UPDATES
31 October 2020

ACTORS: Mimasu Matsugor˘ I and Mimasu Mitsugor˘.

PLAYS: "Michiyuki Niai no Meotogan" and "Misao no Hana Toba no Koizuka".

KAOMISE: Edo 1720 (Nakamuraza), Edo 1720 (Ichimuraza) and Edo 1720 (Moritaza).

PROGRAMS: November 2020 (Kabukiza, National Theatre, coronavirus updates), December 2020 (Minamiza, National Theatre, Kabukiza) and January 2021 (Minamiza, coronavirus updates).

OTHERS: 10 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 15 new roles in the bilingual list of roles; an illustration page for the actors Fujikawa Hachiz˘ II, Hanagiri Toyomatsu III, Mimasu Daigor˘ I, Nakamura Ky˘jűr˘ II and Nakamura T˘z˘ I; a new illustration for the actors Arashi Hinasuke I, Arashi Sangor˘ II, Hanagiri Toyomatsu III, Mimasu Tokujir˘ I, Nakamura Ky˘jűr˘ II, Nakamura Noshio II, Nakamura Tomijűr˘ I, Nakamura Utaemon II, Nakayama Bunshichi I, Nakayama Raisuke II, Nakayama Shinkur˘ II, Nakayama Taz˘, Ogawa Kichitar˘ I, Sawamura Kunitar˘ I and Yoshizawa Iroha I; the pages on Yakusha Mono Iwai (1784) have been reworked (first book); the pages on the Ichikawa Ebijűr˘, Ichikawa Ichiz˘ and Osagawa Tsuneyo lines of actors have been reworked; the pages on the actors Ichikawa Datez˘ I, Ichikawa Ebijűr˘ I, Ichikawa Ebijűr˘ II, Ichikawa Ebijűr˘ III, Ichikawa Ebijűr˘ IV, Ichikawa En'˘ I, Ichikawa Gonjűr˘, Ichikawa Hakuen I, Ichikawa Ichiz˘ III and Ichikawa Jukai III have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a temporary page for the drama "Mid˘ Mae no Adauchi" (without any global summary); azusa miko, azusa yumi, chinzei hachir˘, chinzei hachir˘ tametomo, genpei kassen, heiji no ran, himanegi no kiyomori, hi˘gi, h˘gen no ran, hotoke gozen, itsukushima jinja, jingoji, j˘gashi, j˘gashiya, komatsu naifu shigemori, kusuri-uri, matsuda kaja, minamoto tametomo, minamoto tameyoshi, minamoto tomonaga, minamoto yoshitomo, mochihito-˘, mutsu shir˘, oranda, sanj˘-no-miya, shigehito shinn˘, shinrei, sutoku shin'in, sutoku tenn˘, sutokuin, takakura-no-miya, taira munekiyo, takaosan, ueki-uri, umezugawa, urakata, yaheiby˘e munekiyo and yoban have been added to the glossary.

30 September 2020

ACTORS: Matsumoto Kozaemon.

PLAYWRIGHTS: Matsuya Raisuke I.

ACTORS LINES: Matsumoto Kin'ichi, Matsumoto Komagor˘ and Matsumoto Komasabur˘.

PLAYWRIGHTS LINES: Matsu Kanshi.

LESSER KNOWN ACTORS: Matsukawa Tsuneemon.

PROGRAMS: September 2020 (Classics Tour), October 2020 (Kabukiza, National Theatre, Sh˘chikuza, Classics Tour), November 2020 (Hakataza) and December 2020 (dates for the Minamiza).

OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 9 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Nakayama Raisuke line of actors has been reworked; the pages on the actors Ichikawa Sukejur˘, Ichikawa Sumiz˘ III, Ichikawa Sumiz˘ V, Ichikawa Sumiz˘ VII, Ichikawa Udanji II, Ichikawa Yaoz˘ I, Ichikawa Yaoz˘ II, Ichikawa Yaoz˘ IV and Ichikawa Yaoz˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); an illustration for the actor Anegawa Shinshir˘ I; a new illustration for the dramas "Katakiuchi Tsuzure no Nishiki" and "Sakigake Genpei Tsutsuji"; a temporary page for the drama "Hime Komatsu Ne-no-Hi no Asobi" (without any global summary); shitateya has been added to the glossary.

28 August 2020

ACTORS: Kirishima Gizaemon I.

PLAYS: "Kimura Nagato-no-Kami" and "Kiri Hitoha".

PLAYWRIGHTS: Kimura Kinka and Kimura Tomiko.

KAOMISE: Ky˘to 1756 (Kitagawa no Shibai).

PROGRAMS: September 2020 (Kabukiza), October 2020 (Misonoza, coronavirus updates) and November 2020 (coronavirus updates).

