: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's drama "Keisei Kogane no Shachihoko"; Kunitar˘ played the roles of the Ashikaga koshimoto Sekiya (in reality Princess Uesugi Hisakata) and the keisei Azumaji [more details].

1st lunar month of 1783: Kunitar˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was itaru-j˘-j˘-kichi (unique - superior - superior - excellent) [Visual].

7th lunar month of 1783: the play "Kagamiyama Koky˘ no Nishikie" was staged for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai; Kunitar˘ played the role of Onoe [casting].

12th lunar month of 1783: Kunitar˘ played the role of Chidori in the drama "Hirakana Seisuiki", which was produced by Arashi Tanin at the Naka no Shibai. The sudden passing away of the star Onoe Kikugor˘ I casted a pall over the performance.

1st lunar month of 1784: premiere at the Naka no Shibai of Namiki Gohŕ's drama "Keisei Yamato Z˘shi"; Kunitar˘ played the roles of Princess Yayoi, Kanzaemon's sister Komaki and Osai [casting].

4th lunar month of 1784: Kunitar˘ played in the same theater the role of Miyako in the drama "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki".

5th lunar month of 1784: Kunitar˘ and Arashi Sangor˘ II went together to Ky˘to.

Fall 1784: Kunitar˘ and Arashi Sangor˘ II performed together in the dance "Ch˘ no Michiyuki", which was produced in Ky˘to by Nakayama Raisuke II.

11th lunar month of 1784: Kunitar˘ played in Ky˘to at the Nishi no Shibai the role of the dancing girl Tamagiku in Tatsuoka Mansaku's kaomise drama "Kuni no Hana ďshimadai", which was produced by Nakayama Ihachi II.

1st lunar month of 1785: Kunitar˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was (shiro)˘-j˘-j˘-kichi ((white) grand - superior - superior - excellent) [Visual].

Fall 1785: tour in the Bicchű province (western part of the current Okayama Prefecture).

11th lunar month of 1785: Kunitar˘ performed in the drama "H˘j˘ Jiraiki", which was produced in Ky˘to by Arashi Hidenosuke I. He suddenly fell ill and could not perform in "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

1st lunar month of 1786: short stay in ďsaka; Kunitar˘ played the roles of Kureba and Hanazono in the new year drama "ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi", which was produced by Arashi Umanosuke at the Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai.

2nd lunar month of 1786: Kunitar˘ played in the same theater the role of Misao Gozen in the drama "Akiba Gongen Kaisen Banashi". He also played the role of the courtesan ďgiya Yűgiri in the drama "Yűgiri no Tsuki", in duo with Matsumoto K˘shir˘ IV, who played the role of Yűgiri's lover Fujiya Izaemon.

8th lunar month of 1787: Namiki Gohŕ's drama "Taik˘ Shinkenki", which was premiered in the 3rd lunar month of 1787 at the Naka no Shibai [casting], was staged for the first time in Ky˘to; Kunitar˘ played the role of Ichimisai's elder daughter Osono [casting].

2nd lunar month of 1788: premiere at the ďnishi no Shibai of the drama "Gishinden Yomikiri K˘shaku"; Kunitar˘ played the roles of the koshimoto Otaka and Oran-no-Kata [more details]. It was supposed to be staged first in Ky˘to at the beginning of the month at the Nishi no Shibai but the theater was destroyed by fire the 29th day of the 1st lunar month. The troupe went to ďsaka to perform at the ďnishi no Shibai and to celebrate the shűmei of Kataoka Nizaemon VII.

1st lunar month of 1789: Kunitar˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was ˘-j˘-j˘-kichi (grand - superior - superior - excellent) [Visual].

5th lunar month of 1789: Kunitar˘ played 3 roles in the drama "Konoshita Kage Hazama Gassen", which was produced by Kameya Kikunoj˘ in Ky˘to at Hayagumo Ch˘dayű's theater.

Summer 1789: Kunitar˘ played in the same theater the role of Sodehagi in the drama "ďshű Adachi-ga-Hara".

Fall 1789: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Princess Tatsuta and Yae in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

1st lunar month of 1790: Kunitar˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was goku-j˘-j˘-kichi (extreme - superior - superior - excellent) [Visual].

1st lunar month of 1791: Kunitar˘ went to Edo and played at the Ichimuraza the role of Maizuru in the drama "Shunshoku Edoe Soga".

3rd lunar month of 1791: Kunitar˘ went back to ďsaka and played 3 roles in the drama "Katakiuchi Hinin no Jitsuroku", which was produced by Asao Sennosuke at the Naka no Shibai.

