ďKAWA HASHIZď I

Stage names:

ďkawa Hashiz˘ I In Japanese
Onoe Kikugor˘ III In Japanese
Onoe Baik˘ III In Japanese
Onoe Matsusuke II In Japanese
Onoe Eizabur˘ I In Japanese

Other name:

Onoe Baiju In Japanese

Nickname: Baiju Kikugor˘

Guild: Otowaya

Line number: SHODAI (I)

Poetry names: Baik˘ (3), Baiju, Gach˘, Sanch˘

Existence: 1784 ~ 24th day of the 4th lunar month of 1849 [1]

Connections:

Adoptive father: Onoe Sh˘roku I

Father-in-law: Ogino Izabur˘ II

Sons: Onoe Matsusuke III, Onoe Eizabur˘ IV, Onoe Kikunosuke

Son-in-laws: Onoe Kikugor˘ IV, Ichimura Uzaemon XII

Grandson: Onoe Kikugor˘ V, Onoe Asajir˘

Great-grandsons: Onoe Kikugor˘ VI, Onoe Baik˘ VI, Band˘ Hikosabur˘ VI

Great-great-grandsons: Ichimura Uzaemon XVII, Onoe Kur˘emon II, Onoe Eizabur˘ VII, Onoe Taijir˘

Great-great-great-grandsons: Nakamura Kanzabur˘ XVIII, Band˘ Rakuzen, Ichimura Manjir˘ II, Kawarasaki Gonjűr˘ IV, Onoe Eizabur˘ VIII

Great-great-great-great-grandsons: Nakamura Kankur˘ VI, Nakamura Shichinosuke II, Band˘ Hikosabur˘ IX, Band˘ Kamez˘ III, Onoe Ukon II, Ichimura Takematsu VI, Ichimura Hikaru

Great-great-great-great-great-grandsons: Nakamura Kantar˘ III, Nakamura Ch˘zabur˘ II, Band˘ Kamesabur˘ VI

Disciples: Onoe Sh˘roku, Onoe Kikujir˘ I, Onoe Kikujir˘ II, Onoe Tamiz˘ II, Onoe Kanijűr˘ I

Career:

11th lunar month of 1788: he makes his first appearance on stage, receiving the name of Onoe Eizabur˘ I.

8th lunar month of 1803: premiere at the Nakamuraza of Sakurada Jisuke I's drama "Banzui Ch˘bŕ Sh˘jin Manaita"; Eizabur˘ plays the role of the yakko Matahei [casting].

11th lunar month of 1804: premiere at the Kawarasakiza of Katsu Hy˘z˘ I's kaomise drama "Shitenn˘ Momiji no Edoguma"; Eizabur˘ plays the roles of Minamoto Raik˘ and the t˘zoku Hakamadare no Yasu (in reality Hirai Yasusuke) [casting].

6th lunar month of 1808: premiere at the at the Ichimuraza of Katsu Hy˘z˘ I's drama "Iroeiri Otogi Z˘shi" [2]; Eizabur˘ plays the roles of Midajir˘ Tokitsuna, Funakoshi Sanpei, the t˘zoku Osakake Tar˘ (in reality Akamatsu Jir˘), the edokko Hachirobŕ and Samezaya Shinsuke [casting].

7th lunar month of 1808: premiere at the Ichimuraza of Katsu Hy˘z˘ I's drama "Toki-mo Kiky˘ Shusse no Ukej˘"; Eizabur˘ plays the role of Mori no Ranmaru [casting].

1st lunar month of 1809: Eizabur˘ plays at the Moritaza the roles of Soga Jűr˘ Sukenari and Iba no Jűz˘ in the new year sogamono drama "Gohiiki Aratama Soga"; the roles of Soga Gor˘ Tokimune and Kud˘ Saemon Suketsune are played by Onoe Monzabur˘ II and Band˘ Mitsugor˘ III.