OTHERS: 2 new links; 24 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 15 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Ichikawa Danzabur˘, Ichikawa Danz˘, Ichikawa Kuz˘, Matsumoto Yonesabur˘ and Sawamura Tossh˘ lines of actors have been reworked; a temporary page for the drama "K˘mori no Yasu-san" (without any global summary); a temporary page for the drama "Togitatsu no Utare" (without any global summary); the pages on the actors Ichikawa Danzabur˘ V, Ichikawa Danz˘ I, Ichikawa Danz˘ III, Ichikawa Danz˘ IV, Ichikawa Danz˘ VI, Ichikawa Danz˘ VII, Ichikawa Danz˘ VIII and Ichikawa Danz˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); chausuyama, ch˘shű, ecchű, esshű, fukushi, hy˘gi, ishikawa izu-no-kami, ishikawa sadamasa, jinsho, kanekashi, kanja, keppan, ketsubetsu, kiri, kyűyodogawa, nagara zutsumi, nagato, oda j˘shin, oda nobukatsu, ˘no harunaga, ˘no shűrinosuke, ˘shi, sassa kuranosuke, sassa narimasa, seki-ga-hara no tatakai, shinjo, temari, temariya, watanabe kuranosuke, watanabe kuranosuke tadasu and watanabe tadasu have been added to the glossary.

31 July 2020

PLAYS: "Gosho no Goroz˘" and "Gosho Zakura Horikawa no Youchi".

KAOMISE: Ky˘to 1756 (Minamigawa no Shibai).

THEATERS: T˘ky˘ Takarazuka Theater.

PROGRAMS: August 2020 (coronavirus updates, National Theatre, Kintetsu Art Kan), September 2020 (Cool Japan Park ďsaka TT Hall, ďtsuki N˘ Theatre), October 2020 (Yachiyoza) and November 2020 (Yachiyoza).

OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 15 new roles in the bilingual list of roles; a temporary page for the drama "Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome" (without any global summary); new illustrations for the drama "Hototogisu Goroshi"; a new summary for the drama "T˘yata Monogatari"; a new summary for the last act of the drama "Kin no Zai Sarushima Dairi"; the pages on the Ichikawa Danshir˘ and Ichikawa Danshir˘ lines of actors have been reworked; the pages on the actors Ichikawa Dannosuke III, Ichikawa Dannosuke V, Ichikawa Dannosuke VI, Ichikawa Danshir˘ I, Ichikawa Danshir˘ II, Ichikawa Danshir˘ III and Ichikawa Danshir˘ IV have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); casting for the premiere of "M˘moku Monogatari"; jijű, kuge, ˘toshi, taira tokitada, t˘h˘, t˘h˘ kabuki, t˘ky˘ takarazuka gekij˘ kabushiki gaisha, tome onna and tome otoko have been added to the glossary.

30 June 2020

PLAYS: "Fushimi Shumokumachi", "Futa Omote D˘j˘ji" and "Fuwa".

KAOMISE: ďsaka 1756 (Naka no Shibai).

PROGRAMS: July 2020 (coronavirus updates), August 2020 (Kabukiza, coronavirus updates), September 2020 (coronavirus updates) and October 2020 (Sh˘chikuza).

OTHERS: 9 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 7 new roles in the bilingual list of roles; 1 book was referenced in the bibliography; an illustration page for the actors Ichikawa Danjűr˘ I and Yamanaka Heikur˘ I; the pages on the actors Ichikawa Chűsha VIII, Ichikawa Danjűr˘ I, Ichikawa Danjűr˘ VI, Ichikawa Danjűr˘ VIII and Ichikawa Danjűr˘ IX have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); akamatsu enshin, akamatsu norimura, aki, asano daigaku, asano daigaku nagahiro, asano nagahiro, dait˘, dait˘ kokushi, daitokuji, ebisuch˘, fukaamigasa, fuwa kazuemon, fuwa Kazuemon Masatane, fuwa masatane, fushimi, geishű, hiroshima-han, hiroshima-j˘, nyűd˘, onodera hidekazu, onodera hidetomi, onodera jűnai, onodera jűnai hidekazu, onodera k˘emon, onodera k˘emon hidetomi, shind˘ hachir˘emon, shind˘ hachir˘emon toshishige, shind˘ toshishige, sh˘ki daijin, shűh˘ my˘ch˘, shumokumachi and yamashina have been added to the glossary.

31 May 2020

PLAYS: "Ejima Ikushima".

PLAYWRIGHTS: Enomoto Torahiko.

KAOMISE: ďsaka 1756 (Kado no Shibai).

PROGRAMS: June 2020 (coronavirus updates), July 2020 (coronavirus updates), August 2020 (National Bunraku Theatre) and September 2020 (tour in the Central Provinces).