7th lunar month of 1791: Kunitar˘ played the role of Chidori in the drama "Hirakana Seisuiki", which was staged at the Kita-Shinchi no Shibai (ďsaka).

8th lunar month of 1791: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Tonami and Yae in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

11th lunar month of 1791: Kunitar˘ performed in the kaomise drama "Furisode Shuten D˘ji", which was produced by Hanagiri Tomimatsu II at the Naka no Shibai and celebrated the arrival in ďsaka of the Edo star Sawamura S˘jűr˘ III. He also played the roles of Tonase and Osono in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1792: Kunitar˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was goku-j˘-j˘-kichi (extreme - superior - superior - excellent) [Visual].

2nd lunar month of 1792: Kunitar˘ performed in the same theater in the drama "Tenmangű Natane no Gokű".

4th lunar month of 1794: Kunitar˘ played at the Naka no Shibai the roles of Chiyo and Kakuju in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

9th lunar month of 1794: Kunitar˘ played in the same theater the role of Hanazono in the drama "ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi".

11th lunar month of 1794: Kunitar˘ played 2 roles in Nagawa Shimesuke I's kaomise drama "Kana Utsushi Azuchi Mond˘" [3], which was produced by Nakayama Yosabur˘ II at the Naka no Shibai.

2nd lunar month of 1795: Kunitar˘ played in the same theater the role of Tokiwa in the drama "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki".

3rd lunar month of 1795: Kunitar˘ played in the same theater the role of Kumagai's wife Sagami in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane was played by Ichikawa Danz˘ IV.

4th lunar month of 1795: Kunitar˘ and Ichikawa Danz˘ IV went together to Ky˘to; Kunitar˘ played the roles of Okaru, Osono and Oishi in the drama "Kanadehon Chűshingura", which was produced at Hoteiya Umenoj˘'s theater.

7th lunar month of 1795: Kunitar˘ went back to ďsaka and played at the Kado no Shibai 2 roles in the drama "Gion Sairei Shink˘ki".

8th lunar month of 1795: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Kaoyo, Orei, Orie and Otaka in the drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku".

9th lunar month of 1795: Kunitar˘ played in the same theater the role of Tokubŕ's wife in the drama "Tenjiku Tokubŕ Kikigaki ďrai"; the role of Tenjiku Tokubŕ was played by Arashi Koroku III.

10th lunar month of 1795: Kunitar˘ played in the same theater the role of Chidori in the drama "Hirakana Seisuiki".

11th lunar month of 1795: Kunitar˘ played the role of Akashi no Ohama in Chikamatsu Tokuz˘'s kaomise drama "Ichiban Yari T˘kai Suzuri", which was produced by Fujikawa Hachiz˘ III in ďsaka at the Kado no Shibai.

1st lunar month of 1796: Kunitar˘ played in the same theater in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Hana no ďminato", which was a revised version of the 1789 drama "T˘jin Goroshi".

4th lunar month of 1796: premiere at the Kado no Shibai of the drama "Hade Kurabe Ishikawa-zome", written by Chikamatsu Tokuz˘, Tatsuoka Mansaku and Namiki Sh˘z˘ II; Kunitar˘ played the roles of Yodomachi Gozen and Goemon's ny˘b˘ Oritsu [more details].

Summer 1796: Kunitar˘ played in Ky˘to the role of Kosan in the drama "Sugata Kurabe Deiri no Minato". He also played the roles of Kiku-no-Mae and Fuji-no-Kata in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki". He also played the difficult role of Akoya in the drama "Dan no Ura Kabuto Gunki".

11th lunar month of 1796: common kaomise program for the Kitagawa no Shibai (Ky˘to) and the Kado no Shibai (ďsaka); Kunitar˘ played the roles of the fox Okiku and Kuzu-no-Ha in the drama "Yama Katsura Asahi no Menbako", which was staged in Ky˘to from the 5th day and in ďsaka from the 18th day and celebrated the shűmei of Onoe Koisabur˘ I.

1st lunar month of 1797: Kunitar˘ played at the Kado no Shibai the role of Miyako in the drama "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki".

2nd lunar month of 1797: Kunitar˘ played in the same theater the roles of Chidori no Mae and the courtesan ďgiya Yűgiri in the drama "Momo Chidori Naruto no Shiranami"; The role of Yűgiri's lover Fujiya Izaemon was played by Arashi Sangor˘ II.

3rd lunar month of 1797: Kunitar˘ played in the same theater 2 roles in the drama "Hana-ha Sakura Ak˘ no Shiogama", whose plot and characters belonged to the "Kanadehon Chűshingura" world. After this production, the troupe moved to Ky˘to.

