MIMASU DAIGORď IV

Stage names:

Mimasu Daigor˘ IV
Mimasu Gennosuke I
Nakamura Gennosuke I
Mimasu Tanin III
Mimasu Yoshikame

Guild: Ky˘masuya

Line number: YODAIME (IV)

Poetry names: Kikaku, Kik˘, Baisha

Existence: 1798 ~ 13th day of the 5th lunar month of 1859

Connections:

Grandfather: Mimasu Daigor˘ II

Father: Mimasu Daigor˘ III

Brother: Mimasu Yoshisabur˘

Sons: Mimasu Gengor˘ I, Mimasu Gengor˘ II

Adopted son: Mimasu Gennosuke II

Disciples: Mimasu Daigor˘ V, Mimasu Inemaru I, Mimasu Kamez˘, Mimasu Tokumatsu II

Career:

1798 ~ 1807: born in Kamigata. Second son of Mimasu Daigor˘ III, he receives the name of Mimasu Yoshikame and becomes quickly the zagashira of a troupe of children-actors (kodomo shibai), performoing in the precincts of temples and shrines (miyaji shibai).

1807: Yoshikame becomes zamoto in ďsaka, working at the Wakadayű no Shibai, a minor theater (hama shibai).

11th lunar month of 1815: Mimasu Yoshikame takes the name of Mimasu Tanin III, playing the roles of Fuwa Kazuemon and Okimi in the drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku", which is produced by Nakamura Utagor˘ at the Kado no Shibai.

Fall 1820: he becomes disciple of the star Nakamura Utaemon III; he goes to Edo to perform at the Nakamuraza.

11th lunar month of 1820: he takes the name of Nakamura Gennosuke I at the Nakamuraza, playing 2 roles in the drama "Saruwaka Hisago no Gunbai".

11th lunar month of 1822: Nakamura Gennosuke I takes the name of Mimasu Gennosuke I and achieves a great success at the Nakamuraza by playing the role of Raik˘ in the drama "Shuten D˘ji".

10th lunar month of 1824: his father Mimasu Daigor˘ III dies.

11th lunar month of 1824: Gennosuke plays at the Kawarazakiza the roles of Monokawa Kurando, Kaneuri Kichiji and Ch˘tar˘ in the drama "Otokoyama Toritate Genji".

7th lunar month of 1825: Gennosuke plays at the Nakamuraza the roles of En'ya Hangan, Teraoka Heiemon and Okaru's mother in the drama "Kanadehon Chűshingura".

7th lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's ghost play "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan"; Gennosuke plays the role of Oshioda Matanoj˘ [casting].

9th lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kamikakete Sango Taisetsu"; Gennosuke plays the roles of Teraoka Heiemon and Muna Hachiemon [casting].

11th lunar month of 1828: Gennosuke plays at the Nakamuraza the roles of Nasu no Yoichi, Shibuya Tosajir˘ and Nagata Tar˘ in Tsuruya Nanboku IV's drama "Motomishi Hana Otogi Heike"; his yearly salary is 530 ry˘.

11th lunar month of 1829: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kin no Zai Sarushima Dairi"; Gennosuke plays the roles of Iga Jutar˘'s son Kong˘maru, Rokujűrokubu H˘kai and Minamoto no Mitsunaka [more details].

11th lunar month of 1832: Gennosuke achieves a great success at the Ichimuraza by playing 5 roles in the drama "Band˘ Musha Tsuna no Te Hajime".

1st lunar month of 1833: Gennosuke's rank in the Edo hy˘banki, tachiyaku section, is j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent).

2nd lunar month of 1837: Gennosuke goes back to Kamigata after 18 seasons spent in Edo. He achieves a great success by playing the roles of Yurugi no Saemon and Date Yohachir˘ in the drama "Keisei Tamata Zuna", which is produced by the zamoto Nakamura Umetar˘ at the Naka no Shibai.

1st lunar month of 1840: Gennosuke's rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, is j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent).

1st lunar month of 1846: Mimasu Gennosuke I takes the name of Mimasu Daigor˘ IV at the Naka no Shibai, playing the roles of Ishikawa Goemon, Konomura ďinosuke, Omatsu, Masaemon and Saeda in the drama "Keisei Hama no Masago". His stage partners are Arashi Rikan III, Jitsukawa Enzabur˘ I and Nakayama Nanshi II.

3rd lunar month of 1846: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai seven roles in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles are ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Ichimonjiya Saibŕ, Tonase, Uekiya Mokuemon, Kodera Jűnai and Amakawaya Gihei.

7th lunar month of 1846: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Kanki in Chikamatsu Monzaemon's drama "Kokusen'ya Gassen".

11th lunar month of 1846: Daigor˘ plays at the Kitagawa no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘, Takemori Kitahachi and Uekiya Mokuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura".

3rd lunar month of 1847: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Abe no Sadat˘ in the drama "ďshű Adachi-ga-Hara". His stage partners are Arashi Rikan III (Sodehagi), Kataoka Ichiz˘ I (Abe no Munet˘), Jitsukawa Enzabur˘ I (Minamoto no Yoshiie) and Arashi Wasabur˘ II (Okimi).

5th lunar month of 1848: tour in Miyajima.

7th lunar month of 1848: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Kajiwara Heiz˘ Kagetoki in the "Sushiya" scene of the drama "Yoshitsune Senbon Zakura"; the role of Igami no Gonta is played by Kataoka Ichiz˘ I.

1st lunar month of 1849: Daigor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, is dai-j˘-j˘-kichi (grand - superior - superior - excellent).