3rd lunar month of 1809: premiere at the Moritaza of Fukumori Kyűsuke I's drama "Sono Mukashi Koi no Edo-zome"; Eizabur˘ plays the roles of Kichisabur˘ and Goshaku Somegor˘ [casting].

6th lunar month of 1809: premiere at the Moritaza of Katsu Hy˘z˘ I's drama "Okuni Gozen Kesh˘ no Sugatami"; Eizabur˘ plays the roles of Tenjiku Tokubŕ, Dainichimaru, Tokuichi, Iwakura Yashamaru, Tosa Matahei Shigeoki, Fuwa Banzaemon, Kizugawa Yoemon, Kasane and Nagoya Sanza Motoharu [casting].

11th lunar month of 1809: great shűmei at the Ichimuraza for the Otowaya guild; Onoe Matsusuke I and Onoe Eizabur˘ I take the respective names of Onoe Sh˘roku I and Onoe Matsusuke II, performing in Katsu Hy˘z˘ I and Sakurada Jisuke II kaomise drama "Misao no Hana Toba no Koizuka"; Matsusuke plays the roles of Sutoku Shin'in, Taira no Kiyomori, Monokawa no Kurando Mitsusada and the ueki-uri Goennichi no Matsu (in reality Minamoto no Tomonaga) [more details]. His son makes his first stage appearance, receiving the name of Onoe Eizabur˘ II.

1st lunar month of 1810: premiere at the Ichimuraza of Tsuruya Nanboku IV and Sakurada Jisuke II drama "Kokoro no Nazo Toketa Iroito"; Matsusuke plays the role of Omatsuri Sashichi [casting].

3rd lunar month of 1810: premiere at the Ichimuraza of Katsu Hy˘z˘ I's drama "Kachi Zum˘ Ukina no Hanabure" (commonly called "Shirafuji Genta"); Matsusuke plays the role of Tsugawa Mondo [casting].

5th lunar month of 1810: premiere at the Ichimuraza of Katsu Hy˘z˘ I and Sakurada Jisuke II drama "Ehon Gapp˘-ga-Tsuji"; Matsusuke plays the roles of Unzari Omatsu and Yohei [casting].

11th lunar month of 1814: Onoe Matsusuke II and his son Onoe Eizabur˘ II take the respective names of Onoe Baik˘ III and Onoe Matsusuke III at the Nakamuraza, playing in the drama "Ninin Muko Mikurai Sadame".

10th lunar month of 1815: his adoptive father Onoe Sh˘roku I dies.

11th lunar month of 1815: Onoe Baik˘ III takes the name of Onoe Kikugor˘ III at the Nakamuraza, performing several role, including the spectacular spirit of the Earth-Spider, in Fukumori Kyűsuke I's kaomise drama "Shitenn˘ Oedo no Kaburaya".

1st lunar month of 1816: premiere at the Nakamuraza of the new year sogamono drama "Hiyoku no Ch˘ Haru no Soga Giku". This new year drama mixed two sekai: it was a sogamono and a gonpachi-komurasakimono. The sogamono fell into oblivion and the gonpachi-komurasakimono was staged independently under the title "Sono Kouta Yume mo Yoshiwara" ("Gonge" and "Gonj˘"); Kikugor˘ plays the roles of Kud˘ Saemon Suketsune, Shiratsuka Jűemon, Komurasaki and Honj˘ Sukeichi [more details].

3rd lunar month of 1818: premiere at the Miyakoza of the 7-role hengemono "Miyama no Hana Todokanu Edaburi", starring Kikugor˘ in the seven roles. One of these roles is "Kosode Monogurui" ("the short-sleeved garment madness"), staged nowadays as an independent Kiyomoto-based dance called "Yasuna".

3rd lunar month of 1820: premiere at the Tamagawaza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Sakura Butai Maku no Datezome"; Kikugor˘ plays the roles of Akamatsu Hikojir˘, Nikki Danj˘, Kosuke, Masaoka and Ashikaga Sakingo Yorikane [casting].

