MIMASU MATSUGORď I

Stage names:

Mimasu Matsugor˘ I In Japanese
Mimasu Matsunosuke [1] In Japanese
Takeda Matsunosuke In Japanese

Guilds: Sumiyoshiya, Katagiya

Nickname: Oranda

Line number: SHODAI (I)

Poetry name: Randa [2]

Existence: ???

Connection:

Master: Mimasu Daigor˘ I

Career:

Before 1763: born in ďsaka. He was the son of Oranda Kihŕ [3], an urakata at the Chikugo no Shibai.

1763: his first stage name was Takeda Matsunosuke and he performed as a katakiyaku at the Takeda no Shibai.

1766: he became disciple of Mimasu Daigor˘ I and received the name of Mimasu Matsunosuke [1].

11th lunar month of 1774: he took the name of Mimasu Matsugor˘ I and made his debut in ˘shibai, playing at the Kado no Shibai the roles of Akabashi Kur˘ and Sagami Tar˘ in the kaomise drama "Isagiyoshi Kusunoki Banashi", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I.

3rd lunar month of 1779: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's play "Sode Nikki Banshű Meguri"; Matsugor˘ played the roles of Innami Daiz˘ (later the h˘in D˘rakub˘) and Inami Daihachi [casting].

25th day of the 9th lunar month of 1780 [4]: his master Mimasu Daigor˘ I died.

12th lunar month of 1782: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's drama "Keisei Kogane no Shachihoko"; Matsugor˘ played the roles of Fuwa Dategor˘, Sait˘ Gy˘bu and Ishiguro Kanbŕ [more details].

5th lunar month of 1784: premiŔre in ˘shibai, in ďsaka at the Kado no Shibai, of the gidayű ky˘gen "Yura no Minato Sengen Ch˘ja"; Matsugor˘ played the roles of Yura no Sabur˘ and Hora no Kyűsuke [casting].

11th lunar month of 1784: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the role of the yakko Sekisuke in the kaomise drama "Yunzei Konpira Musume", which was produced by Onoe Ushinosuke I.

1st lunar month of 1785: Matsugor˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(shiro)hankichi (superior - superior - (white) half excellent) [visual].

1st lunar month of 1791: Matsugor˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-hankichi (superior - superior - half excellent) [visual].

11th lunar month of 1794: Matsugor˘ performed at the Naka no Shibai in Nagawa Shimesuke I's kaomise drama "Kana Utsushi Azuchi Mond˘" [5], which was produced by Nakayama Yosabur˘ II. He also played the role of Jinpachi in the drama "Tsuzure no Nishiki".

2nd lunar month of 1795: Matsugor˘ played in the same theater the role of the kar˘ Yatsurugi Kageyu in the drama "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki".

3rd lunar month of 1795: Matsugor˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual].

11th lunar month of 1795: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the role of Kanateko no Kojibŕ in Chikamatsu Tokuz˘'s kaomise drama "Ichiban Yari T˘kai Suzuri", which celebrated the shűmei of Fujikawa Hachiz˘ III; his stage partners were Nakayama Bunshichi II, Sawamura Kunitar˘ I, Arashi Koroku III, Arashi Hinasuke II, Nakayama Bungor˘ I, Yoshizawa Iroha I, Yamamura Giemon II, Yamamura Tomoemon I and Asao Sennosuke.

1st lunar month of 1796: Matsugor˘ played in the same theater the roles of the send˘ Gonbŕ and the yakko Adonai in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Hana no ďminato".

4th lunar month of 1796: premiere at the Kado no Shibai of the drama "Hade Kurabe Ishikawa-zome", written by Chikamatsu Tokuz˘, Tatsuoka Mansaku and Namiki Sh˘z˘ II; Matsugor˘ played the roles of Katada no Kosuzume and Ueno's okugata [more details].

10th lunar month of 1796: Matsugor˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Yamaki Hachir˘ in the kaomise drama "Ebisu Daikoku Megumi no Kurairi", which starred Ichikawa Danz˘ IV, Yamashita Kinsaku II, Asao Tamejűr˘ I, Nakayama Bunshichi II, Anegawa Shinshir˘ III, Yamashita Yaoz˘ I, Fujikawa Tomokichi I and Ichikawa Danzabur˘ IV. The troupe moved to the Naka no Shibai in ďsaka in the 11th lunar month to perform the same kaomise program for 10 days.

1st lunar month of 1797: Matsugor˘ played in the same theater the roles of ďtaki Heima and the tedai Hankur˘ in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Asoyama Zakura".

11th lunar month of 1797: Matsugor˘ performed at the Minamigawa no Shibai in the kaomise drama "Nanboku Yuki no Miyako", which was produced by Arashi Kumanosuke and celebrated the shűmei of Arashi Raishi I and Arashi Sangor˘ III.

1st lunar month of 1798: Matsugor˘'s rank in the Ky˘to hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual].