9th lunar month of 1849: Daigor˘ plays at the Chikugo no Shibai seven roles in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles are K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘, Ishid˘ Umanoj˘, Ono no Sadakur˘, Ichimonjiya Saibŕ, Teraoka Heiemon and Amakawaya Gihei.

11th lunar month of 1849: Daigor˘ plays at the Kitagawa no Shibai the role of Sonobe Hy˘e in the drama "Shin Usuyuki Monogatari". He also plays the roles of K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘ and Suwa Kazuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura". The role of En'ya Hangan is played by Onoe Tamiz˘ II.

3rd lunar month of 1850: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the roles of Sadaka and Shibaroku in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

5th lunar month of 1850: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Issun Tokubŕ in the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami". His stage partners are Nakamura Utaemon IV (Danshichi Kurobŕ) and Jitsukawa Enzabur˘ I (Tsuribune Sabu). He also plays the roles of Minamoto no Yoshitsune and Satsuma-no-Kami Tadanori in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

5th lunar month of 1851: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the roles of En'ya Hangan, Horibe Yasubŕ and Teraoka Heiemon in the drama "Kanadehon Chűshingura". The roles of ďboshi Yuranosuke and K˘ no Moron˘ are played by Nakamura Utaemon IV.

9th lunar month of 1851: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the roles of Ume˘maru and Kan Sh˘j˘ in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

2nd lunar month of 1852: Daigor˘ plays at the Chikugo no Shibai the roles of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane and Karigane Bunshichi in the dramas "Suma no Miyako Genpei Tsutsuji" and "Otokodate Itsutsu Karigane".

5th lunar month of 1852: Daigor˘ plays at the Wakadayű no Shibai (ďsaka) the role of Shunkan in the drama "Hime Komatsu Ne-no-Hi no Asobi".

3rd lunar month of 1853: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of ďboshi Yuranosuke in the drama "Kanadehon Chűshingura".

5th lunar month of 1853: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Rokusuke in the drama "Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi"; the role of Osono is played by Fujikawa Tomokichi III.

10th lunar month of 1853: Daigor˘ plays at the Naka no Shibai the role of Jűbŕ in the "Numazu" scene of the drama "Igagoe D˘chű Sugoroku".

11th lunar month of 1853: Daigor˘ plays at the Kitagawa no Shibai the roles of En'ya Hangan, Yazama Jűtar˘ and Kiheiji in the drama "Kanadehon Chűshingura". The roles of ďboshi Yuranosuke and K˘ no Moron˘ are played by Ichikawa Ebiz˘ V and Ichikawa Danz˘ VI.

5th lunar month of 1854: Daigor˘ plays at the Chikugo no Shibai the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

3rd lunar month of 1855: Daigor˘ plays at the Kado no Shibai the role of Takechi Mitsuhide in the drama "Ehon Taik˘ki".

5th lunar month of 1855: Daigor˘ plays at the Minamigawa no Shibai the role of Oguri Sujűbei in the drama "Katakiuchi An'eiroku". He also plays at the Chikugo no Shibai the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

3rd lunar month of 1856: Daigor˘ plays at the Kado no Shibai the roles of Sadaka and Shibaroku in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

4th lunar month of 1857: Daigor˘ plays at the Kado no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, Momonoi Wakasanosuke and Fuwa Kazuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura".

6th lunar month of 1857: tour in Miyajima; Daigor˘ plays the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki". The role of Kumagai Jir˘ Naozane's wife Sagami is played by Yamashita Kinsaku IV. He also plays the role of Date Gekizaemon in the drama "Meiboku Sendai Hagi".

6th lunar month of 1858: tour in Nagoya; Daigor˘ plays the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘ and Yazama Jűtar˘ in the drama "Kanadehon Chűshingura", which is staged in the precinct of the Seijuin Temple. The role of En'ya Hangan is played by Nakayama Bunshichi IV.

10th lunar month of 1858: Daigor˘ plays at the Kado no Shibai the roles of Akizuki Daizen and Saisaki Iga-no-Kami in the drama "Shin Usuyuki Monogatari".

11th lunar month of 1858: Daigor˘ plays at the Minamigawa no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, Amakawaya Gihei, Yazama Jűtar˘ and Ashikaga Tadayoshi in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1859: Daigor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, is hakugoku-j˘-j˘-kichi (almost extreme - superior - superior - excellent).

3rd lunar month of 1859: Daigor˘ plays at the Takeda no Shibai (ďsaka) the role of Sat˘ Masakiyo in the drama "Hachijin Shugo no Honj˘".

5th lunar month of 1859: Daigor˘ appears on stage for the last time, playing in Ky˘to the prestigious role of Kakuju in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami". He suddenly falls ill and dies. His tombstone is located in the precinct of the En'my˘ji temple in ďsaka.

Comments:

Mimasu Daigor˘ IV was an outstanding tachiyaku and katakiyaku actor, who started his career in Kamigata, spent 18 fruitful and successful seasons in Edo and went back in Kamigata to give triumphant performances in the major theaters.

Mimasu Daigor˘ IV playing the role of Kan Sh˘j˘ in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami" in a print made by Utagawa Hirosada (1851~1859)

Prints & Illustrations

Print made by Utagawa Kunisada

Print made by Utagawa Kunisada in 1833

Print made by Hasegawa Sadanobu in 1837

Print made by Utagawa Hirosada in 1848

Print made by Utagawa Hirosada in 1849

Print made by Utagawa Hirosada in 1850

The Mimasu Tanin line of actors

The Nakamura Gennosuke line of actors

The Mimasu Gennosuke line of actors

The Mimasu Daigor˘ line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News