7th lunar month of 1821: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Tamamo-no-Mae Kumoi no Hareginu", which mixes the sekai of Gion no Ny˘go, the Two Shinbŕ ("Ninin Shinbŕ") and Tamamo-no-Mae; Kikugor˘ plays the roles of Kohata Saemon Mitsukiyo, Oryű's brother Yokozone Heitar˘, Kisaki, Tamamo-no-Mae, Kyűbi no Kitsune (the nine-tailed fox) and Tamaya Shinbŕ [more details].

9th lunar month of 1821: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kiku no En Tsuki no Shiranami"; Kikugor˘ plays the roles of the r˘nin Ono Sadakur˘, the t˘zoku Akatsuki Hoshigor˘ (in reality Sadakur˘) and Onoda Sh˘getsu (in reality Sadakur˘) [more details].

11th lunar month of 1821 (end of the month): premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Imoseyama Hitome Senbon", which mixes the "Yoshitsune Senbon Zakura" and "Imoseyama Onna Teikin" worlds; Kikugor˘ plays the roles of Sat˘ Tadanobu, Igami no Gonta, Kajiwara Genta Kagesue, Nasu no Yoichi and the farmer Fukashichi [casting].

12th lunar month of 1822: premiere at at the Ichimuraza of the danmari "Ichiharano no Danmari"; Kikugor˘ plays the role of Hirai Yasumasa [more details].

1st lunar month of 1823: premiere at the Ichimuraza of Tsuruya Nanboku IV's new year sogamono drama "Yaegasumi Soga no Kumiito"; Kikugor˘ plays the roles of Kud˘ Saemon Suketsune, ďt˘nai Narikage (in reality ďmi Kot˘ta Nariie), Soga Jűr˘ Sukenari, the carpenter Rokusabur˘ (in reality Kanbara Sashichir˘) and Fukushimaya Seibŕ [casting].

3rd lunar month of 1823: premiere at the Ichimuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Ukiyogara Hiyoku no Inazuma"; Kikugor˘ plays the roles of Nagoya Sanza and the courtesan Miuraya Komurasaki [casting].

6th lunar month of 1823: premiere at the Moritaza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kesakake Matsu Narita no Riken", starring Kikugor˘ and Ichikawa Danjűr˘ VII in the roles of Kasane and Yoemon. The michiyuki, commonly called "Iro Moy˘ Chotto Karimame", is still regularly performed.

7th lunar month of 1823: premiere at the Ichimuraza of Tsuruya Nanboku IV's natsu ky˘gen "Torimazete Sekison Miyage"; Kikugor˘ plays the roles of Sawai Matagor˘ and the gofukuya Jűbŕ (later Tomiokaya S˘roku) [casting].

1st lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's new year sogamono drama "Okuni-iri Soga Nakamura"; Kikugor˘ plays the roles of Soga Jűr˘ Sukenari, Shirai Gonpachi (later the keisei Komurasaki), Akaneya Hanshichi and Izutsuya Denbŕ [casting].

7th lunar month of 1825: Kikugor˘ plays at the Nakamuraza the roles of ďboshi Yuranosuke, Hayano Kanpei and Tonase in the drama "Kanadehon Chűshingura".

7th lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's ghost play "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan"; Kikugor˘ plays the roles of Iemon's wife Tamiya Oiwa, Kobotoke Kohei and Sat˘ Yomoshichi [casting].

6th lunar month of 1827: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Hitori Tabi Gojűsan Tsugi"; Kikugor˘ plays the roles of the umakata Sankichi (in reality Date no Yohachir˘, later Nippon Daemon using the name of Kuwanaya Tokuz˘), Akibayama no Sanjakub˘, the carpenter Konishi no Hachi, Hirai Gonpachi and Takemura Sadanoshin [casting].