4th lunar month of 1797: Kunitar˘ played at Miyako Mandayű's theater the role of Miyako in the drama "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki".

5th lunar month of 1797: the troupe was back to ďsaka and Kunitar˘ performed at the Kado no Shibai in the drama "Asakusa Reigenki".

6th lunar month of 1797: Kunitar˘ played at the Kita-Shinchi no Shibai (ďsaka) the role of Onoe in the drama "Kagamiyama Koky˘ no Nishikie".

7th lunar month of 1797: Kunitar˘ played at the Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai (ďsaka) the role of Onoe in the drama "Kagamiyama Koky˘ no Nishikie". He also played at the Kado no Shibai the role of Koman in the drama "Genpei Nunobiki no Taki".

8th lunar month of 1797: Kunitar˘ played at the Kado no Shibai the role of Okatsu in the drama "Chikagoro Kawara no Tatehiki".

9th lunar month of 1797: Kunitar˘ performed at the Kitagawa no Shibai in the drama "Asakusa Reigenki".

10th lunar month of 1797: Kunitar˘ performed in the same theater in the drama "Tsuma Gasane Kansukejima".

11th lunar month of 1797: Kunitar˘ performed at the Minamigawa no Shibai in the kaomise drama "Nanboku Yuki no Miyako".

1st lunar month of 1798: Kunitar˘ performed in the same theater in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Hana no Daimonbi".

2nd lunar month of 1798: Kunitar˘ played in the same theater 3 roles in the drama "Z˘ho H˘j˘ Jiraiki".

3rd lunar month of 1798: Kunitar˘ played the roles of Umegae and Otaka in the dramas "Hirakana Seisuiki" and "Taiheiki Chűshin K˘shaku", which were staged in the precinct of the Tenjin Shrine in the district of Tenma (ďsaka). He also played the role of the courtesan ďgiya Yűgiri, in duo with Arashi Sangor˘ III, who played the role of Yűgiri's lover Fujiya Izaemon.

8th lunar month of 1798: Kunitar˘ played at the Naka no Shibai the roles of Kinsh˘jo and Komutsu in the drama "Kokusen'ya Gassen". He also played the role of the courtesan Oginoya Yaegiri in the drama "Komochi Yamanba".

9th lunar month of 1798: Kunitar˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Oen in Chikamatsu Monzaemon's drama "Koi Bikyaku Yamato ďrai".

10th lunar month of 1798: Kunitar˘ played in the same theater the role of Onami in the drama "Hade Kurabe Ise Monogatari". He also played the role of the courtesan Oginoya Yaegiri in the drama "Komochi Yamanba".

11th ~ 12th lunar months of 1798: Kunitar˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Tokiwa Gozen in the kaomise drama "Tsuki Yuki Hana no Kaomise". He also played the role of Yojir˘'s mother in the drama "Chikagoro Kawara no Tatehiki". The troupe moved to ďsaka to perform the same kaomise program at the Kado no Shibai. Kunitar˘ also played the roles of Kanpei's mother and Osono in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1799: Kunitar˘ played at the Kado no Shibai 3 roles in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Yuki Miru Yama".

4th lunar month of 1799: Kunitar˘ played in the same theater in the drama "Gion Sairei Shink˘ki". The troupe moved to the Horie no Shibai to perform in the same play.

5th lunar month of 1799: Kunitar˘ played at the Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai the role of the courtesan Oginoya Yaegiri in the drama "Komochi Yamanba". From the 21st day, he played at the Kado no Shibai the roles of Kakuju and Tonami in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

6th lunar month of 1799: the troupe moved to Ky˘to and performed at the Minamigawa no Shibai in the drama "Gion Sairei Shink˘ki".

9th lunar month of 1799: Kunitar˘ was back at the Kado no Shibai and played 3 roles in the drama "Karanishiki Akiba Monogatari".

11th lunar month of 1799: Kunitar˘ played at the Kita-Shinchi no Shibai (ďsaka) the role of Otaka in the kaomise drama "Tatet˘su Gishi no Ishizue", whose plot and characters belonged to the "Kanadehon Chűshingura" world. He also played the role of Oishi in the drama "Medetai Uchimash˘".

3rd lunar month of 1800: Kunitar˘ played the role of Umegae in the drama "Hirakana Seisuiki", which was staged in the precinct of the Inaba Yakushiji Temple in Ky˘to.

4th lunar month of 1800: Kunitar˘ played at the Minamigawa no Shibai the roles of Oishi, Owai and Okita in the drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku".

8th lunar month of 1800: Kunitar˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Hanazono in the drama "ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi".

10th lunar month of 1800: Kunitar˘ performed in the same theater in the drama "Konoshita Kage Hazama Gassen".