OTHERS: 2 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 5 new roles in the bilingual list of roles; the page on the Ichikawa Yaoz˘ line of actors has been reworked; a temporary page for the drama "Ehon Taik˘ki" (without any global summary); the pages on the actors Edosaka Ky˘emon, Ichikawa Aragor˘ I, Ichikawa Aragor˘ IV and Ichikawa Chűsha VII have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new illustration for the actors Anegawa Daikichi I, Fujikawa Heikur˘ and Nakamura Kichiemon I; a new illustration page for the actors Ichinokawa Hikoshir˘ II, Nakamura Noshio II and Onoe Koisabur˘ I; a new illustration for the dramas "Kokusen'ya Gassen" and "Komeya"; chűr˘, ejima ikushima jiken, ejima-ikushimamono, gekk˘in, gofukushi, katsuta teruko, konoe hiroko, manabe akifusa, manzai, manzaishi, oj˘guchi, okiyo-no-kata, okuishi, ˘oku, r˘jo, saky˘ no tsubone, seiro, ten'eiin, togiya, tokugawa ietsugu, ukiyoe, ukiyoeshi, wakadoshiyori, wakaz˘ and yatsu yűjo have been added to the glossary.

30 April 2020

ACTORS: Daimatsu Hyakusuke.

PLAYS: "Debauchi Otama".

ACTORS LINES: Dekishima Kozarashi.

KAOMISE: ďsaka 1756 (ďnishi no Shibai).

LESSER KNOWN ACTORS: Dekishima Heihachi, Dekishima Kichiya, Dekishima Sagenta and Dekishima Sh˘gor˘.

PROGRAMS: April 2020 (coronavirus updates), May 2020 (coronavirus updates), June 2020 (coronavirus updates), July 2020 (coronavirus updates, Sh˘chikuza) and August 2020 (Minamiza).

OTHERS: 2 new links; 10 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 20 new roles in the bilingual list of roles; a new illustration page for the drama "Igagoe Norikake Gappa"; a new illustration for the actors Band˘ Iwagor˘, Band˘ Kunigor˘ I, Band˘ Matakur˘ II, Nakamura Denkur˘ I, Nakamura Kanzabur˘ VI, ďtani Hirohachi I, Sakakiyama Danshir˘ I, Tatsuoka Hisagiku and Tomizawa Hanzabur˘ I; a new illustration page for the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami"; a new illustration page for the actors Fujikawa Heikur˘, Sanogawa Hanazuma II and Yoshizawa Ayame II; the pages on the actors Fujimura Handayű II, Hanagiri Toyomatsu III, Haruyama Genshichi I, Haruyama Genshichi II, Hayakawa Hatsuse, Hayakawa Shinkatsu, Hyakunin'isshu Genzabur˘, Yagi Niemon, Yamada Jinpachi, Yamamoto Ky˘shir˘ I, Yamamura Giemon I, Yamamura Giemon II and Yamamura Tomoemon I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); the pages on the Fujimura Hanjűr˘, Hanagiri Toyomatsu, Nakamura Shirogor˘ and Yamamura Giemon lines of actors have been reworked; aogaishi, deai jaya, deba, deba b˘ch˘, debauchi, edo onna s˘shi, hyakush˘ya, iriya, izakaya, kan'eiji, kanezuru, kett˘, komeya, shich˘, shinobazu no ike, tabakoya, tsukaiya, ueno, yűjo, zaru and zaru-uri have been added to the glossary.

31 March 2020

ACTORS: Band˘ Jutar˘ III.

PLAYS: "Buaku", "Bukaku Setsugekka" and "Bungo D˘j˘ji".

ACTORS LINES: Band˘ Ikkaku, Band˘ Matazaemon and Band˘ Takejaku.

LESSER KNOWN ACTORS: Band˘ Tachibana, Band˘ Toyokichi and Band˘ Tsuruemon.

PROGRAMS: March 2020 (coronavirus updates), April 2020 (coronavirus updates), May 2020 (coronavirus updates, Kabukiza, a new flyer for the Akasaka Grand Kabuki), June 2020 (Kabukiza, Minamiza) and July 2020 (Kabukiza).