11th lunar month of 1798: Matsugor˘ performed at the Naka no Shibai in the kaomise drama "Kogane Bana Genji no Sakigake" and the kiri ky˘gen "Kaikei Yuki no Hachinoki", which were produced by Yamashita Kamematsu and welcomed in ďsaka the actors Sawamura S˘jűr˘ III and ďtani Tomoemon II; others main actors were Nakamura Utaemon III, Arashi Hinasuke II, Yamashita Kinsaku II, Onoe Koisabur˘ I and Fujikawa Tomokichi I. The troupe performed in ďsaka from the 13th day to the 23rd day. Then, the actors moved to Ky˘to to perfom from the 28th day in the same kaomise program at the Kitagawa no Shibai.

1st lunar month of 1799: Matsugor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual]. He was the kanjiku for katakiyaku actors.

11th lunar month of 1799: Matsugor˘ performed at the Minamigawa no Shibai in the kaomise program, which was made up of the dramas "Ame ga Shitashiru Kiky˘ no Hataage", "Saiwai Narukana Ariwara Keizu" and "Awa no Naruto".

11th lunar month of 1800: Matsugor˘ performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Eh˘ Taik˘ki". The troupe moved to Ky˘to to perform the same kaomise program at the Minamigawa no Shibai from the 24th day. Then, it moved back to ďsaka to perform in the same drama at the Kita no Shinchi Shibai from the 8th day of the 12th lunar month. Matsugor˘ also played at the Kita no Shinchi Shibai the role of Itagaki Hy˘bu in the drama "Honch˘ Nijűshik˘".

1st lunar month of 1801: Matsugor˘'s rank in the ďsaka hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual].

3rd ~ 5th lunar months of 1802: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the roles of Yakushiji Jirozaemon and ďta Ry˘chiku in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1803: Matsugor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, katakiyaku section, was j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual].

2nd lunar month of 1803: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the role of Haji no Hy˘e in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

5th lunar month of 1803: Matsugor˘ performed in the same theater in the drama "ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi".

7th lunar month of 1803: Matsugor˘ played at the ďnishi no Shibai the role of Ono Kudayű in the drama "Ehon Chűshingura" (belonging to the sekai of "Kanadehon Chűshingura"). He also played the role of the tedai Gonkur˘ in the drama "Tsuyu no Ch˘ Kuruwa no Meigetsu" (belonging to the sekai of "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki").

11th lunar month of 1803: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the role of Takayasu Denzen in the kaomise drama "Hatsu Yagura Kogane no Manmaku", which was produced by Nakamura Noshio III and starred Kataoka Nizaemon VII, Nakamura Utaemon III, Arashi Kichisabur˘ II, Segawa Rok˘ III, Sawamura Kunitar˘ I, Kan˘ Minshi I, Yamashita Yaoz˘ I, Nakayama Hy˘tar˘ I, Seki Sanjűr˘ I, ďtani Tomoemon II, Asao Tomoz˘ I, Nakamura Kumetar˘ II, ďtani Tokuji I, Yoshizawa Enjir˘ I and Arashi Izabur˘ I. The troupe moved to the Kita no Shinchi Shibai in the 12th lunar month to perform the same program for 10 days.

1st lunar month of 1804: Matsugor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, katakiyaku section, fell to j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual]. He was nevertheless the kanjiku for katakiyaku actors. Matsugor˘ performed at the Kado no Shibai in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Hako Denju".

1st lunar month of 1805: Matsugor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, katakiyaku section, was back to j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - (half-white) excellent) [visual]. He was the kanjiku for katakiyaku actors.

3rd lunar month of 1805: Matsugor˘ played at the Naka no Shibai the roles of Yakushiji Jirozaemon, Ichimonjiya Tokubŕ and Fuwa Kazuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura".

3rd lunar month of 1806: Matsugor˘ played at the Kado no Shibai the roles of R˘ikkan and Tokushima Iwaji in the dramas "Kokusen'ya Gassen" [6] and "Ise Ondo Koi no Netaba". No record afterwards.

Comments:

Mimasu Matsugor˘ I was a popular ďsaka katakiyaku actor, who was active from the first half of the 1760s to the second half of the 1800s. He was said to be better in sewamono than in jidaimono. He was ranked j˘-j˘-(hanshiro)kichi almost every season from 1795 to 1806 but he never reached the prestigious j˘-j˘-kichi level. He was also a few times the kanjiku for katakiyaku actors.

[1] Mimasu Matsunosuke was also the name of Mimasu Daigor˘ I's son.

[2] Randa came from Oranda Kihŕ, the name of his father without the O.

[3] The name Oranda was in fact Oranda, the name of the Netherlands in Japanese during the Edo period.

[4] The 25th day of the 9th lunar month of the 9th year of the An'ei era was the 22nd of October 1780 in the western calendar.

[5] This kaomise program was divided into two dramas, an afternoon drama entitled like the program and an evening program which was entitled "Atarimasu Yuki-mo Hikikata".

[6] The roles of Wat˘nai, Kanki and Kinsh˘jo were played by Nakamura Utaemon III, Band˘ Hikosabur˘ III and Yoshizawa Iroha I.

Mimasu Matsugor˘ I in an illustration from the book "Yakusha Mono Iwai" (1784)
Copyright ę The Trustees of the British Museum

Prints & Illustrations

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News