11th lunar month of 1800: Kunitar˘ played at the Naka no Shibai the role of Onoe in the drama "Kagamiyama Koky˘ no Nishikie"; the roles of Iwafuji and Ohatsu were played by Kataoka Nizaemon VII and Matsumoto Yonesabur˘ I.

1st lunar month of 1801: Kunitar˘ played in the same theater the role of Onoe in the drama "Tsugiawase Koshiji no Meiboku", whose plot and characters belonged to the "Kagamiyama" world.

4th lunar month of 1801: Kunitar˘ performed at the Kitagawa no Shibai in the drama "Ehon Chűshingura".

10th lunar month of 1801: Kunitar˘ performed at the Naka no Shibai in the drama "Igagoe Norikake Gappa". The troupe moved to the Minamigawa no Shibai without Kunitar˘ (who needed to rest) to perform the same play.

3rd lunar month of 1802: Kunitar˘ played at the Kado no Shibai the role of Tonase in the drama "Kanadehon Chűshingura".

9th lunar month of 1802: Kunitar˘ played at the Naka no Shibai 2 roles in the drama "Ehon Taik˘ki". He also played the role of Oran in the drama "Gishinden Yomikiri K˘shaku".

12th lunar month of 1802: Kunitar˘ played at the Kita-Shinchi no Shibai (ďsaka) the role of Tokiwa in the drama "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki".

3rd lunar month of 1803: Kunitar˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of K˘bŕ's wife in the drama "Igagoe D˘chű Sugoroku"; the role of K˘bŕ was played by Ichikawa Danz˘ IV.

5th lunar month of 1803: Kunitar˘ played in the same theater the role of Shunkan's wife Azumaya in the drama "Heike Nyogo no Shima"; the role of Shunkan was played by Ichikawa Danz˘ IV.

7th lunar month of 1803: Kunitar˘ performed at the ďnishi no Shibai in the drama "Ehon Chűshingura".

11th lunar month of 1803: Kunitar˘ played the role of Onami in the kaomise drama "Hatsu Yagura Kogane no Manmaku", which was produced by Nakamura Noshio III at the Kado no Shibai. The troupe moved to the Kita-Shinchi no Shibai (ďsaka) in the 12th lunar month to perform in the same program for 10 days.

1st lunar month of 1804: Kunitar˘ performed at the Kado no Shibai in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Hako Denju".

10th lunar month of 1804: Kunitar˘ played the role of the courtesan Oginoya Yaegiri in the drama "Komochi Yamanba", which was produced by Anegawa Kamesabur˘ at the Naka no Shibai; the role of Tabakoya Genshichi (in reality Sakata Tokiyuki) was played by Arashi Sangor˘ III.

4th lunar month of 1805: Kunitar˘ appeared on stage for the last time, celebrating his isse ichidai performance by playing the role of Ono no Komachi in the drama "Kotobuki Sekidera Komachi", which was produced by Arashi Torasabur˘ at the Kado no Shibai.

5th lunar month of 1805: Kunitar˘ shaved his head and retired from the world. As a monk, he took the name of Shinrokan Ebimaro.

2nd day of the 7th lunar month of 1818 [1]: Shinrokan Ebimaro died in ďsaka [4].

Comments:

Sawamura Kunitar˘ I was an outstanding onnagata actor, who spent most of his career (second half of the eighteenth century) in Kamigata, reaching the j˘-j˘-kichi and goku-j˘-j˘-kichi ranks in 1777 and 1790.

Sawamura Kunitar˘ I's best roles: Oginoya Yaegiri ("Komochi Yamanba"), Osono ("Kanadehon Chűshingura"), Kakuju ("Sugawara Denju Tenarai Kagami"), Onoe ("Kagamiyama Koky˘ no Nishikie), Otaka ("Taiheiki Chűshin K˘shaku"), the courtesan Yűgiri, Hanazono ("ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi"), Chidori/Umegae ("Hirakana Seisuiki").

[1] The 2nd day of the 7th lunar month of the 1st year of the Bunsei era was the 3rd of August 1818 in the western calendar.

[2] The eastern part of the current prefecture of Chiba, not the African desert!.

[3] This kaomise program was divided into two dramas, an afternoon drama entitled like the program and an evening program which was entitled "Atarimasu Yuki-mo Hikikata".

[4] His tombstone was located in the cemetery of the En'yűji temple.

Sawamura Kunitar˘ I as depicted in an illustration from the book "Santo Yakusha Omokage Zukushi" (1784)

Prints & Illustrations

Print made by Shunko in 1794

The Sawamura Kunitar˘ line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News