OTHERS: a few links have been modified; 19 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 19 new roles in the bilingual list of roles; two new illustrations for the actor Matsumoto K˘shir˘ V [1801 | 1811]; a new illustration for the drama "Akegarasu"; a new illustration for the actors Band˘ Hikosabur˘ V, Band˘ Mitsugor˘ III, Fujikawa Buzaemon I, Ichikawa Ebiz˘ V, Iwai Tojaku, Nakamura Tamasuke, Nakayama Tomisabur˘ I, Ogino Izabur˘ II, ďkawa Hashiz˘ I, Sawamura Tanosuke II, Segawa Rok˘ IV, Segawa Senjo, Shinozuka Jirozaemon I, Suketakaya Takasuke II and Yashio Ikuemon; a new illustration page for the actors Fujikawa Tomokichi I, Fujikawa Tomokichi II, Ichikawa Dannosuke III, Ichikawa Ebijűr˘ I, Nakamura Jakuemon I, Ogino Senjo, Sawamura Shirogor˘ II, Sawamura S˘jűr˘ IV, Seki Sanjűr˘ II, Tatsuoka Someemon and Wakaura Kinjűr˘; the pages on the Fujikawa Buzaemon, Fujikawa Hachiz˘, Fujikawa Kayű and Fujikawa Tomokichi lines of actors have been reworked; the pages on the actors Band˘ Mitsugor˘ I, Band˘ Mitsugor˘ III, Fujikawa Buzaemon I, Fujikawa Hachiz˘ I, Fujikawa Hachiz˘ II, Fujikawa Hachiz˘ III, Fujikawa Hanzabur˘ III, Fujikawa Heikur˘, Fujikawa Tomokichi I, Fujikawa Tomokichi II, Nakajima Kanzaemon I and Ogino Senjo have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); a new kuraizuke page with error-fixing; buaku, bungo-bushi, chűshibai, matsumushi, setsugekka, s˘kanjiku, sumiya, toribeyama, tsuki, uroko and yuki daruma have been added to the glossary.

29 February 2020

ACTORS: Arashi Wakano II.

CONTEMPORARY ACTORS: Horikoshi Kangen.

ACTORS LINES: Arashi Sank˘ and Arashi Shichisabur˘.

NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1720 (Miyako Handayű's theater), Ky˘to 1720 (Hayagumo Ch˘dayű's theater), Ky˘to 1720 (Ebisuya Kichir˘bŕ's theater) and Ky˘to 1720 (Nakamura Hatsudayű's theater).

LESSER KNOWN ACTORS: Asao Hisamatsu and Asao Monz˘.

PROGRAMS: March 2020 (details for the Kabukiza, National Theatre and Meijiza programs, Hana no Mai Tour), April 2020 (details for the Shinbashi Enbuj˘ programs, Makuhari Messe), May 2020 (Kabukiza, MOA Museum of Art, Tour in the Eastern Provinces) and June 2020 (Hakataza, Kabukiza).

OTHERS: 4 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 27 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Arashi Kitsusabur˘, Band˘ Katsutar˘ and Band˘ Minosuke lines of actors have been reworked; an illustration page for the actor Anegawa Chiyosabur˘ I; the pages on the actors Band˘ Matatar˘ IV, Band˘ Mitsugor˘ VI, Band˘ Mitsugor˘ VII, Band˘ Mitsugor˘ VIII, Band˘ Mitsugor˘ X, Band˘ Shűch˘ II, Band˘ Shűch˘ III, Band˘ Shűka I and Band˘ Yasosuke I have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); jűji and kojiki have been added to the glossary.

31 January 2020

ACTORS: Yamashita Mangiku I.

PLAYS: "Yuya".

ACTORS LINES: Yoshizawa Goroichi.

SOGAMONO: Nakamuraza 1780 and Ichimuraza 1780.

PROGRAMS: February 2020 (Zenshinza Tour, details for the Kabukiza, Misonoza, Urara Theater Komatsu, Kagekiza, Minamiza and Hakataza programs), March 2020 (National Theatre, a flyer for the Minamiza), April 2020 (Shinbashi Enbuj˘) and May 2020 (TBS Akasaka Act Theater).

OTHERS: 1 new link; 1 new entry in the Japanese-English Kabuki play dictionary; 3 new roles in the bilingual list of roles; the pages on the Band˘ Matakur˘ and Band˘ Matatar˘ lines of actors have been reworked; a new illustration page for the actor Ichimura Uzaemon IX; a new illustration for the actor ďtani Hiroji II; the pages on the actors Azuma T˘z˘ II, Azuma T˘z˘ III, Band˘ Hikosabur˘ III, Band˘ Hikosabur˘ V, Band˘ Hikosabur˘ VI, Band˘ Hikozaemon I, Band˘ Hikozaemon II, Band˘ Iwagor˘, Band˘ Jusabur˘ II, Band˘ Jusabur˘ III, Band˘ Jutar˘ I, Band˘ Kakitsu I, Band˘ Kamez˘ I, Band˘ Kunigor˘ I, Band˘ Manz˘, Band˘ Matajűr˘ I, Band˘ Matakur˘ I, Band˘ Matakur˘ II, Band˘ Matakur˘ III, Band˘ Matatar˘ I and Nakamura Utaemon VI have been reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data/illustrations for some of them); komamonoya, s˘j˘ and yuya (n˘) have been added to the glossary.

Updates | Updates 2019 | | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News