11th lunar month of 1830: Kikugor˘ plays the role of Kan Sh˘j˘ in the classic "Sugawara Denju Tenarai Kagami", which is performed at the Kitagawa no Shibai (Ky˘to). he also plays the roles of Shizuka Gozen and Igami no Gonta in the classic "Yoshitsune Senbon Zakura".

8th lunar month of 1841: Kikugor˘ plays at the ďnishi no Shibai (ďsaka) the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Hayano Kanpei and Tonase in the drama "Kanadehon Chűshingura". He also plays the roles of Sakuramaru, Takebe Genz˘ and Kan Sh˘j˘ in "Sugawara Denju Tenarai Kagami". The roles of Okaru, Tonami and Yae are played by Arashi Tokusabur˘ III.

9th lunar month of 1841: Kikugor˘ plays in the same theater the roles of Tokubŕ and Kikuichi in the drama "Tenjiku Tokubŕ Ikoku Banashi". He also plays the roles of Oiwa, Kohei and Yomoshichi in "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan".

7th lunar month of 1847: Kikugor˘ appears on stage for the last time, at the Ichimuraza in a great program called "Onoe Baiju Ichidai Banashi", which commemorates the 32nd anniversary (33rd memorial service) of late Onoe Sh˘roku I. Kikugor˘ retires and becomes the owner of a mochi shop, calling himself Kikuya Manbŕ.

4th lunar month of 1848: he is back on stage, playing under the name of ďgawa Hashiz˘ I.

8th lunar month of 1848: tour in Nagoya; then he settles in ďsaka.

24th day of the 4th lunar month of 1849 [1]: Hashiz˘ falls suddenly ill while travelling on the T˘kaid˘ road; he dies at the Kakegawa station.

Comments:

ďgawa Hashiz˘ I was one of the first and most amazing kaneru yakusha in Kabuki history.

"He is perhaps best remembered for the frisson of his appearances with his rival Danjűr˘ VII, and for his alliance with the playwright Tsuruya Nanboku IV, who in 1825 wrote for him the role of Oiwa in "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan", the best known of Kabuki ghost plays. Besides playing vengeful ghosts, Kikugor˘'s specialities included adolescent males (wakashugata) and older wise men (jitsugotoshi), but his range also extended to villains (katakiyaku) and female roles (onnagata). He was acclaimed as an all-round actor, or 'man of a thousand faces' (kaneru yakusha), and his ability for the miraculously quick changes (hayagawari) so popular in the Bunka-Bunsei eras (1804-30), allowed him to play seven to nine roles in one play." (from the The Fitzwilliam Museum Website)

"All too conscious of his own good looks, he was apparently narcissistic and difficult." (from the The Fitzwilliam Museum Website)

[1] The 24th day of the 4th lunar month of the 2nd year of the Kaei era was the 16th of May 1849 in the western calendar.

[2] Another possible reading for the title was "Eiri Otogi Z˘shi".

ďgawa Hashiz˘ I portraying Shirai Gonpachi in a print made by Utagawa Kunikazu in 1861

Prints & Illustrations

Four faces

Print made by Utagawa Toyokuni in 1809

Print made by Utagawa Toyokuni in 1810

Print made by Utagawa Toyokuni in 1811

Print made by Utagawa Toyokuni in 1814

Print made by Utagawa Kunisada in 1817

Print made by Utagawa Kunisada in 1817

Print made by Utagawa Kunisada in 1819

Print made by Ganj˘sai Kunihiro in 1820

Print made by Utagawa Toyokuni in 1820

Print made by Utagawa Kunihiro in 1826

Print made by Utagawa Kunisada in 1827

Print made by Utagawa Kunisada in 1831

Print made by Utagawa Kunisada in 1833

Print made by Utagawa Kunimasu in 1848

The Onoe Eizabur˘ line of actors

The Onoe Matsusuke line of actors

The Onoe Baik˘ line of actors

The Onoe Kikugor˘ line of actors

The ďkawa Hashiz˘ line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News